Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 153
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0163
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Τό έν Λνκοαούρα Μέγαρον τής Δεσποίνης· υπό Κ. Κονρουνιώτου.

153

3 :Λ.'/■

' -

■■- ■ ■ ■ ■ —-

/' -

— . ,_τ=τ:— ι

δόμων εκ λίθων (μέχρι μήκ. 1 20 περ.) ουχί ίσο- εις την κορυφήν τοϋ βωμοί), δπως δέ καΐ έκεϊ-
μεγέΟων, επί τής πρόσθιας επιφανείας των όποιων νος, στερείται και το Μέγαρον ίδιας χαμηλοτέρας
υπάρχει συχνότατα βαθεϊα κάθετος χάραξις, οΥής προΟύσεως, μολονότι έκεΐ ήδύνατο να έκληφθή ώς
παρείχετο εις τον τοϊχον ή οψις ίσοδομικής οίκοδο- τοιαύτη ή μεγάλη κρηπίς 1 , έφ' ής εΐνε ίδρυμέ-
μίας ('είκ. 22). Λίθοι έχοντες την χάραξιν ταυ- νον το προς καυσιν των θυμάτων προωρισμένον

κτίσιχα.

I

Αλλά και προς τον βωμον της Αθηνάς Πολιά-
δος έν Πριήνη 2 έχει τινά άναλογίαν το Μέγαρον
διά τε το τετραγωνικον σχήμα και την δια μετα-
κιονίων πλακών άποκλειομένην στοάν.

Προς χρονολογίαν αύτοΟ νομίζω ό'τι δυνάμεθα
'— —' - 120 - -' νά έπικαλεσθώμεν την ομοιότητα τή; μεθ' ήμικιο-

Ε1*ων 22. Λί&ος εκ τον Μεγάρου. ν,'ων πρ{>, ^ γχ()< ^ πρ0σκήνία Έλ-

, , Λ!» ' ι < ληνιστικών θεάτρων, ώς π.γ· τοΟ Ώοωπου 3, της

την ευρίσκονται πολλοί παρα το Μέγαρον και επι ' νΓ , ,

,Λ ΙΙοιήνης καϊ άλλων. Οτι κατά μίαησιν τούτων

του επιπεοου του ναου. , , , , >

ιτ„ λ, , λ , „. έκτίσθη και ή στοά του βωμοΰ ήυ,ών, ούοείς 3ε-

11 ως συνεοεετο ο Οριγκος της στοάς των ημικιο- 1 ( 1 Γ " " ' Γ

„ ρ. - λ οαίως Οά άρνηθη.

νιων προς τον τοιχον τούτον οεν ουναμευα να γνω- ,

,ν ' > ν * » \ ι \ ~ / Αί ύπάρνουσαι παο' άμφοτέροις εις ήμικιόνια

ριζωμεν, ουνατον ομως εινε και επι του τοίχου ΓΛ· γ ~τ γ '

, , , ~ - ι , . άπολήγουσαι παοαστάδες μεταςύ τών οποίων εύρί-

τουτου να υπήρχε σύστημα επιστυλιων και τρι- 11 Γ 1 1

■ν/ ~ . / σκονται καθ δμοιον τρόπον έστερεωμένα φράγματα

γλυφών ως συνέχεια των ομοίων της στοάς. 1 1 " ~ ΤΓ 11

π ι ν Λΐί' > -Λ - ' ■ ι ~ ούοένα έπιτρέπουσι δισταγιχόν περί τούτου.

Ιίαρα το Μέγαρον ευρε'ίησαν ωσαύτως οι πλει- ' ^ |ι 1

-Λλ ' » τ . » Και οί κατά τό ήμισυ μόνον βαθύτερον ηύλα-

στοι λιΰοι τύμπανου αετώματος, ων ο μεσαίος εχει Λ *> .

„ι λ πκ ~ 0' ί . ο λ -η ι ! ι ,λ ψ' κωμένοι οωρικοί κίονες ίδιάίουσιν εις τους Έλλη-

υψ. 1 1)θ, μήκ. ρασ. Ι'οΙ. Ότι και οι λίθοι ούτοι 1 1 1

Μλ' » ? »/ϊ ν.στικούς νρόνους, αρκεί νά ϊέοωυ,εν ώς παράδει-

εγαρον ανηκουσιν εινε, μετ οσα ειπον ηοη /"1 1 γ γ ι "» ι

> , , λ' <ν τ, γμα τούτου τους κίονας τής έν τη αγορά τή; Πεο-

και ανωτέρω, αναμφισοητητον, οεν ηουνηϋημεν ΙΓ ' 1 " 1 "1 ' >

. ι ~ 5> / η > γάμου στοάς5 ώς και τους τή; όαοίας στοάς τών

ομως ως εκ των οιαστασεων, αιτινες προκυπτουσιν 1 1 Γ '

! >* ν . μ \ , / ^ , , ,' -> ~ , Αιγών6. Και ή διφυής μορφή 7 τοϋ κιονόκρανου

ες αυτών οια το αέτωμα να ορισωμεν ασφαλώς την ' ' ~ ' ™ ΓΤ ' 1

λ/ , ~ . , ι , ιχ? \ / εύοηται παοαπλησία έπί τών άνοιγυιάτων τών τοί-

ϋεσιν αυτών επι του κτιρίου, ϋγω πιστεύω δτι " ' Γ 1 '

ί χ ι λ ~ ~ ~ - ν νων τής έν Πεογάμω στοά; του Εύυ,ένους, άπο-

ηουνατο ο οπισ<πος τοίχο; της στοάς να έφερε κα- Α ' , ' 1 .

Α' ;,„ϊ·'_,_. „ ι___, ..νι.. - >' λύτω; δέ όαοία εν τινι πιθανώτατα έλληνιστικώ

ί οιονοηποτε τρόπον το εν λογω αέτωμα. 1 1 ·

κτιρίω έν Αίγαΐς 8, ούτινος ό γενικός τρόπος τής
Χρονολογία τοϋ Μεγάρου. διαρρυθμίσεως διά τών παραστάδων μεθ' ήμικιο-

νίων και τής παρεμβολής μετακιονίων πλακών
Ο ώς άνω αναπαρασταθείς βωμός τής Δεσποί- ομοίων προς τάς του ημετέρου Μεγάρου άντιστοι-
νης, το Μέγαρον, ομοιάζει τά μέγιστα προς τον χει καθ' ολα προς τοΰτο.

έπί τής διασήμου μεγαλοπρεπούς βάσεως ίδρυμέ- Και αί μορφαί τών άρχιτεκτονικών μελών του

νον βωμόν τοΟ Διός Σωτήρος τής Περγάμου, και , ΡαΛβΙβΙη-ΚοΙάβν^, άίβ ΤβηιρβΙ υηΐβτίΐαΐίβηβ σελ.

οη προς την καθ'αϋτο έσχάραν τούτου, τό ίδιαί- 189 ση υ..

;ε,ον οηλαοη κτίσμα, εφ ου έκαίοντο τα θύματα, , Βΰι^1ά.Κθί3ο1ι Όα3 βΜ Μβί. 102

ως τούτο άναπαρεστάθη ύπο του 8β1ιναάβν έν θ1. 4 ΡΗβ^β σελ. 247 πίν. 16.

Β. ΒβτΙ. Αίε. 1899 σελ. 620 (πρβ. και ΙίΐΙιΗχ 6 Ρ^ατηοη III. 1 ™. XXX.

<ΟΠΠ -, ηο · \ 6 Βοΐιη, ΑΙΙβΗ. ν. Αβοαβ σελ. 19.

1»υυ σελ. :>« κε. . , „ ,. , ... νγν Τ ιαΛ7 , . 1Μ , . , .

' Ιΐρο. και ΑΜ XXXII 1907 εν σε/.. 182 και ειζ. 4· ομοίως

Ο ημέτερο; βωμός εινε τετράγωνος, όπως καί αύτο'Θι σελ. 178 ε!κ. 2. όμοια πρό; τά τής στοάς του ημετέρου

ό τής Περγάμου. "Εχει καί αυτό; αίαν κλίμακα ^!γάρου 4Ρλ»«««"ώ " ΠεΡϊά>ου π

, ν ' 1 Ευμενούς του δευτέρου.

κατα τό άκρον ίκατέρας πλευράς, δι'ών ανήρχοντο » ^«β/·ί. ν. ^β^αβ 42 ει*. 51 καί σελ. 4δ.
loading ...