Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 163
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0173
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Μνημεία τών νοτίων προπόδων της Ακροπόλεως" υπό Φρ. Βερσάκη. 163

VΆ8βΙβρίβίο?ι ά'Αί/ιβηββ σ. 1-22. μησιν αυτού μεγάλην μεταβολήν. Έκ τούτου προ-

Ή λοιπή βιβλιογραφία των μνημείων τοΟ Ά- κύπτει ότι έ~ρεπε νά συμπεριληφθώσι κατά την

σκληπιείου άναφέρεται ύπο του ^ιάβίβΐι ε. ά. σ. περιγραφήν του θεάτρου και τα μνημεία ταΰτα,

28θ σημ. 13. ώς χρησιμεύοντα εις την πλήρη κατανόησιν αύ-

Πλήν των περιληπτικών τούτων περιγραφών τοΟ, και οτι έ'πρεπεν, ώς εικός, νά έκταΟή ή έξέτασις

ουδεμία λεπτομερής εργασία έδημοσιεύθη άποβλέ- ί^-έχρι τών χρόνων, καΟ' ους ταΟτα ωκοδομήθησαν,

πουσα εις τήν καθαρώς άρχιτεκτονικήν μελετών ίνα νοηθή εντελώς ή μεταγενέστερα αυτών μετα-

τών μνημείων τούτων. Περί τοΟ θεάτρου του Ηρώ- βολή ή προελθοΟσα έκ της κατόπιν οίκοδομήσεως

οου υπάρχει μόνον ή μνημονευθείσα άχρηστος του τοΟ θεάτρου.

Τηβ/οβντηαηη, περί δε του Ασκληπιείου ή μικρά Μία τοιαύτη εργασία ήΟελεν ε/ει μάλλον ένι-
μου εργασία ή δημοσιευθείσα έν ΑΕ 1908, 2όο αίαν μορφήν, εάν έόημοσιεύετο συγχρόνως εν μια
κέ., βρίθουσα και αύτη τυπογραφικών σφαλμάτων μονογραφία το πόρισμα της μελέτης άπάντων τών
και άλλων παροραμάτων. ϊαυτα προήλθον έκ της κατά τήν νοτίαν κλιτΰν μνημείων. Επειδή ό'μως
τότε άπειρίας μου περί τήν διόρθωσιν τυπογραφι- τοΰτο δεν είναι έφι/.τον έμοι δια πολλούς λόγους,
κών δοκιμίων, ούσης ταύτης της πρώτης έλλη- απεφάσισα νά διαιρέσω τήν ό'λην μελέτην εις αύ-
νιστί δημοσιευθείσης εργασίας μου, ής ή έκτύπωσις τοτελή μέρη και νά δημοσιεύσω αυτά τμηματικώς
μόνον ύπ' έμοΰ έπωπτεύετο. Τά λοιπά σφάλματα έν τή ΑΕ, συμμορφούμενος προς τους ό'ρους, κα-
προήλθον εκ της έλλείψειος μέσων προς ακριβή θ' ους είναι δυνατή ή έν έπιστημονικοΐς περιοδικοΐς
έρευναν και έξέτασιν τών έρειπίων. Πλείστα άρχι- δημοσίευσις τοίούτων εργασιών, και ώς προς τήν
τεκτονικά μέλη, άτινα δεν ήδυνήθην νά άνεύρω έκτασιν του κειμένου και τήν ποσότητα και ποιό-
τότε μόνος υπό τά έρείπια, άνεκάλυψα βραδύτερον τητα τών σχεδιογραφημάτων και άλλων εικόνων,
τή βοήθεια εργατών. Πρώτον κατά σειράν μέρος έδει νά ή ή πα-
Μελετών τάς είρημένας εργασίας και ερευνών ρούσα εργασία, δεύτερον δέ ή ήδη έν ΑΕ 1912,
τό θέατρον του Ήρωδου ένόησα το πλημμελές αύ· 43 δημοσιευθείσα, άλλ' ένεκα διαφόρων κωλυμά-
των, ες" ού απεφάσισα νά εκπονήσω νέαν έργασίαν των ήναγκάσθημεν νά μεταβάλωμεν τήν σειράν,
περί του θεάτρου. Ή άπόφασις αύτη μέ ήγαγεν Βραδύτερον θέλει ακολουθήσει ή άναδημοσίευσις
εις τήν ές"έτασιν και τών παρά το θέατρον αρχαίο- τών άρχιτεκτονικών μνημείων του Ασκληπιείου
τέρων κτισμάτων, ύποστάντων κατά τήν οίκοδό- και μετά ταΟτα ή του ναού του Νικίου.

Α'). Τό ΰ·έατρον του Ήρωδου.

Έν παντ'ι θεάτρω διακοίνου,εν το τοΤς ύποκοι- αήκους οο^)^;ωνίου τετοαπλεύοου αήκους 35'63

ταΐς προωρισμένον μέρος, τήν σκηνήν, και τό τοις και βάθους 7*88. Τψος δέ έχει Ι-50. Περιβάλλε-

θεαταΐς, το θέατρον ή κοΤλον. Η σκηνή πάλιν πε- ται κατά τάς τρεις πλευράς, τήν όπισθίαν ή νο-

ριλαμβάνει το μέρος, έφ'ού οί ύποκριτα'ι ύπεκρί- τίαν, και τάς δύο εκατέρωθεν μικράς. ύπο ΰψηλοΰ

νοντο, τό λογεΐον, και το μέρος, έν ώ μετημφιέν- τοίχου. Ό κατά τήν νοτίαν πλευράν τοίχος είναι

νυντο και εξ οϋ έξήρχοντο εις τό λογεΐον, τήν αί- μετά της αρχιτεκτονικής διακοσμήσεως το μέτω-

θουσαν. Προ της αιθούσης κείται τό λογεΐον, παρά πον της σκηνής, οί δέ δύο άλλοι αί έσωτερικαί

δέ τήν πλευράν του λογείου, τήν προς τήν αίθου- πλευραϊ τών παρασκηνίων. Ό τοίχος ούτος περι-

σαν Οψουται το μέτωπον της σκηνής, διακοσμού- βαλών το λογεΐον κατά τάς πλευράς ταύτας κάμ-

μενον καταλλήλως, ώστε νά σχηματίζη εκάστοτε πτεται εκατέρωθεν κατά τήν γραμμήν, ήτις συμ-

πρόσωπον μεγάρου, οικίας κτλ.. πίπτει προς το πρόσωπον του λογείου, τό προσκη-

Τό μέτωπον του θεάτρου τοΟ Ήρωδου βλέπει νιον, και εςακολουθεΐ επί τινα έκτασιν σχηματίζων

περίπου ποός βο:ράν. τό αέτωπον τών παοασκτ.νίων.

Ιό Αο^εΓοτ του θεάτρου τούτου έχει σχήμα έπι- Έν τω μετώπω της σκηνής εύρίσκοντο αί τρεις
loading ...