Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 166
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0176
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
166

Μνημεία τών νοτίων προπόδων της Ακροπόλεως- υπό Φρ. Βερσάκη.

τό άπεικονιζόμενον ευρίσκεται εν τω λογείω, το δε
έν τή δεξιά παρά την πάροδον είσόδω.

Παρά ταΰτα συνεπλήρωσεν δ ΤαοΙνθΠΏίΐηη τον
θριγκον των προστώων καθ' ολην την έκτασιν τη;
σκηνής, δηλ. και έπΐ τοΰ έπι των Ουρών ευρισκο-
μένου (Λερούς, έφ' οδ ούοεμία λάςευσις προς έφχρ-
μογήν παρατηρείται. Καί τάς σπείρας των κιόνων
συνεπλήρωσεν ό περί ού ό λόγος επιστήμων μετά
πλίνθου, ήτις οέν φαίνεται έκ της σωζόμενης λα-
ξεύσεως της παραστάδος εικ. 1.

Το μέτωπον του λογείου ήτο κατεσκευασμένον
έκ πώρινου τοίχου, έπενδεδυμένου δ(ά μαρμάρινων
πλακών. Ή δε τελευταία προς τά άνω στρώσις
συνίστατο έκ μαρμάρινων δόμων φερόντων έν τη
πρόσθια έπιφανεία διάφορα κυμάτια και γλυφάς
(εικ. 2).

"Οπισθεν του τοίχου τούτου είναι έξειργασμέναι
έπι του έδάφους τετράγωνοι όπα'ι (εΐκ. 1, πίν.11),
έν αΐς ήσαν έμπεπηγυΐαι ξύλινα! κατακόρυφοι δο-
κοί, ως καί έν τω θεάτρω του Γυθείου. Έπι τού-
των προσηλώθη έτερα μεγάλη δοκός διήκουσα κα-
θ' όλον το μήκος του λογείου καί εφαρμοζόμενη
ένθεν και ένθεν έντό: έντομών (0·οΟχΟ·ηΟ)
έξεργασθεισών έπι τών εκατέρωθεν τοίχων (εΐκ. 2)
των παρασκηνίων. Επί της δοκού ταύτης προσηρ-
μόσθησαν άλλαι κάθετοι προς αύτήν καθ' όριζον-
τίαν διεύθυνσιν, το δε άντίθετον άκρον αύτών εΐσε-
-/ώρει έντος έντομών έξεργασθεισών έπι προεξοχής
τών θεμελίων του βάθρου τών προστώων της σκη-
νής (εϊκ. 1). Παχεΐαι σανίδες βαστάσασαι στρώμα
πεπατημένου χώματος προσηλώθησαν έπι τών τε-
λευταίων δοκών καθέτως, σχηματίσασαι τό δάπε-
δον τοΟ λογείου.

Περί της έκ χώματος στρώσεως μαρτυρεί μι-
κρά έντομή έπι της έσωτερικής άνω άκμής τών
μαρμάρινων δόμων του προσκηνίου (εϊκ. 1).

Έν χρόνοις μεταγενεστέροις μετεβλήθη το προ-
σκήνιον διά της προς τά εμπρός μεταφοράς τμή-
ματος αϋτοΟ ούτως, ώστε το ευθείαν γραμμήν
άποτελοΟν πρόσωπον έσχημάτισεν όρθογώνιον τε-
θλασμένην γραμμήν. Εκατέρωθεν δε του μετατο-
πισθέντος μέρους προσετέθησαν κλίμακες φέρουσα:
έκ του λογείου εις την όρχήστραν' έκ τούτων οιε-
τηρήθη μόνον ή μία. Μετά την μεταφοράν τοΰ

τμήματος τοΰ' προσκηνίου έμειναν τά ίχνη της
προτέρας κατασκευής, ες" ων δύναται τις ευκόλως
νά διακρίνη την γενομένην μετασκευήν.

Ταύτην καθίστα ευκρινή καί έτέρα λεπτομέρεια.
Παρά την βάσιν του προσκηνίου ύπάρχει ολίγον
εξέχουσα ταινία. Κατά δέ την μετασκευήν πα-
ρενετέθη μεταξύ ταύτης καί τών έπ' αύτής έρειδο-
μένων πλακών τών καλυπτουσών το προσκήνιον
λέσβιον κυμάτιον αρκετού" βάθου;. Καί έπειδή ή
άνω άκμή τοΰ κυματίου άπέχει ίκανώς της έξω-
τερικής έπιφανείας τή; έν λόγω ταινίας, έπρεπε
βεβαίως νά μετατοπισθώσιν αί έπ' αύτοΰ έδραζό-
μεναι πλάκες μάλλον προς τά έσω. Διότι ή άνω
άκμή του κυματίου κατ' άνάγκην θά εκείτο έν τω
αύτώ έπιπέδω προς τάς πλάκας. Αλλά το κυμά-
τιον έξετείνετο μόνον μέχρι του εκατέρωθεν τών
παρασκηνίων περιλαμβανομένου μέρους του λο-
γείου, έν ω ή ταινία έξακολουθεϊ μέχρι τών παρά
τό προσκήνιον βαθμίδων τών παραστάδων (εικ. 1).
Από του σημείου, καθ' 6 λήγει το κυμάτιον, μέχρι
τών βαθμίδων τούτων ή ταινία καί αί έπ' αύτών
πλάκες έμειναν άθικτοι. Έκ τούτου προέκυψε μία
κακότεχνος καί άνόργανος έφαρμογή τών δύο με-
ρών, ώστε νά εύρίσκηται ση μείον τι του λογείου,
καθ' ό αί πλάκες του προσκηνίου νά κείνται βαθύ-
τερον τών άλλων κατά έκατοστόμετρά τινα.Τοΰτο
δεν θά συνέβαινεν, εάν ή σωζομένη μορφή του προ-
σκηνίου ήτο ή έξ άρχής κατασκευασθεΐσα.

Εκατέρωθεν τών κλιμάκων του λογείου έτέθη-
σαν παραστάται έχοντες καί αυτοί την έν λόγω
ταινίαν καί το λέσβιον κυμάτιον, αλλά μονόλιθα.
Έάν το κυμάτιον καί ή ταινία του λοιπού μέρους
τοΰ προσκηνίου ήσαν σύγχρονα, θά κατεσκευάζοντο
καί αύτά μονόλιθα, οπως έν τοις παραστάταις.

Ό ΤιιοΙίθΠΐι&ηη γνωρίζει μόνον την τελευταίαν
μορφήν τοΰ προσκηνίου.

Τό μέτωπον της σκηνής καί αί πλευραί τών πα-
ρασκηνίων έχουσιν ύψος περί τά 28 μέτρα, ή δέ
κορυφή αύτών έκειτο έν τω αύτώ όριζοντίω έπι-
πέδω. Διότι αϊ διάφοροι κόγχαι καί τά τοξωτά
ανοίγματα, άτινα εύρίσκονται επί τών τοίχων τού-
των, κείνται και αυτα εν τω αυτω επιπεοω ορι-
ζοντίως. Έκ τούτων κρίνομεν καί περί της άνώ
ακμής τοΰ τοίχου (ε£κ. .2 καί 7^.

'^τυπ. 22.9.12.
loading ...