Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 167
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0177
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Μνημεία τών νοτίων προπόδων της Ακροπόλεως· νπδ Φρ. Βερσάκη.

167

Είκών 7. Άνατολικόν τμήμα τής σκηνής.

Το μέτωπον τής σκηνής έχει ύπεράνω εκάστης
των άκρων θυρών και μεταξύ τούτων και της μέ-
σης θύρας τοξωτάς κόγχας ορθογωνίου διαγράμ-
ματος. Ομοιας κόγχας ιγουσι καί αϊ έσωτερικα'ι
μικραι πλευραί των παρασκηνίων έπΐ των θυρών
(πίν. 9 καί 11).

Εκ τών τοιών σειρών ανοιγμάτων του αετώπου
της σκηνής έσώθη μόνον ή πρώτη καί μέρος της
δευτέοα:.

ι

Εν τώ προσώπω τών παρασκηνίων κατεσκευά-
σθησαν δύο σειραί μόνον τοζωτών ανοιγμάτων αν-
τιστοιχούσα; προ: τάς δύο τελευταίας σειράς του
μετώπου της σκηνής. Τό τόξον τών ανοιγμάτων
της πρώτης σειράς δεν είναι ενταύθα όριζόντιον,
άλλά προς τά έ'σω του θεάτρου κεκλιμένον, τά δε
άνοιγματα του μετώπου της σ/.ηνής Ιγουσι πάντα
την βάσιν και το τόξον λοξά προς τά έσω.

Ο τοίχος ό άτϊοτελών το πρόσωπον τών παρα-
σκηνίων εχει πάχος 2 "70 περίπου, ό δέ τών άλ-

ΑΡΧΛΙΟΛΟΓ1ΚΙ1 ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1912

λων πλευοών 2 3().

Ιο μέτωπον της σκηνής συνίσταται εκ δύο τμη-
μάτων, του κατωτέρου ενόντος πάγος 4"08 περί-
που και υψος 13Ό0 και του άνωτέρου πάχους
2.ό8. II προς το έσωτερικον του θεάτρου βλέπουσα
πλευρά αποτελεί συνεχή έπιφάνειαν, ή δε προς τά
έξω δύο τοιαύτας εις δύο διάφορα επίπεδα κειμέ-
νας. II διαφορά του πάχους του άνωτέρου τμή-
ματος έςισοΟται εν μέρει προ: τό κάτω διά πέντε
άντηρίδων, έπ' αύτοΰ κατασκευασθεισών, ών ή
μέση εχει ύπερδιπλάσιον πλάτος τών άλλων. Αύ-
ται ιγουσι πλάτος περίπου 1' 60 (πρβ. πίν. 12).

Ιο φέρον τάς άντηρίδας τμήμα διαιρείται κατά
το υψος εις τρία οιαμερίσματα ή ορόφους, ών εκα-
στον είχε και μίαν σειράν τοξωτών άνοιγμάτων
και έστέφετο ύπό γείσου έ/τεινομένου καθ' όλον τό
πλάτος της εξωτερικής πλευράς τη; σκηνής, διερ-
χομένου και έπι τών άντηρίδων. Τμήμα τοΰ γεί-
σου τούτου έσώθη κατά χώραν, έπ'ι δέ τών άντη-
ρίδων παρατηρούνται τά ίχνη αύτου.

Διά τών τριών θυρών τής σκηνής είσήρχοντο εις
την όπισθεν κειμένην αίθουσαν, εχουσαν πλάτος
έξωτερικόν 7'90 και μήκος όσον είναι ή μεταξύ
τών δύο εκατέρωθεν του λογείου τοίχων τών πα-
ρασκηνίων εξωτερική άπόστασις. Ιο πάχος τών
τοίχων τής αιθούσης είναι μόνον 1 "18-1' 20. Έκ
τής σχετικής ταύτης λεπτότητος τών τοίχων τής
αιθούσης εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν είχεν
αύτη το αυτό υψος προς τον τοΐχον τοΰ μετώπου
τής σκηνής, όστις κατεσκευάσθη τόσον παχύς και
μετ' άντηρίδων, ίνα παρουσιάση μείζονα στερεό-
τητα διά το ύπερβολικον υψος αύτου. Άφ'οΰ λοι-
πόν οί τοίχοι τής αιθούσης δεν Ιγουσι το αύτό πά-
γο:, συαπεοαίνοΐλεν ότι δεν συνέτρενον οί αύτο'ι
λόγοι εν τή κατασκευή τών δύο τούτων μερών του
θεάτρου, άλλ' είχεν ήδη ύπολογισθή τό διάφορον
ύψος αύτών και έκ τούτου εκρίθη άρκετόν το μι-
κρόν πάχος. Δεν θά ήδύναντο άλλως τε νά στα-
θώσιν οί τοίχοι ούτοι επί μακρόν χρόνον εις τό ύψος
τών πρώτων έχοντες τόσον μικρόν πάχος.

Ή αίθουσα ύψουτο μέχρι του σημείου, καθ' ο ό
τοίχος τής σκηνής γίνεται έξωτερικώς λεπτότερος,
το δέ σημεΐον επαφής διακρίνεται εισέτι ευχερώς.
Εσωτερικώς έκλείετο διά καμάρας, ής ή άρχή

23
loading ...