Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 171
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0181
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Μνημεία τών νοτίων προπόδων της Ακροπόλεως υπό Φρ. Βεροάκη

171

μένων εις πολλά αεοη και μαλι- εν λογω οοκοΟ μαρτυοει και το γεγονός ότι το αε-

στα έν τφ δυσμικφ μέρει το0 θεά- τωπον του προσκηνίου είναι ολίγον λελαξευμένον

τρου (ΛΕ 1912 τϊίν. 4). ΑπΌ επί τμήματος έκτεινομένου όριζοντίως άπό της έν-

τοΰ πρώτου διαδρόμου μέχρι της τομής εις μήκος ίσον προς το πλάτος του περί ού

στρώσεως ταύτης συμπληροΟνται ό λόγος βάθρου.

14 εδώλια. II λάξευσις αύτη δεικνύει την έπαφήν τής δο-

Ή σωζόμενη πώρινη στρώσις κου επί του παρασκηνίου. Ιο προς την έντομήν

_, , ,, „ , οέν κατεσκευάσθη ει; το ΰψος, ο άντίθετον άκοον της δοκού θα ήοείδετο Βεβαίως επί

Είχων 11. Κνματιον ' > ι ι- ι. ι

χείμενον εν τη γω- έχει νυν, αλλ έπ αυτής έκειντο οριζοντίως κειμένου αντικειμένου βασταζομένου

νια. του διάδρομου άλλοτε και άλλαι στοώσεις άπο - κάτωθεν ύπό κατακόρυφου στηρίγματος, ό πάλιν

του πρώτου οια- Λ . '~» ~Λ Ο 'Λ ι < ι ι η

ζώματος τελοΟσαι εν συνόλω ειοος ραΰρου, θα έφηπτετο του μετώπου του παρασκηνίου. Επι

απέχοντος περί τα ι απο του του μετώπου του ουτικου παρασκηνίου παρατηοει-

περίφεροϋς τοίχου του περιβάλλοντος το θέατρόν ται πράγματι έν τή θέσει, ήν ήθελε καταλάβει τό

(είκ. /). στήριγμα τοΟτο, κατακόουφος λάξευσις. Μετά τα

Οί δόμοι του τελευταίου τούτου τοίχου έμειναν είρημένα εξάγεται άα'έαυτοΟ το συμπέρασμα περί

ακατέργαστοι καϊ εξέχοντες περί τά ϋ"10-0"15 τοΟ σκοπού" τής δοκοΟ και των λοιπών κατασκευα-

των υπερκειμένων δόμων μέχρι ύψους 2*75 άπό σμάτων Τό κατακόρυφον στήριηγμα δηλαδή ήτο

τής άνιο επιφανείας τής μνημονευθείσης πώρινης παραστάς κρατούσα θριγκόν έφ'οδ ήδράζετο ή όρι-

στρώσεως. Τό αύτό παρατηρείται και επί του με- 'ζοντία δοκός. Ύπήογεν άοα έπι του Βάθρου στοά

τώπου των παρασκηνίων επί τμήματος ίσου τω κυκλοτερής, ήτις κατά τον Βιτρούβιον (V, 7, 8)

πλάτει τοΟ βάθρου (είκ. 7). 'Εκ τούτων συνάγεται ουδέποτε έπρεπε νά λείπη έκ του θεάτρου, ίνα στε-

οτι οί δόμοι ούτοι ήσαν μέχρι του ύψους τούτου γάση τους θεατάς έν περιπτώσει αίφνηδίας μετα-

κεκαλυμμενοι ΰπο ετεοων στοωσεων αποτελουσων

βολής του καιρού.

τό βάθρον. Είναι όμως δυνατόν νά υπήρχε μία 'Εν τή περί μνημείων του Ασκληπιείου δια-
μονή σειρά τοιούτων στρώσεων έν τω μετώπω του τριβή μου (ΑΕ 1008, 276) άπέδωκα ιωνικούς τι-
βάθρου, τό οέ μεταξύ αυτής και το'Ο κυκλοτεροΰς νας κίονας ευρισκομένους έν τω ίερω τούτω εις τους
εξωτερικού τοίχου διάστημα νά ήτο πεπληρωμένον δύο έν αύτώ μικρούς ναούς, διότι ενόμισα ότι υπάρ-
έκ χώματος, καλυπτόμενον διά πλακών. χουσι τέσσαρες μόνον εξ αύτών. Μετά την διευθέ-

Εις τό βάθρον ήγον αί 11 κλίμακες του άνω τησιν τοΟ χώρου τοΟ'Ασκληπιείου άπεκαλύφθη βτι

διαζώματος έξικνούμεναι μέχρις αύτοΟ. ήσαν ~έντε τούλά'/1 στον, και ότι τό ύψος δεν είνεν

ύπολογισθή ακριβώς. Διότι ώς έκ του πλήθους τών

Εις ύψος 4 4ο άπό τής μνημονευθείσης προεξο- έπ' αύτών κειμένων σνντριμμάτων ένομίσΟη ότι

/ής τοΟ περιφεροΟς τοί/ου (είκ. 7) υπάρχει επ'αύ- ανήκον τώ αύτώ κίονι θραύσματα τινα προερ/ό-

τοΰ έν τή γωνία τή σχημάτιζομένη μεταξύ αύτοΟ μενα έκ διαφόρων κιόνων. Άντί τούτων όμως άνευ-

καί του προσώπου του άνατολικοϋ' παρασκηνίου ρέθη εις ολόκληρος σωζόμενος κίων ύψους 308.

ορθογώνιος εντομή άρκετου βάθους και μεγέθους Ύπολογιζοαένου και του ύψους τής σπείρας και

0"50 περίπου, όσον δηλαδή είναι τό μέγεθος τής ένός κορινθιακού κιονοκράνου , δύναται το ύψος

μεγάλης δοκοΟ του λογείου (είκ. 1 και 7|. 'Εν τή τοΟτο νά άναβιβασθή εις 4'20 περίπου, καθ ήν

έντομη ταύτη ητο έμπεπηγυια άναυ,οιβόλως υ,ία περίπτωσιν άομόζει τούτο ποός τήν πεοι ής ό λό-

όμοιου μεγέθους δοκός. Ούτ(.υ μόνον εξηγείται ή γος στοάν, ενουσαν ύψος έν δλω ·ΐ'2ο. Κατά ταυ-

υ—αρςις ταύτης και τό γεγονός ότι τά τοι/ώ- τα είναι πιθανόν ότι οί κίονες ούτοι προέρχονται

ματα αύτής είναι μέλανα. Ενεκα δηλαδή τής έκ του θεάτρου του Πρώδου, τοσούτω μάλλον,

διά πυρκαϊάς καταστροφής του θεάτρου έκάη και καθ' όσον όμοια θραύσματα ευρίσκονται ένταυθα.

ή δοκός αύτη, καταλιποΰσα τά ί/νη του πυρός έπ'ι Οί έν τω Άσκληπιείω κίονες κείνται νυν, ύπ'έμου

τών τοιχωμάτων τής εντομής- Τήν ύπαρςιν τής μετακομισθέντες, προ του μικρού* ιωνικού" ναοΟ.
loading ...