Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 181
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0191
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Μνημεία τών νοτίων προπόδων της Ακροπόλεως' υπό Φρ. Βερσάκη.

181

μεταξύ αυτής καί του κιονόκρανου του κίονος του
πρώτου ορόφου παρενετέθη λίθινον παρέμβλημα,
ή ότι έπί των κιόνων εκείτο λίθινον έπιστύλιον.
Νομίζομεν οτι θά συνέβη το πρώτον, διότι τά με-
ταξόνια διαστήματα θά ήσαν μεγάλα καί εκ τού-
του τά έπιστύλια ξύλινα, έδραζόμενα έπί μέρους
τοΟ κιονοκράνου, έν ώ από του λοιπού μέρους εκείτο
το λίθινον παοέυ,βληαα.

ΓΙ η

Ξύλινα θά ήσαν και τά έπιστύλια τών ομοίων
κιόνων έν τω δευτέρω όρόφω.

Ιπάρχουσι καί τίνα έπιστύλια έν τη στοά του
Αττάλου έντελώς οοθονώνια υ,ετά μόνου του κυ-
ματιού, αλλά του αύτου μεγέθους προς τά προη-
γούμενα. ΓαΟτα είναι μεταγενέστερα τών περιγρα-
φέντων έπιστυλίων, άλλ' είναι άγνωστος ή θέσις
αυτών. Δεν θέλου,εν άλλως τε νά πεοιγράψωμεν
λεπτομερώς την στοάν του Αττάλου, αλλά μόνον
έν γενικαΐς γραμμαΐς, επιφυλασσόμενοι νά οημο-
σιεύσωμεν αυτήν έν καιρώ λεπτομερέστερων.

Ιίερατουντες την περιγραφήν της στοάς του Ατ-
τάλου άναφέρομεν καί τον δόμον είκ. 33 κείμενον

παρά την νοτίαν μικράν πλευράν αυτής. Ο δόμος
ούτος άπετέλει το έ'οαφος του έπί της κόγχης αν-
τιστοίχου διαμερίσματος τοΟ δευτέρου όρόφου, ώς
εξάγεται έκ τών διαστάσεων αύτου καί εκ της λε-
λειασμένης εκ της διαβάσεως άνω αύτου επιφα-
νείας. Τά δύο σκέλη τά περιλαμβάνοντα την κλί-
μακα άπέχουσιν εσωτερικώς αλλήλων 1.57, δύ-
ναται λοιπόν νά έδράζηται Ό δόμος έπ'αύτών ώς
ύπάρ'/οντος αρκετού χώρου εκατέρωθεν επί τών
τοίχων.

Δυνάμεθα νυν νά βεβαιώσωμεν οτι καί έν τή
στοά του Εύμένους ύπήρχον τά περιγραφέντα δια-
μερίσματα.Διότι τά θεμέλια του μετώπου εκτείνον-
ται νΰν πρός άνατολάς πέραν της έσωτερικής επι-

φανείας της μικράς πλευράς της στοάς (είκ. 34),
τά δε θεμέλια της πλευράς ταύτης είναι πολύ πα-
χέα. Δεν εχουσιν έν τή πρώτη στρώσει βεβαίως
το πλάτος τοΟ διαμερίσματος, αλλά τοΰτο προήλ-
θεν έκ του φυσικού βράχου, όστις πρός άνατολάς
έκώλυε τήν πλατυτέραν στρώσιν τών δόμων. ΤΙ
δευτέρα στρώσις όμως του τοίχου ήούνατο νά
έξέχη ολίγον τής πρώτης ακολουθούσα τήν λοξό-
τητα του βράχου.

Έν τή γωνία σχηματίζουσιν αί δύο κάθετοι
πλευραί τής στοάς, ή μεγάλη καί ή μικρά, γω-
νιώδη έσοχήν ώς καί έν τή στοά του Αττάλου.

Το σπουδαιότερον τεκμήριον τής υπάρξεως τών
διαμερισμάτων εχομεν έκ τών δόμων (είκ. 35) κει-
μένων κατά τήν άνατολικήν πλευράν τής στοάς.
Ούτοι προέρχονται έκ τοΟ στυλοβάτου καί έκειντο
έν τή θέσει τής εισόδου τών διαμερισμάτων. Τοΰτο
άποδεικνύουσι τά έπί τής άνω έπιφανείας παρατη-
ρούμενα ίχνη έπαφής, καί ή λείανσις μέρους αυ-
τών. Διότι έπί μέρους του ενός δόμου ήδράζετο ή
παραστάς του έσωτερικοΟ σκέλους, έπί δε του λοι-
πού μέρους καί έπί του άλλου δόμου
ό ούοος τής θύρας, έφ'ού έστηρίζοντο
οί όρθοστάται.

Έκ τούτων συνάγομεν το συμπέρα-
σμα ό'τι ή έν τή δυσμική πλευρά ύπάρ-
χουσα θύρα (είκ. 19) είναι τό άνοιγμα
τής κόγχης έχούσης περίπου τάς δια-
στάσεις προς τάς όμοιας κόγχας έν τή
στοά του Αττάλου.

Κατά τήν οίκοδόμησιν του θεάτρου
του Ήρώοου άφηρέθη το δυσμικόν διαμέρισμα τής
στοάς καί κατεσκευάσθη το θέατρον έκτεινόμενον
μέχρι του έσωτερικοΟ σκέλους τοΟ διαμερίσμασος,
πρός ο προσεκολλήθη. Τό άνοιγμα τής κόγχης με-
τεβλήθη κατόπιν εις θύραν, δι' ής είσήρχοντο' έκ
τοΟ θεάτρου εις τήν στοάν.

Ή μικρά πλαγία θύρα του σκέλους ταύτης φαί-
νεται οτι διετηρήθη καί μετά τήν μετασκευήν (πρβ.
πίν. 13).

Το άνατολικόν διαμέρισμα άφηρέθη καί τοΟτο
καί άντ αύτου ωκοδομήθη κλΐμας" άγουσα εις τόν
δεύτερον οροιον. Εκ τής κλίμακος ταύτης προέρ-
χονται τά νυν παρατηρούμενα θεμέλια.

Καί οί τοίχοι υπέστησαν ρι'ζικήν μεταβολήν διά
loading ...