Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 196
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0206
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
196 Ή σκηνή τον εν Γν&είω Ρωμά

τοίχω ΙΣ κατά τά σημεία Τ και Τ. Είχε δηλονότι
καταλειφθή άνοιγμα ολίγον τι ίσως εύρύτερον των
δυο Τ και Τ , κλειόμενον άνωθεν δι' υπέρθυρου,
έφ'οδ έτί'θεντο μετά ταύτα οί λοιποί υπερκείμενοι
δόμοι (πρβ. ΠΑΕ έ'. ά. 73). Δ ιά των δύο τούτων
ανοιγμάτων είσήρχοντο εκ των δύο σκελών ΘΑ
και εις τον ύπο το λογεϊον χώρον, άκολου-

θοΟντες τήν διεύθυνσιν, ήν δεικνύουσι πρύς νότον
τα στοιχεία και προς βορράν τά ΤΕε και

έτερον σημεΐον κείμενον κατ' άντικρύ του έν τω
πινάκι των Πρακτικών σημειουμένου βέλους.

Τά δύο σκέλη Θ".4' και έσχημάτιζον τάς

έσωτερικάς πλευράς τών παρασκηνίων, τά δε έτερα
Α' και -4 το μέτωπον αυτών.

Απέναντι τοΟ τοίχου -<4 ευρίσκεται και έτερος
παράλλητος οδ ό'μοιον δέον νά φαντασθώμεν

και προς το νότιον άκρον απέναντι τοΰ' -4. Ό
άπολήγει εκεί άκριβώς, ένθα σημειοΰται έν τω σχε-
δία»' κατέλειπε δηλαδή άνοιγμα μεταξύ αύτοΟ και
του ΘΘ τοίγου, -/λειόμενον και αύτο δι' ύπερθύ-
οου, οπως και τά Τ και Τ. Αλλά άπο του* άκοου
τοΟ τοίχου Φχϋ' έξετείνετο άλλος τοίχος κάθετος
προς τον εις το σημεΐον 4, ώς μαρτυρουσι τά
σωζόμενα ίχνη αύτου. 'Εσχηματίζετο ούτω με-
ταξύ τών δύο τοίχων θ"^4' και '&χ'&ΑΆ διάδρο-
μος άγων διά θύρας εις τό διαμέρισμα Ζ και έκ
τούτου δι' ετέρων θυρών, εις τά λοιπά δωμάτια της
αιθούσης της σκηνής Ζ', Ζ'.

Βάθρα μετά προστωων εύρίσκοντο βεβαίως μό-
νον κατά το μέτωπον της σκηνής, τέσσαρα το ό'λον:
δύο δηλονότι εκατέρωθεν της μέσης θύρας και ανά
εν κατά το βόρειον και το νότιον άκρον της σκηνής
εκατέρωθεν τών δύο άκρων θυρών τά τελευταία
έφήπτοντο προς τά σκέλη Θ Α και ΘΑ.

Αί εσωτερικά! πλευρα'ι τών παρασκηνίων Θ Α
Θ Α δεν είχον βάθρα και προστώα, διότι οί τοίχοι
Σο και Σ'ο' είναι λεπτότεροι και δέν ήδύναντο
νά βαστάσωσί τι. Πλην τούτου και ή άπόστασις
του Α' από του ΖΣ* είναι πολύ μικρά, ώστε νά δύ-
νανται νά τεθώσιν ενταύθα βάθρα και μία θύρα
άγουσα εις τον διάδρομον ΘΑ' και '&χ&Α'. Διότι
θά ΰπήρχον βεβαίως και αί πλάγιαι θύραι της σκη-
νής έπί τών εσωτερικών πλευρών τών παρασκη-

ΰ '&εάτρον υπό Φρ. Βεροάκη.

νιων, άγουσαι εις τούς παρακειμένους διαδρόμους
και εκείθεν εις τήν αίθουσαν της σκηνής και έκτος
του θεάτρου, ώς έν τω θεάτρω του Ήρώοου (ΑΕ
1912, πίν. 8, 10)."Ωστε ή μόνη δυνατή συμπλή-
ρωσις της σκηνής είναι ή διά τής εικόνος 9 άπει-
κονιζομένη. Παρέχει δε. ουτω ή σκηνή άνάλογον
σχήμα προς τήν έν Αθήναις σκηνήν του έπί Νέ-
ρωνος μετασκευασθέντος Διονυσιακού" θεάτρου ( Υβτ·
8αΜ8 Ι&1ιγΙ). 1909, 209,19) έχοντος προστώα
μόνον έν τω μετώπω.

Τήν συμπλήρωσιν ταύτην καθίστα βεβαίαν και
ή υπαρξις τών εκατέρωθεν του λογείου κλιμάκων δ
(πρβ. είκ. 1) άγουσών, τής μεν εις τάς προ του
μετώπου τών παρασκηνίων κλίμακας Κ, τής δε
εις τό λογεϊον και εις το σημεΐον άκριβώς, καθ' δ
ήθελον τεθή τά προστώα (είκ. 1 αριστερά). Εις τον
χώρον δηλαδή τον περιλαμβανόμενον ύπο τών τοί-
χων Σ' α' και Λ. (9 . Εάν υπήρχε το προστώον δεν
ήδύνατο νά ύπάρξη ή κλΐμας" και αντιστρόφως.

Κατά ταύτα οί Οεαται κατερχόμενοι έκ τοΟ πρώ-
του διαζώματος μετέβαινον εις τον όπισθεν τής προ·
εδρείας διάδρομον και έκεΐθεν εις τήν κλίμακα υ,
έξ αύτής δε εις το λογεϊον. Διά δε τών θυρών τής
σκηνής είσήρχοντο εις τά όπισθεν και τά πλάγια
διαμερίσματα και έκ τούτων διά θυρών εις τήν
όδόν. Πιθανόν νά υπήρχε και έτέρα θύρα έπί του
μετώπου τών παρασκηνίων -<4' και Α, δι'ων οί θεα-
ταϊ τών τελευταίων εδωλίων κατερχόμενοι δι' εσω-
τερικών κλιμάκων εις τά εκατέρωθεν τής σκηνής
διαμερίσματα ΑΦχΰ' και Ζζ' έξήρχοντο του θεά-
τρου.

Τελευτών οφείλω νά παρατηρήσω οτι ό λιθο-
γραφικός πίνας" τών Πρακτικών τοΟ 1891,1, ον
μετεχειρίσθην έν τή παρούση εργασία διά παρα-
πομπής εις αυτόν, έχαράχθη πλημμελέστατα, πα-
ραμορφωθείς πιθανώς υπό τοΟ λιθογράφου.Έ πειοη
δε το θέατρον δεν έχει ανασκαφή ολόκληρον, ένό-
μισα ό'τι δέν έπρεπε νά έκπονήσω νέον σχεδιογρά-
φημα, μέλλον πάντως νά συμπληρωθή έκ νέου
μετά τήν τελικήν άνασκαφήν.

Έν Γυθείω, τί) 23τ] φεβρουαρϊου 1912.

Φριδερίκος Βερσάκης.
loading ...