Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 199
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0209
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Τνλισος Μινωική' νπο Ιωσ. Χατζηδάκη. . 199

Έπιφυλαττόμενοι νά περιγράψωμεν τά κτίρια μινωικά, ούδέ δύνανται νά συγχισθώσι πρ&ς εύρή-

μετά τό πέρας των ανασκαφών δημοσιεύομεν εν- ματα παλαιοτέρας εποχής. Τινά των δωματίων

ταΰΟα πρόχειρον μόνον σχεδιάγραμμα (πίν. 1) προς τούτων εχουσι πλάκας, άλλα και αύται είσιν εστρω-

κατανόησιν της θέσεως, δπου ευρέθησαν τά κάτωθι μέναι άμέσως επί του βράχου.

περιγραφόμενα πράγματα. Εϊς το σχεδιάγραμμα

/ λ / ο ' ■·" Ό· Πήλινα,

τούτο φαίνονται ουο μεγάλα κτίρια χωριζόμενα ' '

αλλήλων υπό διαμέσου χώρου, εν ω ευρέθησαν Γό ύστερομινωϊκόν α στρώμα είναι βαθύτερον

■ολίγα μέρη κτιρίων παλαιοτέρων, άλλ' ενταύθα τοΟ Μυκηναϊκού κατά έν και ήμισυ μέχρι δύο μέ-

καθ' ήν έποχήν κατωκουντο τά δύο μεγάλα κτίρια τρων επί τοΰ' φυσικού" βράχου άμέσως.

φαίνεται θά ήτο δρόμος. Εις το δυσμικόν κτίριον δεν συμβαίνει το αυτό.

Τά κτίρια ταύτα άνήκουσιν εις την ύστερομι- Εν τούτω ύπάρχει πανταχού υπό το ύστερομινωϊ-

νωϊκήν έποχήν, ώς δέ μαρτυρόΟσι τά εντός αύτών κον στρώμα άλλο άρχαιότερον, ήτοι μεσομινωϊκόν.

ευρήματα, εις τους πρώτους χρόνους της έποχής Επίσης ευρίσκονται εν τούτω και κτίρια μεσομι-

ταύτης. νωϊκά ευθύς υπό τά ύστερομινωϊκά α'.

Ύπο τά ύστερομινωϊκά ταύτα κτίρια φαίνονται Ένταΰθα ή οιάκρισις τών στρωμάτων τών δύο

άλλα μεσομινωϊκά. Έπιπολαιότερον ευρέθησαν και τούτων εποχών έγένετο μετά δυσκολίας' διότι ό

ύστερομινωϊκά ανήκοντα εις τους τελευταίους χρό- τόπος ούτος έχρησίμευεν, ώς εΐπομεν, εις τους

νους της περιόδου ταύτης, οτε τά μεγάλα ύστερο- κατοίκους του παρακείμενου χωρίου Τυλίσου επί

μινωικά κτίρια ήσαν ήδη ερείπια. Έπιπολαιότερον πολλά έτη ώς πρόχειρον λατομεΐον και συνετάρα-

δέ παρά τά μεγάλα ταύτα κτίρια εύρομεν λείψανα ζαν δια τούτο πολλαχοΟ τά στρώματα. Μάλιστα

ανήκοντα εις το τέλος της ύστερομινωϊκής περιό- δέ έδυσχέρανε την διάκρισιν ταύτην ή υπό τών

ω-

•δου ή ύστερομινωϊκά γ' ή Μηκυναϊκά. χωρικών άφαίρεσις τών πλακών, δι ών ήσαν έστρ

μένα τά δωμάτια του ύστερομινωϊκου κτιρίου.Ούχ

Α'). Ύοτερομινωϊκά πήλινα αγγεία ^ττον κα1 ενταΟθα ή διάκρισις τών στρωμάτων τών

και σκεύη Αποχών κατωρθώθη νά διακριθή μετ' ασφα-
λείας. Έβεβαιώθημεν μετά συνεχείς παρατηρήσεις

Έν Τυλίσω ευρέθησαν εις την έπιφάνειαν τοΟ ότι, ό'ταν χωροΰντες εις την σκαφήν κατά στρώ-

εδάφους δλίγα Ελληνικά και 'Ρωμαϊκά άσήυ,αντα ματα εκ τών άνω προς τά κάτω έπλησιάζομεν τό

θραύσματα. Εις μικρόν δέ βάθος γεωμετρικά τινα ύστερομινωϊκόν πάτωμα εΰρίσκομεν τούτο κεκα-

άγγεΐα άνωθεν του εν τω διαγράμματι φαινομένου λυμμένον με άφθονίαν γαστρίων, έν οις που και

άνατολικοΰ' Μινωικού κτιρίου. που εξήγομεν και άκέραίον ύστερομινωϊκόν άγγεΐον.

Τά δέ Μινωικά εύρήματα άνήκουσιν εις τρεις Τό πάτωμα τοΟτο ήτο πλακόστρωτον άρχικώς,

σαφώς άλλήλων διακεκριμένας έποχάς, ήτοι εις άλλ' αί πλάκες, ώς προείπομεν, εΐχον άφαιρεθή

την Πρωτομινωϊκήν και τάς αρχάς της Μεσομι- άπο τών πλείστων δωματίων. Σκάπτοντες βαθύ-

Λ>ωϊκής, εις τάς αρχάς της Τστερομινωϊκής ή ύστε- τερον παρετηρήσαμεν ότι άπηντώμεν χώμα φορη-

ρομινωϊκά α' και β' και τέλος ύστερομινωϊκά γ' ή τον και πατημένον άποτελουν στρώμα πάχους συ-

Μυκηναϊκά. νήθως 0"30. Άφαιρουντες τό στρώμα τούτο της

Τά μεν Πρωτομινωικά και Μεσομινωϊκά εύρέ- φορητής γης (όπερ δεν περιείχε παντελώς γα-

θησαν εντός τοΟ δυσμικου κτιρίου και έξωθεν αύτου στρία) συνηντώμεν κατόπιν γαστρία μεσομινωϊκά

και τοΟ ανατολικού, τά δέ ύστερομινωϊκά εντός και ύπ' αύτά άμέσως τό μεσομινωϊκόν πάτωμα,

αμφοτέρων τών κτιρίων. ό'περ ήτο σκεπασμένον άπο πλήθος μεσομινωϊκών

Εις τά πλείστα δωμάτια τοΟ άνατολικοΰ κτι- γαστρίων και κόνεως άνθράκων.
ρίου το ύστερομινωϊκόν πάτωμα άποτελεΐται άπο

τον φυσικόν βράχον Ίσοπεδωθέντα και έξομαλυν- ^' ^^οι·

θέντα. Ένταΰθα τά εύρήματα είναι πάντα ύστερο- Πάντα τά ισόγεια δωμάτια τών άνακτόρων εΐχον

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΨΗΜΕΡΙΣ 1912

27
loading ...