Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 206
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0216
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
20(3

Τνλισος Μινωική' ύπό Ιωσ. Χατζηδάκη.

καλώς διηθημένου, άφου δέ έστέγνωσε
καλώς το άγγεΐον προσέτριψεν επιμελώς
δια στιλβωτήρος την έπιφάνειαν αύτοΟ
καταστήσας αύτήν μεταλλικώς στιλπνήν.
Ότι ό τεχνίτης έμιμεΐτο μεταλλικόν πρό-
τυπον μαρτυρεί πλην του λαγαρωτέρου
σχήματος κα'ι ή κατασκευή της λαβής

και ό δήθεν ήλο; δι' ου συντ.λοΟτο αυττ,

β (ΰψ. 0-215). γ , , ' 1 , „ | ,

Μ(ώτ 22. Ζ7βόχο«. (2 .- 6/ πΡ°? το Χειλο< το° «γγειου ■ 1ο«*υτη προ-
σπάθεια κατασκευής πήλινων αγγείων

μεσαΐον τής άνω σειράς). Περί τους ώμους ε/ει ομοιαζόντων καθ' δλα προς μεταλλικά παρατηρεΐ-

έπΐ ώχρας αλοιφής γραπτά διά μέλανος κλαδιά, ται κα) ε;ς δύο άλλα άγγεΐα ευρεθέντα έν Βασι-

άπο τής κορυφής τών όποιων προβάλλει ύττερος λική Ίεραπέτρου ύπό Ε. 8θ3£ΘΓ (αριθ. Εύρ.2573

περιελισσόμενος κατά το άκρον ύψ. 0*175. κα1 5302).

6. Και άλλη όμοια πρόχους διά τριβής έχουσα 0. Ή πρόχους αύτη (εΐκ. 11, α) διαφέρει πολύ
έστιλβωμένην την έπιφάνειαν (εΐκ. 10, τελευταΐον). των προειρημένων και κατά το σχήμα, όπερ είναι
Ώς διακόσμησιν μετεχειρίσΟη ό τεχνίτης ραντί- σφαιρικόν, και διότι έ'χει την προχοήν αύλοειδή και
σματα διά του συνήθους καστανοΟ χρώματος έπιρ- έν γένει ομοιάζει πολύ προς χσαγιέραν. Το άγγεΐον
ρίψας ταύτα εξ αποστάσεως επί τοϋ αγγείου, διά είναι πολύ ελλιπές και ή επιφάνεια αύτου άποτε-
χρωστήρος, ούτως ώστε επέτυχε νά κάμη στικτήν τριμμένη κατά το πλείστον διακρίνεται έν τού-
τήν έπιφάνειαν του αγγείου. ϊοΟ τρόπου τούτου τοις καθαρά διπλούν σπειροειδές κόσμημα περ'ι τήν
τής διακοσμήσεως έγίνετο μεγάλη χρήσις έν Τυ- κοιλίαν. Άξίοσημείωτον είναι τό άγγεΐον, διότι τό
λίσω, ώς μαρτυροΟσι τά πολυπληθή τοιαύτα Οραύ- σχήμα αύτου άρχίζει άπό την πρωτομινωϊκήν έπο-
σματα αγγείων. Ήρχισε δέ ή χρήσις αύτής άπό χήν μέ μικράν παραλλαγήν τής προχοής, είναι δέ
τής μεσομινωίκής τούλάχιστον εποχής. Ώς πει- σύνηθες εις τάς άρχάς τής μεσομινωϊκής και εκ-
θόμεθα έκ πολλών μεσομινω'ίκών αγγείων του Κρη- λείπει κατά την ύστερομινωϊκήν έποχήν ή τούλά-
τικοΟ μουσείου έκ Κνωσού (άριθ. Εΰρετ. 4393, χιστον σπανιώτατα ά~αντα. Τψος 0'13.

έκ Φαιστού 5881, 1658, 1600, έκ Παλαισάστρου 10. Όμοια μέ προ/οήν έλλιπή, προφανώς αύ-

4718 και άλλα). Εις τά μεσομινωϊκά τά ραντί- λακωτήν (εΐκ. 10, το τρίτον τής άνω σειράς). Περί

σματα είναι διά λευκού άλαμποΰς χρώματος έπί τον λαιμόν και την βάσιν ταινία διά καστανοΟ έξι-

μαύρου στιλπνού. Πλην τούτων ό'μως φυλάσσον- τήλου χρώματος. Όλη ή κοιλία έκαλύπτετο άπό

ται έν τω μουσείω δύο μικρά τεμάχια ευρεθέντα κλαδιά μέ πλατέα λογ/οειδή φύλλα μόλις νυν δια-

έν Φαιστω ύπό του Μθ88θ εις βαθύτατα μεσομι- κρινόμενα. Ύψ. 0Ί5, διάμετρος στομίου 0 09.
νωϊκά στρώματα και ανήκοντα πάντως εις την με-

σοαινωϊκήν α' πεοίοδον. κ\ λ ι» α ,__

™ ' I δ). Λοπαοες η γαστραι.

7. Και άλλη (εΐκ. 10, το πρώτον) διά χειρός

έστιλβωμένη πρόχους. Υπό τον λαιμόν εχει γρα- "Οτι οί Μινωικοί μετεχειρίζοντο πράγματι γά-

πτήν διακόσμησιν στέφανον έκ πλατεών φύλλων στρας, δι' ον σκοπόν και σήμερον προς οΐκιακήν

και τέσσαρας ζώνας, μίαν περί τον λαιμόν, δύο καλλιέργειαν άνθέων, μαρτυροΟσιν αί τοιχογραφία!

περί την κοιλίαν και μίαν χαμηλήν προς την βάσιν. τής Κνωσού και πολλά τοιαύτα άγγεΐα εύρεθέντα

8. Εχομεν και μίαν πρόχουν (εΐκ. 10, τό πρώ- μέ το σύνηθες σχήμα και έχοντα όπήν εις τον πυ-
τον τής κάτω σειράς) κατεσκευασμένην έκ τεφρού θμένα προς έκροήν τών ύδάτων. Καίτοι δεν πι-
πηλου (βιιοΙιΟΓο). II δπτησις αύτής είναι ατελής. στεύομεν ότι ολα τά τοιούτου είδους άγγεΐα έχρη-

Αφου έπλάσΟη το άγγεΐον έπήλειψεν αύτό ό τε- σίμευον προς τοιούτον σκοπόν, περιγράφομεν δμως
χνίτης έξωθεν διά χρίσματος έκ του αύτοΟ πηλού πάντα ύπό το αύτό όνομα όσα εχουσι τό χαράκτη.

Έτυπ. .9.75 22.
loading ...