Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 223
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0233
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Τύλισος Μινωική: ύπδ 'Τωσ. Χατζηδάκη. 223

εν Ιυλισω είναι χυτον ολοχαλκον ειοωλιον αν- προοαλλει τετράγωνος ήλος μειούμενος προς τα

ορός (πίν. 17). κάτω και έχων εν τώ κάτω αύτοΰ' άκρω άκανόνι-

Εΐκονίζει άνδοα εις σχήμα σεβίζρντος' ί'σταται στον εςόγκοιμα. I ποΟέτομεν ότι ο ήλος ούτος ένε-

ίσχυρώς προς τά οπίσω λορδών τον κορμόν, εχων γομφοΰτο εις τόρμον λιθίνης βάσεως στερεούμενος

τον άριστερόν πόδα ολίγον προβάλλοντα, την άρι- έκεΐ δι εγχύσεως μολύβδου ή θείου,

στεράν χείρα καΟειμένην παρά τον μηρόν και τήν Εν τη εϊκόνι 32 μαίνονται δύο συνήθεις ναλ-

οεςιάν προ τοΰ μετώπου, οιονεί ίνα μετριάση το και περόναι, όιπλοϋς ήλος (τΌ δεύτερον τής οευ-

φώς του ήλιου ή τήν λάμψιν τής επιφαινόμενης τέρας), οι ου συνηλοΰντο οι λέβητες, κεφαλή βέ-

Οεότητος, ην Επικαλείται. Περί τήν οσφΰν 'ρέρει πε- λους και γίγγλυμοι πυξίδων.

οίζωυι.α.Τουτο έ'αποοσΟεν μαίνεται τετοάγωνον 6θό- λίολύβοινα αντικείμενα εύοέΟτ,σαν αόνον δύο οι-

ι - ι ιιι ι 1 ι ι I ι

νιον κοείλάαενον άπο τής ζώνης προς τα κάτω και σκάοια. ίο εν τούτων ενει οιάαετοον 0Ό27, πά-

καλύπτον το κατώτερον ήμισυ τής κοιλίας και τά χος ()■()()() και βάρος 41 γραμμάρια' το όέ άλλο

γεννητικά όργανα.. Ακριβώς κάτωθεν του ομφαλού έχει ίσην διάμετρον, πάχος 0Ό05, βάρος 38'5

Φαίνεται όγκούιχενον το πανίον τοΰτο ποο; τά εςω γοαααάοια. Ομοια δισ/.άοια υ,ολύβόου ύπάονουσι

Τ 1 * ι ί ι I ι ι ι ιι ι Λ

ύπο τινο; ποάγυ,ατο; εύοισκοα,ένου αεταίύ αυτού πολλά εν τώ αουσείο.) Ηρακλείου, εύοεΟέντα έν

I 1 ι · ι ι ι II II 1 I

και του υπογαστρίου. Προς τά οπίσω το περίζωμα πάσαις σ'/εοόν ταΐς έν Κρήτη άνασκαΐαΐς. Έν

κατέρχεται λοΗώς καλύπτον τελείως τους γλου- Αγία Γριάδι ευρέθησαν δίσκοι μολύβδου έχοντες

τούς, μέρος του αριστερού μηροΰ και όλόκληρον οιάμετρον άπο 0Ό24 μέχρι Ο- 18. Πέντε τοιαΰτα

τον οεςιον μέχρι ίγνύος. Ιο περίζωμα σφίγγεται ευρέθησαν επάλληλα, διότι πυρακτωΟέντα κατά

περί τήν οσφΰν δια ζώνης, δις τουλάχιστον περιε- τήν πυρπόλησιν των άνακτόρων έτάκησαν έν μέρει

λισσομένης. ΊΙ ζώνη αύτη δέν είναι μεταλλική, και συνεκολλήΟησαν προ; άλληλα,
όπως φαίνεται έπϊ τών τοιχογραφιών Κνωσοΰ.Ουδέν Και έν Μόχλω ευρέθησαν τοιούτοι μολύβδινοι

ίχνος διακρίνεται ό'τι έφερεν είς τήν ζώνην μάχαι- δίσκοι διαφόρου πάχους έν Ρωμαϊκοΐς στρώμασιν.

ραν, όπως τοΰτο είναι γενικόν σχεδόν έπ'ι τών έκ Επειδή δέν εύρομεν κανονικήν άναλογίαν βάρους

Πετσο'ρά ειδωλίων (ίδε Β8Α IX πίν. Χ). ΙΙερι τον τών διαφόρων τούτων δίσκων, ν^μίζομεν ότι ακόμη

λαιμον φορεί άπλοΰν περιδέραιον. Ιά πέδιλα είσί δέν δυνάμεθα θετικώς νά είπωμεν ότι ησαν στα-

δεδεμένα δι ιμάντων πλατέων περιελισσομένων Ομά ή ότι τοΰτο ήτο το σύνηθες σχήμα, 6φ' ο

περί τήν κνήμην μέχρι τών μέσοον αυτής. έ*οέρετο ό μόλυβδος είς το έμπόριον και έαιυλάσ-

Η διάπλασις του σώματος έν γένει και τών με- σετο έν τοις έργαστηρίοις.
λών μιμείται θαυμασίως το φυσικόν, και αί λεπτό- Το δεξιά τής είκ. 3*2, άνω τής στλεγγίδος, φαι-

αέοειαι τών αυώνων μαρτυοοΰσιν οοΟαλιάον έα- νόαενον τεαάνιον αολύβδου ένοτ;σίυ<.ευεν ίνα συγ-

II I III ι I ι | ι /„ I /„ι 1 I I

πειρον συλλαμβάνοντα ακριβώς τήν μορφήν, ήν κρατή διερρωγός μέγα πήλινον άγγεΐον, πι'Οον ή

λαμβάνουσιν τά μέλη αναλόγως τής συστολής τών άλλο. Ευρίσκονται δέ τοιαύτα συχνά έν Κρήτη,
μυών κατά τάς διαφόρους κινήσει τών υ.ελών.Έν

γένει ή οιάπλασις του είοωλίου τούτου δύναται Ρ'^. 'Οστέινα ή έλεφάντινα.

νά ΟεωρηΟή εφάμιλλος τή άκμαζούση Ελληνική

τέχνη. Κρίμα ότι το πρόσωπον έχει τελείως σχε- Ή διά ροδάκων πεποικιλμένη μικρά πλαζ, ήν

δον φΟαρή έκ τής κατιώσεως. Αί κνήμαι Φαίνονται βλέπει ό αναγνώστης έν τή είκόνι 33, κατεσκευά-

άναλόγως ίσχναί. Και τούτο όμως είναι τής αυτής σΟη έν τώ μουσείω έκ γύψου διαταχθέντων ούτιο

αίτιας αποτέλεσμα. κατ είκασίαν τών μικρών τεμαχίίον έκ πλακιδίων

Και ή κόμη δέν διακρίνεται καλώς, διότι έχει ελεφαντόδοντο ς, άτινα ευρέθησαν εν τή αποθήκη

φθαρη' διακρίνονται όαω; όπισθεν δύο πανεΐς πλό- τών άνακτόοων ο. Έν τή είκόνι οαίνονται έκατέ-

καμοι κατερ/άμενοι μέχρι σχεδόν τής οσφύος. ρωΟεν όμοια και άλλα τεμάχια, άτινα πάντα έχρη-

Γό είδώλιον πατεί έπι λεπτής τετραγώνου πλίν- σίμευον, ώς είκάζομεν, ίνα ποικίλλωσι ζυλίνην πυ-

6ου συμφυούς και ύπό ταύτην, έπίσης συμφυής, ςίδα ή κιβώτιον. Τήν ύπόΟεσιν ταύτην ενισχύει το

ΛΡΧΛΙΟΛΟΓΙΚ Η ΚΦΜ Μ ΕΙΊ ί. 1912 30
loading ...