Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 241
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0251
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ευβοϊκά- υπό Α. ΤνίΙΚβΙιη. 241

γνωσθή έν στ. 10. βοΐιπϊΐ 1910, 6 γράφουσιν: επί τ οις προγεγε νη-

Τήν κρίσιν ταύτην της έκδόσεως του κ. Παπα- μένοις, προτιμώ δέ οπως υποθέσω οτι ό χαράκτης

βασιλείου άνεκοίνωσα, άυ.α λαβών το Α τεύχος κατά λάθος δις έγραψε τήν συλλαβήν ΓΕ της λέ-

τής ΑΕ τοΟ έτους 1907, προς τους έν Βιέννη μα- ξεως προγεγραμμένοις. Έν δε στ. 10 ποοσέθηκα

Οητάς μου, άνεκοίνωσα δ'αύτοΐς και τήν έπομένην το δΐί, πρβ. ΒΟΗ XVI 92 στ. 21. ΙηδοΙιπίίθη

συμπλήρωσιν της επιγραφής (έν τέλει σημαίνω νοη ΡβΓ§3ΐηοη 167 στ. 15. ,ΙΗ8 XXIII 89 στ.

τον αριθμόν τών έν έκάστω στίχω γραμμάτων): Ιο. ΙΟ VII 190 (ΙβΙΐΓθΒίαβϊΐΘ Χ 17) στ. 41. Το

ρ 5! χ' α - 'χ έν άο/η του στ. 11 γράυ.υ.α, Τ κατά τον κ. Π.,

σαι[............οεδοχσαι τοις τε συνεοροις 1 Λ 11 1" ~~ '

κ]αι ιώι δ[ήμωι έπαινέσαι Ίπποσθένην Αισχύλου 38 εΐνε Αναμφιβόλως Ε, ώς δεικνύει ή αντιγραφή του

κ]αί ΑΙσχύλ[ον'Ιπποσθένου τον υίόν αύτοϋ επί τε 38 κ· Ζίβ&ΛΓϋΐ και το ΰπ'αυτού ληφθέν έκτυπον, ο

τ]οΐς προγε(γε>[γραμμένοις και επί τήι προς τήν 37 φιλοφρόνως προς μελέτην μοι παρεχώρησεν. Ή

5 π]όλιν εύνοίαι κ[αι στεφανώσαι εκάτερον αυτών 38 δέ συμπλήρωσις του στ. 15 παραληφθεΐσα έκ του

χ]ρυσώι στεφάνω[ι και είκόσιν χαλκαΐς δυσίν · 36 συγχρόνου υπέρ θεοπομπου ψηφίσματος τοΟ δή-

στήσαι δέ τάς ε[ϊκόνας τάς μεν ετέρας εν τώι γυ- 37 α.ου του Έρετριέων έπιβεβαιοΰται ήδη διά τε του

μ]ν«σίωι έν τώι έ[πιφανεστάτωι τόπωι προ τοΰ 41 έκτύπου και διά τη; μαρτυρίας αυτού του κ. Π.

β]ήματος, τάς δέ έ[ν τώι ίερώι τής'Αρτέμιδος τής'Αμα-40 |ν ΑΈ 1911 82

ΙΟρυσίας καΐ έπιγράψαι [δτΐ' Ό δήμος δ Έρετρι- 34 ^ % άνεκο/νωσχ τοϊς μα6ηταΐς ^υ Τήν άνά.

ίων Ίπποσ&ένην Αισγύλ\ον και Αίσγύλον Ίπ- 34 / , >· ια-ι ρ > > ιΐ-'

_ (/ 1 Λ γνώσιν ταυτην της ες ΑΛιοεριου επιγραφής, εςε-

ποσ&ένον αρετής ενε\κεν και εννοίας τής εις έαυ- 39 , , , , „ „ 1 ,

„ „ Γ , γ , ορασα συναυ,α την υπονοιαν οτι έτερον τεμαχιον

τ[οι>, οπως ευσημος υπαρ[χηι τοις τε πολιταις πάσι 39 . , ' ( ,. , χ

Ί , β _ Γ . „, „ _ ψηΐΐσυ.ατος εΰοεθεν έπισης έν ΑΛιοεριω και οη-

κ]αι τοις παρεπιοημουσι [των ξένων η τε των τετιμη-40 , ., , Λυ «οηα' ι*·ο >

«-ν γ >η γ/ , α, , μοσιευΟέν ύπ έμοΟ έν τη ΑΕ του 1892, 1ο8 άρ.

10 μ]ενων προς τα κυ[ινα] πρ[αγματα φιλαγασια κτλ.. " «

53 άνήκει εις το υπέρ Ίπποσθένους καϊ Αισχύλου
Έν στ. 4 ό μεν κ. ΙΙαπαβασιλείου και ό κ. Ε. ψήφισμα. Το τεμάχιον τούτο (\ν) κατά τήν έμήν
ΖϊβΪ3&Γί1ι έν ΒθγΙπιθγ ρΐηίοΐο^ίδοΐΐθ \νοο1ιβη- άνάγνωσιν καϊ συμπλήρωσιν έχει ώς έξης:

. . γινομ[εν - -- -- -- -- -- -- -- — φα-
νεροί τε ώσ[ι - -- -- —

πό τοΰ δήμου [---- - —---άναγράψαι δέ

τόδε τό ψήφισ[μα εις στήλας λιθίνας δυο και στήσαι τήν 43

5 μέν έν τώι γυμ[νασίωι, τήν δέ εν τώι ίερώι τής Άρτέμι- 41

δος' άναγορεύεσ[θ]αι δέ [τάς τιμάς ταύτας κατ' ένι- 38

αυτόν Διονυσίων τε εν τ[ήι πομπήι και Άρτεμισίων 40

τώι άγώνι τής πυρρίχης- τα[ϋτα δέ δπως γίνηται έπιμέ- 42

λειαν ποιεΐσθαι τους κατ' [ένιαυτόν προβοΰλους" έλέσθαι 46

10 δέ και έπιστάτην δστις [έπιμέλειαν έ'ξει περί τε τής κατα- 46

σκευής τών [εικόνων και περί τής αναθέσεως και περί 42
τής άναγρα[φής τών στηλών.

Αί συμπληρώσεις ελήφθησαν έκ τοΟ ύπέρ θεο- τήν έκφρασιν, εϊνε άποδειςις οτι καϊ τούτο περιέχει

πόμπου ψηφίσματος τών Έρετριέων ού έγένετο ήδη ψήφισμα Έρετριέων και οτι ό λίθος μετεκομίσθη

μνεία έν τοις προηγουμένοις (πρβ. και Α^ XI σ. εις Άλιβέριον ές" Ερέτριας, είτε έκ τοΟ γυμνασίου

173 και 188. ΒίίΙθίιββΓ^βΓ, 8γ1Ιο§β 93ο. Ββί- είτε έκ του ίεροΟ τής Αρτέμιδος τής Άμαρυσίας,

ΐι·&§β ζιΐΓ §ΓΪθθ1ιί8θ1ιβη ΙηβοΙίΓΪίίβηΙίυηάβ σ. 123). δπως αί βάσεις ών αί έπιγραφαι έξεδόθησαν ύπ' έ-

Ή δέ μεγάλη συμφωνία ήτις προφανώς ύπάρχει μοΟ έν ΑΕ 1892, 160 άρ. 54. 55 (πρβ. 1905,19).

μεταξύ του ψηφίσματος τούτου και του έν Άλιβε- Ότι δέ το τεμάχιον τούτο (\Υ) δύναται νά εΐνε μέ-

ρίω ευρεθέντος τεμαχίου ώς προς τήν σύνταξιν και ρος τής αύτής στήλης εις ήν άνήκει το ύπο τοΟ κ.
loading ...