Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 245
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0255
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ευβοϊκά ύπό Α. ΐνίΗΐβΙηΐ. 245

τος τοϋ λίθου έν ώ εΐνε κεχαραγμένη ή υπό ΐνίΐ- εκρινεν τά τη; επιγραφής, -αντί τρόπω αποκρούων

ΙιβΙηι δημοσιευθείσα, δεν εΐνε το αυτό προς τον λί- τήν έμήν είκασίαν ότι πρόκειται περ'ι ψηφίσματος

έν ω ή ημετέρα" είτα εν ώ συνήθως αί στήλαι τοΰ δήμου Έρετριέων και ούχΐ του δήμου του Τα-

αι περιέχουσαι το ψήφισμα τό υπέρ των τιμωμέ- μυναίων. Το εκτυπον ο ελαβεν ο κ. Ε. ΖϊββίΐΓΐΙι

νων (5ία χρυσού στεφάνου και εικόνων τίθενται δεικνύει έν τω 11ϋ.'στί/ω προ τών γραμμάτων ΩΝ

παρά τάς εικόνας (Ιδέ ψήφ. υπέρ Θεοπόμπου παρά ύποκάτω της οριζοντίου γραμμής ήτις ύπό του κ.

'Ραγκαβή Αηί. ΚβΙΙ. II άριθ. 689), έν τγ\ υπό IV. Π. αναφέρεται εις Τ, δύο αλλάς γράμμα; επίσης

δημοσιενθείση τοΰτο δέν λέγεται, άλλά μόνον όρί- οριζοντίους, ή δε κάθετος γραμμή τοΰ δήθεν Τ δεν

ζεται ώς τόπος της ιδρύσεως αυτών τό ιερόν και φαίνεται ούδαμου' αί δε τρεις οριζόντιοι γραμ-

γυμνάσιον άνευ τοϋ είδικωτέρου διορισμού, έγγνς μαί έκεΐναι αναμφιβόλως άνήκουσιν εις εν Ε, ότι δέ

τον βήματος. τό Ε τοΟτο άνεγνωρίσθη καί ύπό του κ. Ε. Ζίβ-

Ώς προς ταΰτα έρωτώ τον κ. Π. πρώτον μεν 1)3γ11ί, ήδύνατο ο κ. ΓΙ. να μάθη έκ του έν Ββν-
πόθεν γνωρίζει τό πλάτος των δύο λίθων εί μή έκ Πηβΐ' ρ1ιϊ1ο1ο§Ϊ8θ1ιβ \νοοΙιβη8θΙιπίΙ 1910, () άν-
'τοϋ' ύπολογισμοΰ τών έλλειπόντων έν έκατέρω τε- τιγράφου. "Ωστε πληρέστατα έπιβεβουται ή συμ-
μαχία) γραμμάτων; Ώστε ήτο έντελώς περιττον πλήρωσίς μου: ό δήμος ό Ερετριέων.
όπως έπικαλεσθή κατ' έμοΰ άφ' ένος μεν τήν δια- Ανεξαρτήτως της μαρτυρίας τοΰ λίθου ταύτης
φοράν τοΰ άριθμοΰ τών έν έκάστω στίχψ γραμμά- όμως καί άλλη ίσ/υροτάτη άπόόειςΊς υπάρχει τής
των, άφ' έτερου δέ κχί τήν δήθεν διαφοράν τοΟ ορθότητας τής ΰπ' έμοΰ προταθείσης συμπληρώ-
πλάτους τών λίθων. σεως. Εΐνε λίαν πιθανόν, ώ; έκ τής μεγίστης όμοι-

Λεύτερον δέ ώς προς τήν παρατήρησιν ό'τι έ'πρε- ότητος ήτις συνδέει το ψήφισμα Ρ προς το υπέρ

πεν έν Β νά όρισθή είδικώτερον Ό τόπος τής άνα- Θεοπόμπου ψήφισμα τοΟ δήμου Έρετριέων, ότι

θέσεως τής στήλης καί νά προσταχθή ρητώς ή καί το Ρ άναφέρεται ούγι εις φίνους τινά; γενομέ-

στάσις αύτής τταροί τάς άνατεθησομένας εικόνας ή νους άνδρας άγαθούς περ'ι τον δήμον τον Έρετρι-

πρό τον βήματος, άλλ' ουχί άπλώς εν τω γυμνά- ίων (ή, κατά τον κ. Π., τον δήμον τών Ταμυ-

σίω, παραπέμπω τον κ. Π. εϊς το τών Σηστίων ναίων), άλλ εις πολίτας οί'τινες είτε ώς γυμνα-

ύπέρ Μηνά καί Μένητος ψήφισμα Μϊοΐΐθΐ, Κθ- σίαρχοι είτε άλλως πως ευεργέτησαν τον δήμον

οΐΐθϊΐ 327 καί ϋΐΙίβηΙ)θγ£'6γ 061 339, ο έν μέν υποστηρίζει δέ τήν είκασίαν ημών ταύτην καί άλ-

στ. 95 λέγει: στήσαι δέ αύτοϋ και εικόνα χαλκήν λος λόγος, ότι δηλαδή ή άναγραφησομένη έπί τών

έν τώι γυμνασίωι έφ' ής έπιγραφήσεταΐ' Ό δήμος ανδριάντων έπιγραφή ώς δεικνύει ό 120ί στί'/ος του

και οι νέοι Μηνάν Μένητος γυμνασιαρχήσαντα δις ψηφίσματος Ρ, δέν προστίθησι προ; τά ονόματα

κτλ., έν δέ στ. 105: άναγραψάτωι δέ (δηλαδή ό τών τιμωμένων το έθνικόν, άλλά λέγει άπλώς ώς

Μηνάς) και εις στήλην λευκού λίθου τόδε τό ψή- περί πολιτών: [Ό δήμος ό Ερετρι έων Ίπποσθέ-

φισμα και στησάτωι εις τό γνμνάσιον. Πούνατο βε- νην Αίσχύ λου και Αίσχύλον Ίπ ,ποσθένου άρε-

βαίω: ό ρήτωρ τοΟ ψηφίσματος τούτου νά είπη: τής έ'νε κεν και εύνοιας τής εις έαυτ όν.

και στησάτω έν τώι γυμνασίωι παρά τήν εικόνα, "Οτε το πρώτον ήσχολήθην έν έ'τει 190/ εις

ή μόνον: στησάτω παρά τήν εικόνα, άλλ' ειπεν τήν έπιγραφήν τήν δημοσιευθεϊσαν ύπό του κ. Π.

άπλώς' στησάτω έν τώι γνμνασίωι.Ύο αυτό λοιπόν δέν ήδυνήθην όπως μαντεύσω ότι ψήφισμα Δελφών

ήδύνατο νά συμβή καί έν τω ήμετέρω ψηφίσματι. έτιρόκειτο νά φέρη εϊ; φως τήν άπόοειςΊν ότι οί άν-

Άλλ'ό κ. Π. ισχυρίζεται <.< ότι ό 10ος και 1ίος όρε; ούτοι εΐνε πραγματικώ; Ερετριεϊς, καί νά

στίχος δέν δύναται νά συμπλ^ιρωθή ώς συνεπλη- όρίση συνάμα καί τήν χρονολογίαν του εξ Άλ'.οε-

ρώθη ύπό τοϋ κ.ϊν.: ό δήμος ό Έρετρι\έ\ων, έπει- ρίου ψηφίσματος.

δή τό πρώτον γράμμα τοϋ 11ου στίχου εΐνε Τ και Εν έτει 1910 ό Η. Ροιηίο\ν έν ΒθγΙ. ρίπίοΐ.

ούχιΕ» κτλ.. λνοοίιβηδοΐιπίΐ σ. 795 (ΝαοΙιΐΓ&^β ζιι Ι)θ1ρ1ιϊ1ί&

Εΐνε όμως φανερόν, ότι τον κ. Π. ίν τή περι- II σ. 93 τών ιδιαιτέρων άντιτύπων) άνεκοίνωσεν

στάσει ταύτη ήπάτησεν ή προκατάληψις μεθ' ής ότι μέγας λίθος κάτωθεν του άναθήματος του Γέ-
loading ...