Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 246
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0256
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
246 Ευβοϊκά ύπο Α. }¥ίΙ}ΐ6ΐπΐ.

λωνος έν Δελφοΐς ευρεθείς φέρει λατινικήν έπι- μάτων περί ών έκρινον κατά τά εκτύπα τά 6π' έ-

γραοήν άναφερομένην εις το ανάθημα τοΰ περί- μοΰ έν έ'τει 1890 ληφθέντα. Νΰν δέ έχων προ

φήμου Ο. Μίηιιοίαδ Οϊ. Ρ. Καίπδ καΐ ύποκάτω οφθαλμών το του κ. Ε. ΖίθΙί&ΓΐΙι έκτυπον τοΟ

αύτής δύο ψηφίσματα, ών το έτερον αναφέρε- τεμαχίου Ρ ευτυχώς δεν έξαρτώμαι πλέον εκ

τα; εις τον πρόξενον Ίπποσϋένην Αισχύλου Έρε- τών πληροφοριών των περί τούτου δεδομένων ύπο

τριέα. Το οέ ψήφισμα τούτο φέρει κατά Η. Ροηι- τοΰ κ. II. κα'ι βλέπω ήδη δτι έν ώ κατά τον

Ιολν έν τω τέλει αύτοΰ την έξης χρονολογίαν' άρ- κ. ΓΙ. τά γράμματα εχουσιν ύψος 0'005-0'006,

χοντος Ξένωνος τοΰ Αριστοβούλου, βονλευόντων το ύψος αυτών κυμαίνει μεταξύ 0Ό07-0Ό10"

τάν δευτέραν έξάμηνον Κλέωνος τοϋ Ηρυος, Νι- απορώ δέ ποίου είδους μέτρου χρήσιν έκαμεν ό κ.

καρέτου τοϋ Αντιχάρεος, γραμματεύοντος δέ βου- II. προς έξέλεγξιν τών σφαλμάτων μου, έκτος εάν

λάς Γλαύκου τοϋ Γενναίου. Κατά Ροπι(;ο\ν ό ώέ- έκών περιωρίσθη εις καταμέτρησιν ένός γράμμα-

νων ήρχεν κατά τ'ο 100 έως 95 π. Χρ. περίπου. τος και δή τοΰ μικροτάτου έν τη επιγραφή ταύτη,

Αναμφιβόλως ό πρόξενος ούτος τών Δελφών Ιπ- δηλαδή ένός ο.Τό δέ ύψος τών έν τώ τεμαχίω Λ¥

ποσθένης Αισχύλου Έρετριεύς τιμάται ύπο τών γραμμάτων επίσης κυμαίνει μεταξύ 0Ό07 καϊ

συμπολιτών αύτοΰ μετά του υίοΟ αϋτοΰ Αίσχύ- 0Ό10! έν δέ τη έκδόσει του λίθου τούτου έν ΑΕ

λου οιά του ψηφίσματος Ρ."Ωστε τοΰτο ανήκει εις 1892, 159 είχε σημειωθή ΰπ' έμοΰ ώς μέσος

τάς τελευταίας του δευτέρου ή τάς πρώτας τοΰ όρος τοΟ ύψους ό αριθμός 0Ό09, όσπερ κατά την

πρώτου αιώνος δεκαετηρίδας, άποδέδεικται δέ ήδη τύπωσιν μετεσχηματίσθη εις 0Ό9, έξελήφθη δέ

ότι ορθώς έθεώρουν το ψήφισμα ώς ψήφισμα Έρε- δρθότατα ύπο του κ. Π. ώς 0Ό09. Δεν ώφειλεν

τριέων και τους τιμωμένους δια τοΰ ψηφίσματος αρά γε έν τή περιστάσει ταύτη ό κ. ΙΙαπαβασι-

ώ: Ερετριεΐς. λείου όπως έξετάση χάριν της αληθείας μετά πε-

ϋΓαί τελευταΐον σημειούμενα, λέγει ό κ. Π., οτί ρισσοτέρας προσο/ής το υψος τών έν τώ τεμα-

καΐ της ημετέρας επιγραφής τά γράμματα έχουσι χίω Ρ γραμμάτων και όπως μη περιπέση εις τοι-

μέν άκρεμόνας, αλλ εχουσιν ϋψος 0Ό05- Ο' 006 αύτην πλάνην; έπειδή μάλιστα, νομίζω, ήτο και

και ούχι 0Ό09 ώς τά γράμματα της τοϋ ψ., τδ Ο άπίθανον ότι έκφράζω ύπονοίας περί τοιαύτης σχέ-

ένιαχοϋ εΐνε μικρότερον τών άλλων γραμμάτων, σεως τών δύο επιγραφών έν πλήρει γνώσει μεγά-

τοϋ δέ γράμματος Ε ή ανω και κάτω οριζόντιος λης διαφοράς τών έν αύταΐς γραμμάτων.

κεραία εΐνε μακροτέρα τοϋ συνήθους, έν τισι δέ και Άλλά και ή γραφή αμφοτέρων τών τεμα/ίων

προεκτείνονται ολίγον της καϋ'έτου. Ρ και \Υ δεικνύει μεγίστην ομοιότητα ούχ'ι μόνον

Εν τούτοις ελέγχεται και πάλιν ή απροσεξία έν τοις σχήμασι τών γραμμάτων και έν όλη τη

και έπιπολαιότης, μεθ'ής ό κ. Παπαβασιλείου κρί- εργασία, άλλά και ιδίως έν ταΐς χαρακτηριζού-

νει τά τών έπιγραφών, εΐνε δέ αληθώς άξιοπερίερ- σαις αυτήν άνωμαλίαις. Αί δέ άνοηυιαλίαι αύται

γον ότι επιστήμων δύναται τόσον νά άπατάται και γίνονται οανερα'ι κυρίως έν τώ διαφόρω μεγέθει

έν έκθέσει θετικών δεδομένων ώς του μεγέθους τών τών γραμμάτων ούτω π. /. το Α και το Δ εΐνε

έπί τίνος λίθου γραμμάτων. ενίοτε μεγαλύτερα τών άλλων γραμμάτων, ένίοτε

Επειδή ό κ. II. έν τη πρώτη έκδόσει τοΰ έξ Άλι- δέ και μικρότερα" ώσαύτως δέ και τά Ο και τά Σ

βερίου λίθου δέν ανέφερε το ύψος τών γραμμάτων, και άλλα γράμματα, διαφέρουσι οέ κατ άναλογίαν

ήναγκάσθην, ό'τε το πρώτον ήσχολήθην εις τήν τοΰ μεγέθους και τά σχήματα αυτών ούτω π. /.

έξέτασιν της επιγραφής Ρ, όπως ύπολογιζόμενος το ώ μέγα ένίοτε μέν έχει μικρούς πόδας, άλλοτε οέ

το ύψος και το πλάτος τοΰ τεμαχίου τούτου και πολύ μεγάλους και δια πλατέων άκρεμόνων κεκο-

τον αριθμόν τών στίχων και τών έν έκάστω στίχω σμημένους, το δέ Ε έν άμφοτέροις τοις τεμαχίοις

γραμμάτοον έςακριοώσω πως το μέγεθος αύτών ένίοτε έχει κάθετον ύπερέχουσαν άνω και κάτω,

ύπολογισθέν δέ κατά τοΰτον τον τρόπον το μέγεθος ποο. ΙηδοΙίΓΪϊΐΘΠ νοη 01γιηρϊα 400 καϊ Μ.Ν.Τοά

τών έν Ρ γραμμάτων άπεδείχθη σύμφωνον περί- Άΐιά Α. <Ι. Β. \Υβοθ, Α ο&ί3ΐθ£Ηβ οί ίΐΐθ δραιΊα

που προς τό μέγεθος τών έν τω τεμαχίω \Υ γραμ- Μαδβαιη σ. 47 άρ. 241 , έ'τι δέ μνημεϊον άξιολο-

Εινπ. 16.1.13.
loading ...