Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 252
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0262
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
252

Παρατηρήσεις (εις ΑΕ 1911, 2 κλπ.)· νπό Α. λΥίΙΙΐβΙΐΊΙ.

ΑΕ 1911 α. 62 άρ. 52 Γ. Έν στ. 11 ίσως φικψ μουσεία», μαρτυρεί δ'τί το ψήφισμα άνήκει

έλλείπει ή αρχή του ονόματος, π. /. -4νίί πατρός, εις τον πρώτον μ. Χρ. αιώνα. Όπως άπέδειςεν ό

Σώ πατρός η και -Σωσί πατρός. Έν 8έ στ. 12 αντί: Ο. ΚαββίηθΓ, Όβ αβηδ εμιαβ &Ι> ηηρθΓΪο 0&Θ8&-

και Απολλώνιος Πρνττονς παντός τον κόσμου σω- Π8 Οοίανί&ηΐ οοηβίϊΐαίο ίηϊίίαπι άαχβπηΐ. Εί-

τήρας και εύεργέτας γραπτέον: !/4πολλώηος πρΰ- ρδϊ&θ 1890, χρονολογίας κατά την τοΟ Σεβαστοί)

τ(ανίς) τοΰς κτλ.. Καίσαρος νίκην, τήν έπ' Άκτίω δηλαδή, γίνεται

ΑΕ 1911 α. 64 άρ. 58. Έν στ. 1 άναγνω- /.ρήσί? έν ουκ ολίγας έπιγραφαΐς, ενίοτε δέ δηλοΟ-

στέον ουχί [ζ1άμ]ατ(ε)ρ ( Έστιοόώρον κλπ. ενχα- ται και ρητώς ή αρχή της χρονολογίας ταύτης,

ριστίας, άλλ' άπλώς \νπ έρ. "Οτι δέ ή λέξις υπέρ π. χ. έν έπιγραφαΐς έν Σάμω εύρεθείσαις ών μία

άτε έν αρχή της αναθηματικής επιγραφής ταύτης ή έκοοθεΐσα ύπό Ε. Εθ88, ΙηβΟΓ. ΐηθά. II σ. 74

ευρισκομένη έχαράχθη έπι του άνω πλαισίου και άρ. 191 άρχεται ού'τω: έτους κ$' της τον Σεβαστού

/(ορίζεται τρόπον τινά άπο τών επομένων στίχων νίκης, και έν έπιγραφή έκ Φοινίκης δημοσιευθείση

αύτής, ουδόλως είνε παράδοξον, είνε δέ περιττή ή υπό Ε. Εθπηιι, Μΐδδΐοη άβ Ρΐΐθΐιΐοϊβ σ. 241: ετονς

τών έκδοτών εικασία ό'τι δ στίχος ούτος ύπελείφθη ^Μίί/ς Καίσαρος Σεβαστοΰ Ακτιακής, άλλη δέ

έξ άρχαιοτέρας έπιγραφής ής πάντα τά άλλα έξη- επιγραφή έκ Βύβλου παρά Ε. Κθηαη σ. 223 άνα-

λείφθησαν. φέρει το ιβ'ετοςτ^ς ηγεμονίας Καίσαρος Σεβαστού.

Σημ. ΑΕ. Τήν άνάγνωσιν του κ. \νΐ!Ιιβ1πΐ ΠερΊ δέ τίνων άλλων επιγραφών και νομισμάτων

\ύπ]έρ δέχεται νυν και Ό κ. Χαοιαράς, ώς γράφει χρονολογουμένων κατά ταύτην τήν χρονολογίαν ίδε

ήμΐν, μετ' άκριβεστέραν του λίθου έςέτασιν.] "\Υ Κιιβίΐβοΐιβίί, ΑνοΜοΙ.-βρΐ£ΐ\ Μ'ύί. XIII 120

ΑΕ 1911 ΰ. 115. II έκ Φαρών της Μεσση- και Κθ&1βηογο1ορ&(1ίθ I σ. 637 ■ εσχάτως δέ ό Ε.

νιας έπιγραφή δέν φέρει, ό'πως ένόμιζεν ό έκδοτης, ΗϊΙΙθγ νοη 0·3.βΓΐπη°;βη φιλοφρόνως δι' έπιστο-

χρονολογίαν κατά τήν (πρώτην) του θεου Σεβα- λής μοι άνεκοίνωσεν ό'τι αναφέρει εϊς αυτήν και το

στου "Αδριανού έπιδημίαν (πρβ. \¥. \νβΙ)θΓ, ϋη- έκ Αυκοσούρας ψήφισμα Εοιιίΐΐβδ άθ Εγ0θ8ΠΓ£ΐ σ.

ίβΓδαοΙιυη^θη ζιιγ ΟθβοΙιΐοΜθ (ϊβ8 ΚειίδβΓδ Η&- 15. Τό δέ έπίσημον της χρονολογίας προκύπτει ές

άπ&ηιΐδ σ. 161. 20(3. 212), άλλά κατά τήν του ών Δίων ο Κάσσιος λέγει ΕΙ 1 περι της μάχης

Οεοΰ Σεβαστού νίκην. Πρώτον μεν ή έν στ. 3 εκείνης της τή 2 σετττ. τοΟ έτους 31 π. Χρ. γε-

μνεία της γενεθλίου ήμέρας δέν άναφέρεται εις τον νομένης: τότε πρώτον ό Καίσαρ τό κράτος πάν μό-

Άδριανόν, ό'στις κατά δρίΐτϋ&η. Η&οΙγ. 1 έγεννήθη νος εσχεν ώστε και τήν άπαρίϋ·μηΰιν τών της μο-

τή προ εννέα Καλ. οεβρ., άλλ'εις τον Τιβέριον ναρχίας ετών απ εκείνης της ήμέρας άκριβον-

ό'στις πραγματικώς κατά διίθίοηϊιΐδ καϊ Δίωνα σ'&αι πρβ. Τΐι. Μοηιπίδθΐι, 8ΐ&&ΐ3ΓβοΙιί3 II 803

Κάσσιον ΕVIII 28 έγεννήθη τή προ δέκα ές Καλ. και V. ΟαΓάίΙιαιίθβα, Αυ^ιΐδΙιΐδ αηά δβΐηβ Ζβΐί II

δεκ., δεύτερον δέ και ή γραφή του λίθου ον εϊδον σ. 478. Ή αρχή της έν λόγω επιγραφής κατά

έν έτει 1907 κείμενον έν τώ Άθήνησιν Έπιγρα- ταύτα συμ-ληρωτέα ώδε:

Αγαθή ι τύχη ι.

"Ετους εξηκοστού και πρώτου από της τοϋ θεοΰ Σεβαστο[ϋ νίκης, ως 'Ρωμαϊοι τη
προ δέκα ες καλανδών Δεκεμβρίων ητις εστίν γενέθλιο[ς Τιβερίου Καίσαρος Σεβα-
στοΰ ήμερα κτλ..

Έάν τό έν ΑΕ 1911, 113 άντίγραφον πιστώς πα- λανδών Οκτωβρίων ήτις έστιν γενέθλιος ήμέρα τον
ριστάνει τήν Θέσιν τών λέξεων: Άγαΰήι τύχηι Σεβαστού) προστίθενται δέκα έπτά.Ένδέ τώ τρί-
χα! έάν ή εισαγωγή αύτη κατεΐχεν ακριβώς το μέ- τω στίχω τό όνομα του Αυτοκράτορας όλοκλήρως
σον του χ_ώρου, ύπολογιστέον ό'τι έλλείπουσι προς γραφόμενον έχει ολίγω περισσότερα γράμματα τών
τά δεξιά έν τώ δευτέρω στίχω περίπου δέκα ές κατά τον ύπολογισμον τούτον άναμενομένων' ηδύ-
γράμματα, κατά δέ τήν άνω συμπλήρωσιν (πρβ. νατο όμως τό όνομα Τιβέριος νά γράφηται μόνον
ϋίΙΙβηββνίξθΓ, ΟΟΙ 438 στ. 31 τη προ έννέα κα- τοις άρχικοΐς γράμμασιν Τιβ. ή νά πυκνώνται τά
loading ...