Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 6
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0294
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
— 6 — β ). Έπιγραφικόν σιιττάκιον:

1). 10 (= Ιηββηρϋοήβδ Οναββαβ).

Της των επιγραφών Συναγωγής (ΟΙΟ, νϋν ΙΟ) οί τόμοι αριθμούνται κατά την τάξιν, ή ώρίσθη ΰπό
της εν Βερολίνω Άκαδημείας των επιστημών εν τη συνεδρία της 25ϊΐ« Ιουνίου 1903 (ν.) ώδε:

νοί. I. Ιη3θΓΪρ(ϊοηβ3 ΑίίίοΆβ Β,ηηο ΕαοΙίάΪΒ νβίηβϋοΓββ βά. Α. ΚίΕΟΗΗΟΡΡ. 1873.

8υρρ1βιιιβηί3. Αοοβάιιηί ϊηάϊοβδ. 1877. 1887. 1891.
(Πρότερον επεγράφετο ϋο?·ριΐ8 ΙηβοΗρϋοηιιηι Αίϋβαηιηι. ΫοΙ. I. βί νοί. IV. ρανβ I. ΐα8β. 1 — 8.)
νοί. II. ΙηΒΟΓίρϋοηββ ΑίίίοΆβ αβίαϋβ ςταββ ββΐ ϊηίβΓ ΕιιβΙϊάΐΒ Άηηιιζη βί Αιιο-ιΐΒίΐ ίβιηροΓΆ βά.

ϋ. κοεηι.εκ.

ρ3ΐ·8 I. ΌβαΐβΐΆ οοητίηβηΒ. 1877.

ρ3ΐ·8 II. Τα5α1αδ πΐ3§Ϊ8ΐΓ&ϊααιη, 03ί&1ο§θ8 ηοιηίηηιη, ϊηδίπιιηβηΐ3 ΐτίΓΐβ ρην&ίϊ οοηίϊηβηδ. 1883.

Ρ»Γ8 III. ΠθάϊΟΗΐίοΠΘΒ, ΙΪΙϋΙΟδ 1ΐθηθΓ3ΓΪ08, 8ΐ3ΐΐ13Π11Π 8ΐι1)8οπρίίοηθ8, ιϊιαίοδ 3ΓΙΪίΪ011ΐη , Ιϊίιιΐοβ
830Γ08, ϊηβΟΓΪριϊοηβδ 3Γ3Π11Ώ, οΓ3ουΐ3,'8Ϊιηϊ1Ϊ3. Ιϊΐηίοβ 8βρπ1οΐ'3ΐθ8 οοηίϊηβηδ. 1888·

ρ3Γ8 IV. ϊηάϊοβδ οοηίϊηβηδ. Οοιηροβυϊτ ^. Κιβοηνεκ. 1893.

ρΗΓδ V. 8ιιρρ1βιηβηί3. 1895.
(Πρότερον επεγράφετο ΟοτρίίΒ Ιηεβηρίίοηηπι ΑΐΙίβανητη. ΥοΙ. II. ρανβ 1-4 βί νοί. IV. ρα?·8 2.)
νοί. III ΙπΒΟΓίρϋοηββ Αίίίοαβ αβίαίΪΒ Ηοιηειηειβ βά. ψ. Όιττενβεβοεβ.

ρΗΓ8 I. Γ>βοι·βΐ3 8βη3ΐιΐ8 ρορηίϊιιιιβ Ατίιβηϊβηδϊυιη. 8οοϊβί3ίυηι βί οο11β»ϊθΓυιη άβοι-βΐ3. Ιηιρβ-
Γ3ΐθΓυπι ηΐδ^ίδίΓβίυυηιο,πβ Εοιηβηοι-υιη βρϊδίυΐββ βί οοιΐ8ΐϊίυίϊοηβδ. θΓ3ίϊοηβδ
βρΪ8ΐιιΐ3θ Ιβδίαιηβηίβ 3ΐΪ3βηαθ ΙϊΙΙβίίΐβ ρπν3ί3β. Εβπιιη 830Γ3ππη άβάϊοβίϊοηβδ.
Αβάϊΐϊοϊοππη ραβίίοοπιπι βί ρπνατοηιτη ίϊίηΐϊ, ιβπηίηϊ, δϊιηϊ1Ϊ3. ΑΓίϊίϊουιη ίϊίυΐϊ.
8ί3ίιΐ3πιιη δΐΐ080ΓΪρίϊοηβδ 3ΐ1Ϊ€|υβ ιϊίαΐϊ ηοηοΓ3ΓΪϊ. Οβίβίοοϊ. Αάάβηάα βί οογγϊ-
§·βηα.3. Αάάϊί3β δηηί Ι3ΐηιΐ3β ομιϊηομιβ 1ϊίηθ£Γ8ρηϊθ3β. 1878.

ρ3ΐ·8 II. Τίΐηΐί 8θρα1οι-3ΐθ8. Τϊιυΐϊ ωβιηοΓΪ3ΐβ8. ΡΓ3£ΐηβηΐ3 ϊηοβΓίΗ. Αάάβηά3 βί οοπ·ί§βηά3.
ϊηάϊοβδ. 1882.

ρ;π·3 III. Αρρβηάϊχ ϊηδοπριϊοηηηι ΑιιϊοβΓπηι : άβίϊχϊοηηπι ί3ϋβ1ΐ3β ϊη ΑΙίϊθ3 Γβ^ϊοηβ ΓβρβΓί3β
βά. Ε. \νυΕΝ80Η. 1897.

(Πρότερον επεγράφετο ΟονρΐΙΒ ΙηδβΗρίίοηΐΙΙΙΙ ΑΙϋβα,τήι», ΥθΙ. III. ραΤ8 1-2 βί Αρρβηάϊχ.)

νοί. IV. ΙηβΟΓίρϋοηβΒ ΑΓξ}θΠάΐ8 βά. Μ. Ρκαενκεγ.. 1902.

(Πρότερον επεγράφετο ΟονρΗ8 Ιη8β?·ϊρίίοηη?η θναββανηνι ΡβΙοροηηβ8ί βί ίηβηίαηιτη, νίβίηαηιηι. νοί. I. Ιη-
3βνίρίίοηβ8 Οναββαβ Αβς/ίηαβ Ρϋι/ο?ιηβ8Ϊ Οββτι/ρ/ιαΙίαβ Αι-ς/οΙίάίε).
νοί. V. ΙηβοΓίρϋοηβΒ ΑΓΟΒ,άΪΆβ Σ,ΆΟοηίοαβ Μββββηϊαβ.

νοί. VI. ΙηβΟΓίρϋοηββ Εΐίάίβ βί ΑοΙίΒίαβ.

νοί. VII- ΙηβοΓίρϋοηβΒ Μβ^ΆΓίάίβ βί ΒοβοϋΆβ βά. \ν. Όιττενβεη&εκ. 1892.

(Πρότερον επεγράφετο Οοτρπ8 Ιηεβτϊρίίοηηηι ϋταββαηιιη θταββίαβ 8βρΙβηΙηοηαΙ%8 νοί. I. ΙτίΒβτίρΗοηβΒ
θναββαβ ΜβρατίάίΒ Οτορϊαβ Βοβοίίαβ).
νοί. VIII. ΙηΒΟΓίρΙϊοηβΒ ΏβΙρΙιοΓηιη; βάβηίιΐΓ οοηβίΐϊο βί αηοίοΓϋαίβ Αοαάβτηίαβ ΕΓΒ,ηοο-θαΙΗοΆβ-
νοί. IX. ΙηβοΓίρϋοηββ Γβς/ίοηηιη Οτειβοίειβ ββρίβηίΓίοηαΙίβ νοΙηζηίηϊοιίΒ VII βί VIII ηοη οοιη-
ρτβΐιβηΒΆθ.

ρ3ΐ-8 I. Ιηβοπρίϊοηβδ ΡΙιοαάΐΒ, Γ,οοπάίβ, ΑθΙοϋ3β. Αο3ΐΊΐ3ηΪ3θ. ϊη3υΐ3Γυηι ιηαΐ'ϊβ Ιοηϋ βά.
ΌίΤΤΕΝΒΕΙίβΕΚ. 1897.

(Πρότερον επεγράφετο ΟονρΗ8 ΙηΒΟΤιρΗοηητη Οταββατιιιη Οταββίαβ 8βρΙβηίηοηαΙ%8. νοί. III. ρατ8 I.)

ρ3ΐ-8. II. Ιηδοπριϊοηβδ Τ1ιβ88η1Ϊ3β βά. Ο. Κεβν. Ιηάϊοββ οοιηροβαίΐ Ρ1. Ηιι,ι,ειι ϋΕ Οαεκτβινοεν.
ΙηβδΙ Ι3ΐ>υΐ3 §Όο»ι·3ρ1ιϊθ3 ιπΐ3. 1908.
νοί. Χ. ΙηβοΓίρϋοηβΒ ΕρίΗ Μαοβάοηίαβ ΤΙΐΓΆοίαβ 8ογίΙιίΆβ.

νοί. XI. ΙηβοΓΪρίίοηβΒ Όβΐϊ; βάβηίιΐΓ οοηΒΐΙίο βί αηοίΟΓίίαίβ Αοαάβιηίαβ Εταηοο- ΟαΙΠοαβ.
νοί. XII. ΙηβΟΓίρϋοηββ ϊηβυίειηιιη ιχιάγιβ ΑβρΆβϊ ρΓΆβίβΓ Όβΐιιιη.

(Πρότερον επεγράφετο Ιη8βν%ρίιοηβ8 Οναββαβ ίηδίιΙαΓίιηι ΎηατΪΒ Αβς/αβί.)

ίβδο. I. ΙηδΟΓΪρΙϊοηβδ Εΐιοάΐ 01ΐ3ΐοβδ 03ΐ·ρ3ΐ1ιί οαηι 83ΐ·ο 03δϊ βά. Ρ. Ηΐίΐ,ΕΚ ϋΕ Οαεκτηιν-
ϋΕΝ. 1895.

Ϊ3δβ. II. ΙηδΟΓΪρΙϊοηβδ ίβδΙ)ϊ Νβδϊ Τβηβάϊ βά. \ν. ΡατΟν. 1899.

ΐ3δβ. III. Ιηβ«πρίϊοηβδ 8}'ΐηβδ Τβιιί;1ιΐδ83β Τβΐϊ Νίδνπ Αδ1γρ3ΐ?.β3β Αιΐ3ρ1ιβδ Τ1ιβι·3β βί ΤηβΓ3-
δϊαβ ΡΙιοΙβ^βηάΓΪ Μβϋ ΟΐηιοΗ βά. Ρ. Ηιμ.εβ ϋΕ (ταεβτβινοεν. 1898.
ΡβδΡ. III. 8αρρ1βιηβηΐ3. Ιιΐδοΐ'ίρίΐοηβ8 8νιηβδ Τβιιί1ιΐδδ3β Αϋιηηϊββ Ί'βΗ ΝίδνΐΊ Αδίγρ3ΐ3β3β
Αη3ρ1ιβ8 Τ1ιβι·3β βί Τ1ιβι·38Ϊ3β Ρ1ιο1β«'3ηάι·ΐ Μβϋ ΟίιηοΙί βοηδίΐϊο βί 3ΐιβΙοΐ'ϊί3ΐβ
βά. Ρ. Ηιιλ,ειι ϋΕ Οαεβτβινοεν 1904.

ΪΗδβ. IV. ΙηδΟΓΪρΙϊοηβδ Οοϊ βί Οπίνηιηββ.

Ϊ38β. V. ' ΙηδβΓΪρίϊοηβ8 0γβΐ3άιπη βά. Ρ. ΗΐίίΕΗ όε Οαεβτβινοεν.

Ρ3Γ8 ρπΟΓ. Ιηδβΐ'ίρίίοηβδ Ονοΐβάιιιη ρτββίβΓ Τβηιιιη. 1903.

Ρηΐ'δ 3ΐίβΓ3. Ιηδοπ'ρίϊοηβδ Τβηί ΐιΐδΐιΐ3β βί ίοίϊυβ Ϊ38θίοπΙϊ ίηάΐοβδ. 1909.
ίβδο. VI. Ιη8θΓΪρΐϊοηβ8 Οΐιϋ βί 83ηιΐ.

Γ;]δ(·. VII. ΙηδΟΓΪρΙϊοηβδ Αιηοι·§ϊ βί ϊηδϋΐβπιηι νϊοϊη3Γηηι βά. ^. Όβΐ3ΐη8ΐτβ. Ιηάϊοβ8 οοηιροδίιϊί

Ρ. ΗϊΠβΓ άβ 03βΓίι·ϊη§βη. Λάάϊίίΐ β8ί Ι3ΐιηΐ3 §βο§Γ3ρηϊθ3 υη3. 1908.
ί'38<·. VIII. ΙηδΟΓΪρΙϊοηβδ ϊηδαΐβπιηι ηΐΗΐϊδ ΊΊΐΓ3θϊοϊ βά. Ο. Ρκεπειοη. 1909.
£»80. IX. ΙηδΟΓΪρΙϊοηβδ Εηοοβηβ.
νοί. XIII. ΙπΒΟΓίρϋοηββ ϋΓβίθ,β.

νοί. XIV. ΙηΒΟΓίρϋοηββ 8ίοί1ίαβ βί Ιίαΐίαβ 3άάϊ1ίκ (ΪΓ3βοϊδ Ο311Ϊ30 Ηϊδρ3ΐιΪ3β Βπΐ3ηηΪ36 Οβπη3ΐιΪ3β ,ϊηδΟΓΪρ-
Ιϊοηϊοιίδ βιΐ. Ο. Καιβεε. 1890.
loading ...