Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 8
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1912/0296
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
β ). Επιγραφικόν πατάκιον

— γ'). Παντοία.

εξής ό λόγος, και τά μέν διαφαινόμενα γράφονται
δια παχύτερων στικτών στοιχείων, τά δ' άφανή δη-
λοΰνται δι'ισαρίθμων στιγμών η, αν ό αριθμός άδη-
λος ή, δια μικρών παυλών έν δέ τω κειμένω, έλλει-
ποΰσης φωτογραφίας, ό χώρος δηλοϋται δια τετρά-
πλευρου, άνευ τοϋ σημείου { ), και τά μέν διαφαινό-
μενα γράφονται κεφαλαίοις στικτοϊς γράμμασι, τά δέ
άλλα δηλοΰνται διά πυκνών λοξών παραλλήλων γραμμών.

, . Διά τοιούτων σημείων δηλοϋται εν

τε τω κειμένω και έν τη μεταγραφή ό υπό τοϋ τεχνί-
του έξ αρχής δι' άνωμαλίαν της τοϋ μνημείου υλης ή
άλλως επίτηδες καταλειφθεις μεταξύ κενός γραμμάτων
χώρος, διά μέν τοϋ, ενός η πλειόνων, δταν δριστός ή
των κενών δ αριθμός, διά δέ τοϋ, άναλόγου τό μήκος,
ό'ταν δ αριθμός άδηλος η. Έν τοιούτοις δέ σημείοις
τίθενται δσα δ τεχνίτης, άλλα έκκολάψας, άντέγγραφα
τέθηκε, γράφονται δέ εν μέν τω κειμένω, τω χειρο-
γράφφ, κεφαλαίοις γράμμασιν, έν δέ τη μεταγραφή,
διά παχύτερων στοιχείων (πρβ. άνω έν τοις περί
δβελιστέων).

4). Στίχων άρί&μηοις.

Ή κατά 5, 10 κτλ. τών στίχων άρίθμησις έ'ν τε
τω κειμένω και έν τη μεταγραφή έλλογεΐται άείποτε
επί τών σωζόμενων" διό καί, δταν έν τω άνω μέρει
εις ή πλείονες στίχοι έλλείποντες άναπληρώνται, έν τη
μεταγραφή αριθμείται καί δ 1°; τών σωζομένων στί-
χων (διά τοϋ άριθμοϋ 1), οί δέ άνωθεν τούτου άνα-
πληροΰμενοι αριθμούνται έκ τών άνω προς τά κάτω
διά τοϋ 1, 2, 3 κτλ., έν άγκυλαις γραφομένου' έ'τι δέ
γραφέσθω αριθμός (άνευ αγκυλών) καί επί παντός
άλλου δλως ελλείποντος στίχου, εϊτε δήλον δτι μεταξύ
έν τω σωζομένω κειμένω ό'ντος, εϊτε υπό τον τελευταΐον
σωζόμενον στίχον άναπληρουμένου. κατά τόδε τό σχήμα:
[1] [πρώτος τών έλλειπόντων αναπληρούμενος στίχος]
[2] [δεύτερος » » » »

1 πρώτος τών σωζομένων στίχων
5 πέμπτος » » »

ένατος » » »

10 δέκατος » » >

ενδέκατος » » »

12 [δωδέκατος στίχος, ελλείπων]
δέκατος τρίτος σωζόμενος στίχος
δέκατος τέταρτος » »

15 [δέκατος πέμπτος, ελλείπων, αναπληρούμενος]

16 [δέκατος έκτος » » ].

Οί άριθμοι 5, 10, 15 κλπ. επί μέν άλωβήτων
επιγραφών γράφονται προς τή αριστερά πλευρά, επί
δ'ήκρωτηριασμένων προς τή ήττον βεβλαμμένη, επί
δέ λίαν πλατειών έν έκατέρα τή φα.

Έν τή μεταγραφή τών έν τω άνω μέρει ή άλλαχοϋ
έλλειπόντων στίχων τά εν τέλει τοϋ στίχου εκάστου ση-
μεία τής στίξεως καί τό τής λέξεως διαιρετικόν (-) κτλ.
γραπτέα προ της αγκύλης (]), τό αυτό δέ ποιητέον
καί δταν ή μεταγραφή καταχωρίζηται εν συνεχεία, δτε
καί μετά την αγκύλη ν τίθεται έν τών εξής σημείων.

Έν συνεχεία καταχωριζομένης τής μεταγραφής, τί-
θεται απλή μέν κάθετος μετά τό τέλος τοϋ στίχου εκά-
στου πλην τοϋ (κατά πεντάδας) 4ου, 9ου, 14ου κτλ.,
διπλή δέ μετά τό τούτων τών στίχων τέλος, έν δέ τή
φα άπαντικρύ τής αρχής τοϋ 5ου, 10ου, 15ου κτλ. γρά-
φεται, καθάπερ καί έν τή κατά τό κείμενον κατατάξει
τής μεταγραφής, άριθμός 5, 10, 15 κλπ. (πρβ. ΟΟΙ
748).'Εν οΐς δ' άν έπιγράμμασιν ή υπό τοϋ τεχνίτου επί
τοϋ εκδιδομένου μνημείου γενομένη τών στίχων διαί-
ρεσις μή συμπίπτη τή κατά μέτρον, τοϋ μέν κειμένου
οί στίχοι άριθμητέοι κατά τό εϊωθός (κατά πεντάδας),
έν δέ τή μεταγραφή διαιρετέον μέν τους στίχους κατά
τους τοϋ επιγράμματος και άριθμητέον κατά πεντάδας,
δηλωτέον δέ καί τους τοϋ κειμένου στίχους εκάστους
(πλην τοϋ 1ου) διά μικρών αριθμών ΰψοϋ ευθύς προ-
τασσομένων, ώς λ. χ. έν ΙΟ XII7 801.

γ'). Παντοία.

Ελληνικών συγγραμμάτων μνημονευομένων, δ μέν
1°? άριθμός γράφεται δι' Ελληνικού κεφαλαίου γράμ-
ματος, οί δέ λοιποί δι' Αραβικών χαρακτήρων, λ. χ.
Παυσ. Ε' 10, 2, Ρ' 22, 3.

Τών περιοδικών δηλωτέον τό έτος (ούχι τον τόμον)
καί την σελίδα, λ. χ. Α Μ 1876, 200, ΒΟΗ 1877, 44.

Νεωτέρων συγγραμμάτων μνημονευομένων, τό όνο-
μα τοϋ συγγραφέως έν τω χειρογράφω φερέτω γραμ-
μήν ύποκάτω, ίνα δι'έτεροκλινών τυπώται στοιχείων.

Ύποσημείωσιν ή πάσαν απλώς, ει δυνατόν, φεύ-
γειν, ή γ' έν τοσούτω τοϋ τελευταίου μέρους τοϋ χει-
ρογράφου, δσον αν μια τής Α Ε στήλη άντιστοιχή.

Συμφωτογραφεΐν τμήμα τοϋ Γαλλικού μέτρου ή
κλίμακα μετρικήν ή άνθρωπον.

Έπί τε τών εικόνων καί τών πινάκων εκάστων γρά-
φειν βραχεΐαν έπιγραφήν.

Περιεχόμενα: Α ). Μινάκιον τή; ΛΕ (1837-19111, σελ. 1-3.— Β'). Πρόγραμμα τή; ΑΒ, σελ. 3. — Γ'). Έκδοτικόν πέτευρον, σελ. 4-δ:
α'). Άποκοπαί, σελ. 4-5. 6'). Επιγραφικόν πιττάκιον, σελ. 6-8: 1) ΙΟ (= Ιη80πρΐίθΠ63 ΟΓ3Θ03Θ), σελ. 6· 2) ΈκΘέ-
σεω; τάξις, σελ. 7- 3) Βλαβών καί σφαλμάτων σημεία, σελ. 7' 4) Στίχων αρίθμησ·.;, σελ. 8. γ'). Παντοία, σελ. 8.

Έτν.-τ. 30 8.12.
loading ...