Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 11
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0017
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Δ') Σίλλνβοί· α) ονόματα κάί πράγματα νπδ Γ. Γαρδίκα ια

Διό&εν Λέσβ. 223.

Διοκράτης- Διονύσιος Διοκράτενς Νισύρ. 12.

Διομεύς· Λυσίας Δ. Αττ. 121. Στρατοκλής Εύϋυδήμου Δ. Αττ-

Διονύσια· εν τφ αγώνι των Δ. Νισύο. 7.

Διονυσία 'Ηρακλείδου Σιδωνία Αθ 195.

Διονύσιος- Καΐλων Δ. Ν'.σ. 11

Διονύσιος· Αρτύμα και Διονύσιε Ν'.σ. 15

Διονύσιος Διονυσίου πυροφορήαας Κπιδ. 125.

Διονύσιος Λυκώτυυ Θεσσ. 152.

Διονύσιος- Αλέξανδρος Δ. Θεσσ. 152.

Διονύσιος Φιλόξενου ταμιεύων Θεσσ. 170.

Διονύσιος Σωσιβίου ταμιεύων Θεσσ. 171.

Διονύσιος ταγός Θεσσ. 168.

Διονύσιος Αντιοχεΰς τά οράματα κρίνων Λττ 198.

Διονύσιος Κολυττεύς 206.

Διονυσία κ οΰ θεάτρου λογεΐυν 82.

Διονύσιος Σαώτας Επιο. 127.

Διονύσου νεαροϋ κεφαλή 200.

Διοσκουρίδης Αχαρνεύς Αθην. 195

Διότιμος άρχων Λττ. 115.

Διόφαντος· Θεατιάς Δ. Νισ. 12.

Διόφαντος- ό Κορνέστης πεσών υπό Δ. Θεσσ. 27.

Διόφαντος Λέσβ. 223.

Δίφιλος- Ζωΐλος Λ. Λττ. 113

διχασμός- της πόλεως μη ϋείσης διχασμόν (ζατά τήν άπότεισιν των

λύτρων) = μή διαφωνούσης τω ταγω Θεσσ. 147
Δίων Κάσσιος 235.

δοκεΐν ε'δοξε τβ πάλει, τω δήμω 34 δεδόχ&ω τω δάμω Νισ. 7.

Δολίχη· πόλις τη; Περραιβικής Τριπόλεως 34 — εν Δολίχΐ) οίκων
δωρεάν Θεσσ. 173 20. Δολί"/ης επιγραφαί 182' Δολί/η ή νΰν Δού-
/.λίστα 154 σ. Δολι/ηνοί όμοροΰσι τοις Ελιμειώταις 154 σ. 174.

Δομένικον αί αρχ. Κνρετίαι 107

Δόξα άπελευ&ερουμένη Θεσσ. 170.

δορκάδος τυμβίδιον εν Κεραμεικίο 183.

Δοσας- Ονασίλλου Δοσα Ρο'δ. 6.

δοϋναι· δρκον δόντος Νισ. 16.

δραγατεύειν δραγατεύοντα και επι χόρτον ιόντα Θεσσ. 27' δραγα-
τευόμενα και νεμόμενα Θεσσ. 26' δραγματεύειν = δραγμεύειν,
αμαν 232.

δράκων μετά δένδρου επί αναγλύφου 98

Δρεβέλαος ταμίας Θεσσ. 156.

Δρήνεια Α'ρτεμις (=Δράνεια) Λε'σό. 227 (3ρϊνος = 3ράσις· πρβ.

ολιγοδρανής).
δρηστεύειν δρηατεύουσα ϋεοΐς Λέσβ. 223.
Δρωπίων Θεσσ. 149.

Ουϊκός αριθιχός έν τη ποιήσει αντί πληΟυντ. 104

Δυτας αντί Αυτας Ρόδ. 3.

δωρεάν δ. οικεΐν εν Δολίχΐ] Θεσσ. 173 20

Δωρικός· του Δ. κιονοκοάνου ό ε-/ΐνος· το περίγραμμα του έ^ίνου
σϋν τω νρο'νώ πλησιάζει προς τήν ευθείαν γραμμήν κανονική και
ου-/ί τυ/αία ή εξέλιςις τοϋ δωρ. κιονοκράνου, όπερ συντελεί εις κα-
θορισμών τοΰ '/ρο'νου των Δ. μνημείων 82. Δ. κορωνίς 207.
Δωρίμηγος Δωριτίμου Ρόδ. 4.

Δωρίς· Νείκη Δωρίδας Αϊγίν 95.

Δθ)ρίτιμος- Δωρίμαχος Δ. Ρόδ. 4.

Δωρόθεος· Γνωμαγόρας Δ. Νισύρ. 9

Δώσιος Σωδάμον Δ. Ρόδ. 2.

Ε

ε αντί αι· κε = καϊ Θεσσ. 147 Δικεόβουλος Θεσσ. 171· 172.
εατών = εαυτών Θεσσ. 157 173 26.
ε/καΛεΓν Θεσσ. 44.
έγκλη μ.α, εγκλησις 47.

« άντί ε- βασιλεία = βασιλέα, Έρετριείων =Έρετριεων 101.
ίί αντί η- νεΐαος (τ=νήσο;) Θεσσ. 27 19.
εί αντί Γ ειάσϋαι 127. Σειμίας = ~Σιιι.ίαις Νισ. 9' 10.
ειάαατο 6 ϋεός Έπιδ. 127.

εικάς. μετ' εικάδας- δια τοΰ τύπου τούτου εδήλουν οί Αθηναίοι ότε
μ'εν τήν απ'ευθεϊας αρίθμησιν, ότε δέ τήν κατ'αντίστροφον 111-116.
εικοστή- μια και εικοστεΐ Λττ. 110.

εικών στασαι δε κα'ι εικόνα αυτοϋ χαλκέαν εν ίερω η εν αγορί>
Νισύρ. 7.

Ειλιάς; (γρ. Ειαιάς) απελευθερωμένη Θεσσ. 152.

Είρακλείδαιος — ό Ηρακλείδου υιός (πρβ. Κλεούνειος, Φιλίπ-ειος,

Σιμούνειος) Θεσσ. 219

Ειρηναίος- Παραλής Ει. Άθην. 196.

Ειρήνη Αυτοβούλου Θεσσ. 147.

Ειρήνη- Αυρηλία Ει. εξ Αΰμονέων Αθην. 197.

ειροποιίαι Λέσβ. 226.

εις αντί ης' Αντιφάνεις Θεσσ. 144

εϊσος Λέσβ. 223.

εισφορά κατάλογος εϊσ-οοών 48.
Ειτεαίου Αθην. 197.

εκκλησία κυρία Αττ. 113 εκ. έννομος Θεσσ. 101.

εκκλησία σύνκλητος Λττ. 113■ εκκλ.ησία έμ Πειραιεΐ Λττ. 114.

ΕλαφηβοΙιών Αττ. 110.

ελαφιαϊος = ελάφειος (πρβ. -/ελιδονιαΐος) 18.
Ελπίδας Λέσβ. 222.

ελεύθερον άφιέναι κατά ιόν νόμον Θεσσ 164' ελεύ&. ζην. Θεσσ.168-
Ελευοίνιον βουλή εν τώι Ελενσινίωι Αττ. .111 53.
Ε λ ε υ σ ι ν ιακ ό ς' Ε. θεότητες έ'/ουσι σνέσιν ποός τόν Ασκληπιόν 54.
ελεφαντόδους' μικροτεχνήματα εξ ελεφαντόδοντος 138.
Ελίμεια ή νυν Κοζάνη 107.

Ελλανοκράτης- Ηρακλείδης Έλλανοκράτου Θεσσ. 177.

Ελλήνιος Ζευς Ε. 86.

έλλη σπον το φύλ α ξ 165.

Εμβρότη Νισύρ. 11.

Ε'μβροτος Νισύρ. 11.

εμ παντί καιρώι ψήφ. Νισύρ. 103.

εμφανίζειν ενεφάνιζε Θεσσ. 46 13 47.

εν αντί της επί' εν στρατηγώ~επί στρατηγού Θεσσ. 147 170.
ενβόλιμος μην Θεσσ. 161" ε. ημέρα Αττ. 121.

ενδόξως' καλώς κα'ι ενδόξως τάν πάσαν φιλοπατρίαν έποιήσατο
Νισύρ. 7.

ενεστώς- ενεατώτος μηνός (εν παπύρω) 18.
ένη και νέα Αττ. 109

ενιαυτός' ταμιεύων τόν ενιαυτόν στρατηγοϋντος τοΰ ... (αντί τα-
μιεύων τόν ενιαυτόν τόν επί στρατηγού ...) Θεσσ 170 7" ποβ.
171 46 171 58

ενκαλεΐν οί ενκαλούμενοι (εν παπύρω) 18' περ'ι ων ένκαλοϋσιν οί

'Ηρακλειώται Θεσσ. 47.
ενκαταλείπειν ενκαταλέλοιπαν τόν παράδεισον έρημον και άφύλ.α-

κτον (εν παπύρω) 18.
ενκοιμητήριον ό ϋεός ειάαατο εν τω ενκ. χοιράδας Ι'2ονιαΕπ'.δ.12Τ.
εννεακαιδεκαετηρ'ις εν τω αρ·/αίω Αττ. ήμερολογίω 109.
έννομος εκκλησία Θεσσ. 101.
ένοχος- έν. έστωααν Θεσσ. 36.

έντευξις δικαν. όρος εν ταϊς εντεύξεσιν εγίνετο -/ρήσις τοϋ ρήμα-
τος δέομαι και ου/ί τοΰ αξιώ όπερ ετίθετο εν τοις ΰπομνήμασι 19.
εντρεχέως Λέσβ. 225
ενχειρίζειν Θεσσ. 47.

εξάμηνος- τήν πρώτην έξάμηνον ταμιεύων Θεσσ. 149.

ε^εκκάίσεν εκ τάς πόλιος Λέσβ. 227.

εξέστω οίκίαν και γήν κτήαααϋαι Θεσσ. 168.

επαινεϊν δεδόγβαι τω δάμω επαινέσαι τόν ... Νισύρ. 7.

Ε'παινος Λυοανίου Θεσσ. 144.
loading ...