Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 15
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0021
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Δ ) ΣίλλυβοΓ

α') ονόματα καΐ πράγματα ύπο Γ. Γαρδίκα.

Καλλιοταίνετος Διδυμάρχου Νισύρ. 15.
Καλλιστώ Καλλιχράτους Κήα ΑΟην. 196.
Κάλλων Διοννσίον Νισύρ. 11.
Κάλλων (ή Κάμων) στρατηγός Θεσσ. 156.

καλ.οκαγαϋία αρετας ένεκα και κ. τάς ες ταν πάλιν Επιδ. 127.
Καλόμαλο; σπαΟαροχανδιδατος ανακαίνισα; τόν ναον τών αγίων

Θεοδώρων 136
καλύπτει χϋών πατρίς στέρνοισι Αττ. 233

καλώς και ενδόξως ταν πάααν φιλ.οπατρίαν εποιήοατο Νισύρ. 7.
κάνΟαρος αναγεγλυμμένος επί στήλης· σ/έσις τοϋ χ. προς τον

Διο'νυσον 206,
κανών ό χ. ώς αέτοον 78' χανών ή τρίγλυφος 81.
Καπίτων Κλαυδίου Καπίτωνο; σαρκοφάγο; 92' Κλαυδίου Καπί-

τωνος ζή 93.
Κ α πο δ ι σ τ ο ιακ ό ν κτίριον μέγα Κ. 86.
Καρα λατομείο·/ 72.
Κάρνειος' Από/.λ.ωνι Καρνείωι Ρόδ. 6.
καρπός· κεΐρειν τους κ. (εν πάπυροι) 18.
Καρύοτιος Πάραλ.ος Ειρηναίου Κ. ΑΟην. 196.
Κασαρεύς- Δαμόοτρατος Πυϋοδώρου Κ. Ρο'δ 1· Άγήσανδρος

Αγήνακτος Κ. Ρο'δ. 2.
Κασάρων επιγραφαί 1 .
Κάσσανδρος Ενμήλου Θεσσ. 173.
καταδεΐν ΑΟην. 185.
καταιβάτας' Διός καταιβάτα Ρόδ. 5.
χ α τ α χ λ η ρ ο υ */ ε ϊ ν την -/ώραν 21,
κατάλογος εισφορών 25 48.

κατάλογος αρνόντων Αθηναίων (338 300 πΧ) 117.
καταατεγάζειν εν τε τφ τεμένει - ■ - και εν τοις κατεστεγαομενοις

Θ;σσ. 26 13.
κατενώπιον εικονίζεται 96.

κάτοπτρον κ. -/αλκοϋ δίσκο; 185 κ. -/αλκοϋν μετά μιχρα; λαβη;

εν τοϊ; τάφοι; τοϋ Κεραμεικοϋ 187.
χε = χαί Θεσσ. 147.
Κείϋυς- Κείϋυι ή Αείϋυϊ Αιγίν. 96.

κεΐρειν ο'ι κεκαρκότες τους καρπούς και τα λάχανα (εν παπυρω) 18
Κεκροπις φυλ.ή Αττ. 113.
Κεραμεικό; 107' Κ. ανασχαφαί 183.
Κεραμεύς δήμος- Ανδροκλής Ίερευς εκ Κ. Αττ. 118.
κεραμίδες κάλυμμα των τάφων κ. επένδυμα φρεάτων και φρεα-
τίων 183.
κεραοΰνος· βωμός κ. 100.
κεραύνιος Ζεύς Θεσσ 162.
Κέρδων Ρόδωνος Λίγίν. 97.
Κερδών Παρϋένιν Κ 97.
κευ&μώνας Αίδου (έβην) Αέσβ. 222 223.
κεφαλή νεανική κατα τόν Μυρώνειον κύκλον 200.
Κεφαλ.ήϋεν Θεόψιλ.ος Ξενοφώντος Κ Αττ. 111.
Κέφαλος στρατηγός Θεσσ. 160.
Κέφαλ.ος στρατ?]γών Θεσσ. 170

Κήα- Καλλιοτώ Καλλικράτους Κ. ΑΟην. 196' Κήα αντί Κεία.

Κήττιος' Πρωτογενής Σϋενίου Κ. ΑΟην. 195

Κηφιααύς' Φιλοκτήμων γραμματεύς Κ. Αττ. 110.

Κηφισάδωρος' Φίλ.ιππος Κ Αττ. 115.

Κηφιαόδωρος άρχων Αττ 118.

Κηφισοφών άρχων Αττ 118.

Κίμων Θέωνος Αέσβ. 228.

κίονες Ευρώπιαι Θεσσ. 50.

«ιόνιον τό εν Λούβρω κ 93.

κιονίσκοι και στηλαι επιτύμβιο; 194.

κιονόκρανον Λωρικόν ή εςέλιςι; Λ. κιονοκράνου κανονική προς
όρισμόν -/ρήσιμος του -/ρόνου των Αωρ. μνημείιον 82" κ. του Παρ-
θενώνος και τοϋ ναοϋ τοϋ Ασκληπιού 82· κίονος διάμετρος 82 χιό-

νος και ήμικίονο; διαστάσει; 68.
κιααοφορίας και αγορανομίας επιτελεϊν Αέσβ. 227.
Κισσός απελ.ευϋερωϋεις Θεσσ. 155.
κίστη δρα κάλαθος,
χ ίων και στήλη 50.

Κλαϊς ή τε μη'τηρ χαί ή χο'ρη της Σαπφούς 224.

Κλαύδιο; Καπίτων' Κλ. Κ. σαρκοφάγο; 92

Κλαύδιος Τιβέριος Ρο'δ. 6.

Κλ.εαγόρας Κλεαγάρα Ρο'δ. 4.

Κλεαιχμίδας Επιδ. 128.

Κλεανδρίδας Χάρμωνος Ρόδ. 4.

Κλέανδρος Επιδ. 128.

Κλέαρχος άρχων Αττ. 115-

Κλέαρχος Γνιφωνίδου Θοραιεύς Αττ. 233.

κλειδούχων Ααωποκλ.ής Φλ.υεύς κλ. ΑΟην. 198.

Κλειούνειος ( — ό του Κλέωνος) πρβ. Κλιομά/ειος Θεσσ. 219.

Κλ.έΐς Βακχίω Αέσβ. 224.

Κλ,εΐτος άπελ.ενΰερών Σώσανδρον θεσσ. 182.

Κλειτοφών Στασίων Κλ. Νισύρ. 15.

Κλεογένης ίδιοξενοδόκος Θεσσ. 164.

Κλεόδαμος Ύπεράνορος Θεσσ. 180.

Κλεόκκας' πρβ. Μενέκκας 164.

Κλεομαχίδης Θεσσ. 175.

Κλεοπάτρα ο.πελευ&ερουμένη υπό ΆΊκίππου Θεσσ. 170.
Κλεύδικος' Αεοντις Κλ. Νισύρ. 13.
Κληνώ Παρμενίσκου Νισύρ. 13.

Κλιοδά με ι α = Κλεοδάμεια ©εσσ. 219 (πρβ. Αγασι/.λία; = Αγα-
σιχλε'α;).

Κλιομάχειος ( — Ό Κλιομά/ου) Μολοσσό; Θεσσ. 2191 πρλ. Κλειού-
ν ε ιος.

Κλιόμαχος = Κλ.εόμαχος Θεσσ. 219 (πρβ. Φιλίππειο;, Κλειούνειος,

Σιμούνειο;)
Κλ.έων Στρατάγου 92.

Κλέων άπελ.ευ&ερών Ρούφιλ.λ.αν Θεσσ. 171.
Κνιδίας ^ερσονη'σου επιγραφαί 17.

Κνίδιοι Θεοδόσιος, Φρούραρχος, Αριστείδης Χαλχ. 216.
Κο&ωκίδης' Αφόβητος Κ. γραμματεύς Αττ. 110.
κοίλος μην. αντίθ. πλήρης μ. 114.

κοινός, συνϋήκαι κ. Θ'εσο. 43' τοϋ κοινού των Θεσσαλών στοατη-

γών αναγραφα'ι 45.
Κόκκήϊος Ανκος στρατηγών Θεσσ. 147

κολάζειν κολαζόντω τους περικόπτοντας οι επιστάται Θεσσ. 36.
Κολλυτεύς- Εύκαδμος αναγραφεύς Κ. Αττ. ΙΙΟ' Διονύσιος Κ.
Πειρ. 206.

κομίζειν παρά τών'Ηρακλειωτών κομιζόντων γράμματα Θεσσ 44-
Κόμμοδος Αντωνίνου και Κ. καισάρων (εν παπύοω) 17.
Κονδαέων όροι και Γοννέων 33 52.

Κονδαία όμορεΐ τω Μοψίω Θεσσ. 52' υπέρ τό νϋν -/ωρίον Μπά-

κριΛα 232.
Κόρα" Δάματρι και Κόραι Ρόδ. 103.
Κορνέστης πεσοιν ύπό Διοφάντον Θεσσ. 27 18.
Κορνηλία Αϋηναϊς ΑΟην. 195.
Κορνήλιος· Γναΐος Κ. Πονλχρος Επιδ. 128.
Κόροιβος άρχων Αττ. 116.
Κόρραγος Ασάνδρου Γοννεύς Θεσσ. 27 29.
Κόρραγος· Ασανδρος Κ. ταγός Θεσσ. 35.
Κορράγου Άρνάγου Θεσσ. 232.
Κορύβας Νικομάχου Θεσσ. 164.
Κόρυτος Θεσσ. 52 13.

Κορώνα μήτηρ Θεσσαλίας Θεσσ. 180 181.

κ ο ρ ω ν ί ς Δω ρ ική 207.

κόσμησις έγνραιμο; 189

Κοσμία απελενΰερωΰεϊσα Θεσσ. 171.
loading ...