Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 17
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0023
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1913 Δ') Σίλλνβοί- ά) ονόματα και πράγματα- ύπδ Γ Γαρδίκα. ιζ

μαν -ός Νισύρ. 7.
Μάνιγχος Θεσσ 48

Μαραθώνιος- Σωοιγένης Μ. Αττ. 111 Μάγας Μ. Λθην. 198.

Μ]άρδυλις Πυϋαγάρου Θεσσ. 144.

μαρμάρινη λήκυθο; μετα γραπτής παραστάσεως 88.

μάρμαρον κυανίζον 47' μ. λευχόφαιο; 47 α. νησιωτιχόν 92' α.

κροκαλοπαγες ερυΟρόφαιον εύθρυπτον όμο άζον Ατραγίο) 154· α

λευκού χρήσις πολλή 82.
ιι« ρ μαρυγίας 200.

μαρτνρεΐν μεμαρτυρηκάτας τους μάρτυρας Θεσσ 27.
μαρτυρίαι περί όρων 25.
Μεγακλης Με. . . Ρόδ. 6.

Μεγάλιος- Μ. παρόντος και δρκον δόντος Νισύρ. 16.
Μεγαλλ'ις Μάγα ΑΟην. 198.

Μέγαρα· άλωσις Μ. ΰπό Δημητρίου του ΙΊολιορχητοϋ 120.

Μεγαρική Αγώι Ενφράντου Μ ΑΟην. 195.

μέγας- γράμμασι μεγάΊ.οις άναγράψαι Θεσσ 36.

μέγιστος αυτοκράτωρ Ρόδ. 6

Μεΰύοτου Ευβίοτος Θεσσ. 176.

μελαμβαφή αγγεία 107.

Μελάν&ιος απελευβερώοας Θεσσ. 164.

Μελάν&ιος Μναοιφίλου τον ίδιοξενοδόκου Θεσσ 164.

Μελάνϋιος ■ - - Θεασ. 176 16

μελανόγοαφα αγγεία 108.

μέλας ο'νος 19 μ. στεατίτη; 98.

Μέλιοοα Στράτωνος γυνή απελευϋεροΰοα Θεσσ. 171.

Μελιταιεϊς επιγραφή Μελιταιέων χαϊ Χαλαίων 33.

Μελιτεύς Ήγήοιππος Αριστομάχου Μ. Αττ. 113.

Μένανδρος - - - ]^ισύρ. 12.

Μένανδρος Αρτέμωνος ίερεϋς Αλωπεκήθεν ΑΟην. 198
Μενέδημος - - Θεσσ. 177.

Μένεκ(κ)ος ή Μενέκ(κ)ας (ΰποκ. Μενεχράτη;) Θεσσ. 164.
Μενεκράτης Αικαιάρχου Θεια. 48.
Μενεκράτης στρατηγός Θεσσ. 152.

Μενεκράτης- Σωσιγένης Μενεκράτον Μαραθώνιος Αττ. 111.
■Μενέλαος ταμιεύων Θεσσ. 170.
Μενεστράτη - - - Πειρ. 203.

.Λ/ενε'στρατος---Θεσσ. 161.

Μενοίτιος Πειααγόρα Ρόδ. 6.
ΜεσοπολίτιδΌς Αρτέμιδος ναό; 237.
Μεαορή εν παπύρω 17.
Ιίετανειτνιών Αττ. 113
μετα/.ι ό ν ι ο ν 59.

Μεταμόρφωση· ναίσκος Μ. εν Αθήνα·.; 130 137 αρχιτεκτονική
τοΰ ν. 137· τοιχογραφίαι140· επιγραφή *ή ετοιμασία του ϋρόνον*
140- μετασκευή του ν. 142' εκτίσΟη κατά τον ΙΓ ή ΙΔ' αιώνα
143- ό ουρανίσκο; ομοιάζει πρός τόν τών εν Μακεδονία Σερβικών ή
Βυζαντιακών ναών 143.

μεταξο'νιον 56.

μετόπης και τριγλύφου λόγος 81· μ- 'λάτος, μ. και τρ.

εξ ενός τεμαχίου 82.
μετρική ανωμαλία παρ' Όμήρω 106.
Μέτων 117· Με τωνικος κύκλο ; 110
μηδ'ε εν Θεσσ. 145 μηδεΐα άρχα Λέσβ. -225.

μην Αγαγύλιος Θεσσ. 158· μ. Απολλώνιος Θεσσ. 158 μ. Απολ-
λώνιος εμβόλιμος Θεσσ. 161· μ. Α'φριος Θεοσ. 170 μ.Έρμαϊος
Θεσσ. 158 μ. Θεμίστιος, Θϋος Θεσσ. 161" μ.Ιπποδρομίας Θεσσ.
165· μ. Ξανΰικός Θεσσ 101 μ.Όμόλωος Θεσσ 155' μ. Σμίν-
Λοϊ Νισύρ. 8· μ. Σχανόριος Θεσσ. 147 148· μ' Φυλλικός Θεσσ.
157 μ, Ύπερβερεταΐος Θεσσ. 102 κατά μήνα, μ. ενεστώτος εν
παπύρω 18· μηνός τελευταϊον δεκαήμερον δρα αρι'Ομησι; (110
111 112 116)· μ. κοίλο;, πλήρη; 114.

Μηιρόδωρος- Ίκέοιος Μ. Αιγίν. 92.

αρχαιολογικη εφημβρισ 1913

Μητροπολείτης- Πρωτέας Μ. Θεσσ. 177.

μητρόπολις (— Αρσινόη Φαγιούμ) εν παπύρω 17.

Μητρόπολις τή; άνω Θεσσαλίας υπέρ τό νυν χωρίον Δαμασοΰλι και

Δαμάσι 144 236.
Μητρόπολις εν Παλαιοκάστρω της Καοδίτση; 144.
Μητροφάνης -νου άρχων Αττ. 116.
Μίϋ-αικος; Πιάαον; Χαλχ. 216.
Μικίων Μικίωνι γεωμόρω; Θεσσ. 44.
μικροτεχνήματα ες ελεφαντόδοντο; 138.
Μινωική εποχή 98· Μ. συραγϊδες 99.
μνάμα ατάσε---Θεσσ. 180.

Μνααιανακτίας αναγνωστέον (αντί Μνασιακτΐας ή Μνασιάναξ)

Λέσβ. 226
Μνασίοτρατος- Άγηαίνικος Μν. Ρόδ. 1.
Μνάσων Νικάνωρ Μν. Θεσσ. 144.
μνείας χάριν Αιγίν. 96.
μνημεϊον Σωδάμου εν Επιδαύρω 128.
μνημείων Δωρικών χρονολογία 82.
μνήμης χάριν Θεσσ. 153.
Μνήσαρχος Προβαλίαιος Αττ. 115
Μνηαίμαχος 'Αβρίου Θεσσ. 152.

Μνηαίμαχος'Νικηφόρος από τών περί Μν. Θεσσ. 152.

Μνησίμαχος Φιλώτον Θεσσ. 150.

Μα.ησίφιλ.ος Μνήσωνος γραμματεύς Αττ. 115.

Μνήαων Μνηαίφιλος Μν. Αττ. 115.

μνίας χάριν Κνιδ. χερσ. 17.

Μ ο λ ό σσ ε ιο ς = ό τοΰ Μολοσσού υιό; 219.

Μολοσσός Κλιομάχειος Θεσσ. 218.

Μάλ,οσσος· Κλιόμαχος Μ. Θεσσ. 219.

Μάλοτος- Α&άναιος Μ. Θεσσ. 219.

Μόλοτος' Στρύμουν Μ. Θεσσ. 219.

μολύβδινα ελάσματα μετ'αρών εν τάφω του Κεραμεικοΰ 185.
Μ ο λ υ β δ ό β ο υ λ α 33.

Μονδαία τά εν ΙΙαλαιοκάστρο) υπέρ τό νυν χωρίον Συκιάν ερείπια
154 σ. 236.

Μονδαιεϊ; όμοροΰσιν Άζωριασταϊ; 154 σ.
μονή Δαφνιού 130.

μονή τοΰ Κυνηγού τών Φιλοσόφων 130.

Μουνιχία· πολιορκία και άλωσι; Μ. ΰπό Δημητρίου τοΰ Πολιορ-

κητοϋ 120.
Μουνιχιών Αττ. 109

μουσεϊον Αιγίνη; 86' μ Περραιβίας και άνω Έστιαιοίτιδο; 143

μ. Τυρνάβου 144
Μυκηναϊκαί σφραγίδε; 99.

Μύλαι (εν Θεσσαλίη) μεταξύ τών νΰν χωρίων Βλαχογιάννη και

Μολόγουστας 144 236.
μυόχρους' όνος μ. εν παπύρω 18
μύρτου κλαδίσκο; επί επιτύμβιου στήλη; 98.
Μύρων Μυρώνειο; κύκλος 200.
αυστήρια μικρά και εποπτικά 121.
Μ υ στρας· τό εν Μ. ναίδιον τοΰ άγ. Ιωάννου 134.
Μυτιληναίων πόλις Λέσβ. 227,
Μυτιλήνης επιγραφαί 221.

Ν

ναίδιον Παναγία; εν Γουδίω 130.

ναό;1 Αττική; Βυζαντιακοί ναοί 130' ν. Μεταμορφώσεω; εν Αθή-
ναι; 130' ν. Θησέω; 80 ν. Νικίου 75' ν. Νικ. χρονολογία 82 8-).
Ναυσίφιλ.ος- Μελάν&ιος Ν. Θεσσ. 164.
Ναΰφιλος Νισύρ. 13.
Νέαιχμος άρχων Αττ. 118.
Νεικάδας Ααιδήμου Θεσσ 157.
Νεικάδας Ενδήμου ταμιεύων Θεσσ. 161.

ε
loading ...