Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 19
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0025
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1913

Α) Σίλλυβοί' α) ονόματα και πράγματα· ύπδ Γ. Γαρδίκα. ιθ

Οτρννεύς Νικίας Οτρννέως Αττ. 110.
Ο'φελλος Κυρηναΐος 121.

Π

η αντί ππ· οίον Α'λκιπος Θεσσ. 170 24.
Παγασών-Δημητριάδος γραπταί στήλαι 236.
Παιάν; απελεύθερος Θεσσ. 170 171.
Παιανιεύς- Πιστόςενος 77. Πβιρ. 207.

παιδάριον ( = παϊς) το της απελ.ευθερουμένης Φιλ.ουμένης Θεσσ.167.

παΐδας νικάν Πύθια πάλαν Ρόδ. 4.

παΐδας παίδων εοιδών Αττ. 233.

Παιδίας Θενδωρίδα Χαλχ. 216.

Παιώνιος Λέσβ. 227.

πόζα· ηκα* π. Ρόδ. 4.

Παλαιολόγοι· ή τελευταία αναγέννησις της Γωγραοιχής επί τών
Π. 135.

Παμφίλη· Δημητρίας ζαί Παμοίλης ανημεϊον 183.
Πάμφιλ.ος Θεογείτονος Ραμνυύσιος Αττ. 116.

Παναγία" ναίδιον Π. εν Γουοίω 130" έ/ει τό σ/ημα της Βασιλι-
κής των πρώτων νριστ. αιώνων τρεις ζόγναι ακανόνιστου ϋψους
132 133' στέγη τοϋ ναίσζου σαγματοειδής 133' δύο /.ίονες μονο-
σπονουλοι 133' γλυπτική διαζόσμησις εν. φύλλων αζάνΟου 134- τοι-
χογραβίαι 134' όμοιο'της του ν. πρός τό εν Μιστρά του Αγίου
Ιωάννου 134' επιγραφι)" Συμεών Υπαπαντή· ή παράστασις ο-
μοιάζει πρός τήν τοΰ Μυστρα /.αί τοϋ Άγ. Ο'ρου;" ιστορία τοϋ
κτίσματος 137' σ/έσις πρός τον των Άγ. Θεοδώρων ναίσζον 136.

Παναγία- εκκλησία Π. Γοργοεπηκόου (άγιου Ελευθερίου) 130' τοι-
χογραφίαι εν τω ν. 140.

Παναγία ή Πλατυτέρα 135.

Παναγία ή Ολυμπιοίτισσα 169.

Παναγία τοΰ Λιβός εν Κωνσταντινουπόλει 137.

Παναθηναϊστάν κοινόν Νισύρ. 10.

Πανάκεια- Πανάκεια Βπιδ. 127.

Πανδάμι Λέσβ. 227.

Πανδι ονις ψνλη Αττ. 109.

Πάνονφις· Δήμας Πανούφεως (εν παπύρω) 17.

Πάρμων; Χαλζ. 216

Πάπας φιλ.ε - ■ - Σολεύς Νισύρ. 11.

παπύρινον έγγραφον 19.

πάπυροι αρχαιολογικής εταιρείας 17.

παρά τινα είναι Θεσσ. 2 7 29.

παρά τινα παραμένειν Θεσσ. 168.

παράδεισος" τον π. έρημον και αφνλακτον ενκαταλείπειν (εν πα-
πύρω) 18.

παρακαλεΐν παρακαλ.ονσιν Γονέας εις---Θεσσ. 51.

Πάραλος Ειρηναίου Καρύστιος ΑΟην. 196

παραμένειν παρά τινα- παραμενέτω δε παρά Αμύνταν Θεσσ. 168.
παραμενέτω δε δ απε/.ενθερος εως άν ζβ (ό απελεύθερων) Θεσσ.164.
παραμονή· απολ.ύεσθαι της π. (διάιορ. τοϋ απελ.ενθεροΰσθαι) 170.
παραμονή· απελευθερωθείς υπό Λέοντος και απολυθείς της π. ύπό

Κασσάνδρου Θεσσ. 173.
Ηαράμονος ταμιεύων 146 -147.

Παράμονος και Σαμβατίων απελ.ευθερωθέντες Θεσσ. 115.
Παράμονος απελευθερωθείς ύπδ Φιλίππας της Λάρετος απελευ&έ

ρας Θεσσ. 156.
Παράμονος, ου ό υίδς απηλευθερώθη Θεσσ. 178.
παρεΐναι- Μεγαλίου παρόντος Νισύρ. 16" παρήοαν εις τήν Πύδναν

Θεσσ. 44.

παρειοιώπηααν (— παρεσιώπησαν) Θεσσ. 101.
παρελίσθαι· τοις πολίταις παρελ.όμενος τα δπλα Λέσβ. 227.
παρέχειν παρασχεΐν τάς επιστολάς Θεσσ. 46. Ταν πάσαν σπουδάν

παρέχεσθαι εις ταμ πάλιν Νισύρ. 7.
παρεχόμενος χρείαν Νισύρ. 103.

Παρθένιος 77. και Κέρδωνος επιτύμβ. ανάγλυφον Αιγίνης 97.
Παρμενίσκος. Κληνώ 77. Νισύρ. 13.

Παρμενίων---77. Θεσσ. 48.

Παρμενίων Φιλόξενου ταμιεύων Θεσσ. 171.

Παρμενίων στρατηγός Θεσσ. 176.

πάς' εμ παντί καιρώ Νισύρ. 103.

πάσαν σπουδάν παρεχόμενος Νισύρ. 7 4.

πάσαν φιλ.οπατρίαν εποιήαατο Νισύρ 7 6.

πάσγι βεβαιώσει βεβαιώσω (παπ ) 18.

πάαι θεοϊς Ρόδ. 5' Νισύρ. 8.

Πααικλ.ής γυνά δε Πασικλ.εΰς Ρόδ. 5.

Πααίφιλος απελευθερωθείς υπό Ευμήλου Θεσσ. 161.

Πασίων Ασκληπιός 77. Χαλζ. 216.

Πατέριος Λέσβ. 222.

πατρίς· γαία π' κρύπτει Ευρυκράτη (ήεσσ. 1.
πατρίδα εποιήαατο Νισύρ. 103.
πατρώος Ζευς Ρόδ. 103.

Πατνς τον προγεγραμμένον Πατϋν ααφαλ.ίαασθαιι (εν παπύοιυ) 19.
Παϋνι (εν παπύρω) 18.

Παυσανίας δ---ταμιεύων Θεσσ. 158.

Παυσανίας· Επινίκη 77 162.
Παυσανίας· Ίκάδας 77. Θεσσ. 164.
Παυσανίας· Φιλόξενος 77. Θεσσ. 164.
Παυσανίας ταμιεύων της πόλ.εως Θεσσ. 173.
Παυσανίας· "Ιππων 77. Θεσσ. 164.
Πάχης' Επίκουρος Πάχητος Αττ. 109.
πειοειδής κιοστοι/ία 237.
Πειααγόρας· Μενοίκιος 77. Ρόδ. 6.
Πεισιάναξ Απολλοδώρου Ρόδ. 103.
Πεισίδας· Αριοτώ 77. Νισύρ. 11.
Πειαόδωρος στρατηγός Θεσσ. 170.

Πειραιεύς' εις Π. επίγραμμα 103 105 106' επιτύμβια ση'αατα
εζ Π. 201.

Πειρίας τοϋ Πειρία (πρί. Νεικίας τον λ7εικία) Επιδ. 125.
Πέλλα 20.

Πενέατης· Νικακράτης 77. Θεσσ. 177.

Πενθάς (αντί Π.) αναγνωστέον γενεάς Επιδ. 125.

Πεντελήσιος λίθος 56.

Περαία· Π. της Ροδίων επιγραφαί 1.

πέραν επί τω πέραν τοϋ ποταμού Θεσσ. 26.

Περγαμηνόν ζράτος· Π επιγοαφή 92.

Πέργαμο ν ό της Π. βασιλεύς 92.

Περγααήθεν ΑΟην. 197.

Περδίζκας· Αρ/έλαος ό Π. 20.

περίγραμμα τοϋ ε^ίνου των κιονόκρανων 82.

περίδρομοι και οι δικάακοποι μή εισάγονταν Λέσβ. 225.

π· κυρτόν" π* ευθύ 82.

περικόπτειν κολ.αζόντων δε τους π. ο! επιστάται Θεσσ 36.
Πέριλ>ος· Αισχύλ.ο το Περίλο Αιγίν. 92.

Περραιβικης Τριπόλεως ομοσπονδία 34" πόλεις αυτής 34.
Περραιβίας και άνω Εσιιαιώτιδος μουσεϊον 143- αρχαιολογικά
ευρήματα 107.

ΙΙερραιβίας επιγραφα! 154.

Περτίναξ Σεπτίμιος Σευήρος αυτοκράτωρ Θεσσ. 152.

Περνλλίων. Αψροδιτώ τω τέκνω 77. Αιγίν. 96.

Πέταλ.ος Αμύντου απελεύθερων Θεσσ. 173.

Πετραϊος στρατηγός Θεσσ. 44 4δ' 77. στρατηγός Θεσσ. 161.

Πενμάτιοι αμφισβητούντες περί όρων προς Μελιταιεΐς ζαΐ Χαλαίους

Θεσσ. 33
Πηνειός Θεσσ. 26.
Πίασος; Μιθαίκου; Χαλζ. 216.
πιπράσκειν πέπρακά σοι άνσν (εν παπύρω) 17.
πίπτειν οίδα πεσόντα ύπό Διοφάντου Θεσσ. 27 17 (— αποΟνη'σκειν
loading ...