Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 21
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0027
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1913

Δ') Σίλλυβοι:

α) ονόματα και πράγματα- υπό Γ Γαρδίκα. κα

Ρόδων Ρόδιππος Ρ. Ρόδ. δ.

ρόος' και εντός ρόου οντά Θεσσ. 26.

Ρούφιλλα απελενόεροϋσα Θεσσ. 171.

Ρονφείνχι χαι Τάτι Αίνο. 228.

Ρωμαϊκής χα! Μακεδόνικης επονης ΰλι/.ον 67.

Ρωμαϊκός- Επιτύμβια Ρωμ. σήματα 93.

Ρωμαϊκών -/ρόνων σαρκοφάγος 208.

ρωτακισμός ουδείς εν ταϊς Ερετριζαϊς επιγραφαΐς 214.

Σ

Σ = 200 49.
Σ = σίτος; 49.

σ αντί οσ' τέοαρες Θεσσ. 170 21.
σαγματοειδής στέγη 133.

Σαμβατίων και Παράμονος οί απε/.ευΟερωϋέντες Θεσσ. 155.
Σάραπις· Σαράπιδι ΑΟην. 197.

σαρκοφάγος Καπίτωνος ζαί Φλαβίας 92 σ. εχ πώρου λευκού

186 σ. εκ πώρου κίτρινου 188* σ. Ρωμαϊκών γρόνων 208.
■ΣατυρΓνος πρβ. Καλλίμαχος Αίγίν. 91.
Σάτυρος- Καλλίΰεμις Σ. Νισύρ. 8.
Σατύρου προσωπεϊον 93.
Σαώτας Διονύσιος Σ. Επιό. 127.
Σαώτας· Ζευς Σ. Επιδ. 127.
Σεβαστά· Ευανδρία Σ τριημιολία Ν ισ. 9.

Σεβάατηοι· Αριστοτέλης και Αδέα και Δημογάρης Σ. ("·εσσ.173 26
Σεβάστηης Ευδήμου Σεβαστήον θ = σσ. 152
Σεβάοτηος Αρμόδιος Σ. ΛαρεισαΤος Θεσσ. 173 10.
Σεβαστός αντοκράιωρ Ρόδ. 6.

σεβασσζοί' κύριοι και οεβαοσιο'ι οι Καίσαρες (εν παπύρω) 17.

Σειμίας αντί Σιμίας Νισύρ. 10.

Σειρήν επί επιτύμβιων ανάγλυπτος 203.

σεΐστρα1 ιέρεια της Γσιδος μετά σ. 97.

Σεκουνδίων απελεν&ερωϋείς θεσσ. 147.

Σελγεύς Ξένα»· Σ Ρόδ. 8.

Σεπτίμιος Νικάνδρον Θεσσ 170.

Σενήρος· Τιβέριος Κλαύδιος Σ. Επιδ. 127.

Σενήρος Σεπτίμιος Περτίναξ αυτοκράτωρ Ηεσσ. 152.

σήματα- Ρωμαϊκά επιτύμβια α. 93' σ. επιτύμβια εκ Πειραιώς 201.

αημοφόριον τα ο. όνια παρά Κόρραγον Θεσσ. 27 20 σημοφόρια

και σπόλ.οι—/άραζες 33
σημοφορίων ό φύλα;, άρ/ων, επιστάτης 35.
οημύδη; τάς σημύδας; Θεσσ. 27 24 32.
σίδηροι σ. δακτύλιοι πρός ε?άρτησιν παραπετασμάτων 62.
Σιδωνία Διονυσία ' Ηρακλείδου Σ. ΑΟην. 195
Σιμα Αριοτοδάμον Νισύρ. 13.
Σιμία Φιλοδίον Νισύρ. 13.
Σιμιας- Βουλαγά&η γυνή Σ. Νισιρίου 15.
Σϊμμος- Ιπποκράτης Σ. 6 εξ Ολοοσόνος Ηεσσ 27 2:ϊ 32.
Σϊμος Αναξικράτης Σίμου Ρόδ. 5.

Σιμούνειος (πατρωνυμικό·/· πρβ. Κλειούνειος, ΦΓ/.ίππειος) Θεσσ.219.
"ψνα- οιμύαι Θεσσ. 33 51.
Σίμυλις ό Ο'ινοψίΙου Νισύρ. 8.
Σιμωνίδης άρχων Αττ. 118.
σιπύα 33.

σιτολογεϊν εσιτολόγει. σιτολογοϋντας Θεσσ 26.
σϊτος ο ευπορία Νισύρ 7.

Σϋένιος- Πρωτογένης Σ&. Κήττιος Αθην. 195.

Σκάμανδρος (μετρική ανωμαλία πρό της λ. Σχ. σκέπαρνον) 106.

σκέπαρνον 106.

σκηνή· κατά την βασιλέως σ/.. τό Αθήνησιν Ωιδείον 24
Σχάπας γυνά Σκόηα Νισύρ. 11
σκορπιός επί Κρητ. σφραγϊδος 99.
Σμίν&ιος- μα%·ός Σμ. Νισύο. 8

Σολεύς- Παπάς Φιλι - - ■ Σ. Νισύρ. 11.
Σουνιεύς Θεόδωρος Διόδωρου Σ. Ιίειρ. 204
Σούνιον ανασκαφαί εν Σ. και εΰοήματα 234.
σπαθαροκανδιδάτος ό Καλόμαλος 136.
σπήλαιον γυνή επί σπηλαίου καθήμενη 199.
σπόλ.οι οί {—'/άραζες, πάσσαλοι) Θεσσ. 33
απουδαν πάσαν και ψιλοιιμίαν παρέ.χεσ&αι Νισύρ. 7.
Στασίων Κλειτοψώντος Νισύρ. 15.

στατήρ έδωκε τη πόλει τους γινομένους οζατήρες (Η3=σσ. 168.
σταυρός· σταυροΰ σ/ήμα παρουσιάζει ή τών Βυζ. ναών χάτοψις' ή

τελεία τούτου μορφή κατα τόν ι' αιώνα εν τώ ναω της εν Κωνστ.

Παναγίας του Λιβός κα'ι εν τοις ν. τών Αθηνών χα! της Αττικής 137.
στα/υολογεϊν, στα/υολόγημα 27.
στεατίτης- σφραγίς εκ μέλανος στ. 98.
στέρεο β άτης 67.

οτεψαναψόρος = στεφανηφόρος Λέσβ. 227.

στέφανος· στ. χρυσέω στεφανώσαι Νισ. 7 τόν στ. αναγορεϋσαι εν
τω αγώνι τών Διονυσίων 7 12 ΰαλλοΰ στεφ. και χρυαέω Ρόδ. 3.

ατεφανοϋν επαινέααι κα'ι στεφανώσαι χρυσέφ στεφάνιο Νισύρ. 7
στεφανω&έντος ΰπό Ασκλαπιαστών Ρόδ. 3.

στήλαι γραπταί Παγασών - Δημητριάδος 236.

στήλαι' τόν αρχιτέκτονα ποιήσαι τάς στ. Θεσσ. 49 (πρός τό ανά-
γραψα! επ' αυτών τα ψηφίσματα 49.
στήλαι λίθιναι 50.

στήλαι ζαί κιονίσκοι επιτύμβιοι 194 στ. Αριστομάχον Ολυνϋίου
208 στ. Πιοτοξένου Παιανιέως 207' Φιλ.οκλέους Αναγυρασίου
207 Αριοτοκλείδου 207· τράγων σύμπλεγμα επί επιτύμβιων στη-
λών 206.

στήλη γλυπτή Χαιρεφάνους ζαί Αριστομά/ης 202" σ. γ. Ουγατρος
ΙΟυθυκράτους Λιςωνέως 204' σ επιτύμβιος Τιμαρίοτας Ακανΰίας
98 περί συμβόλων επί στηλών 98.

οτήλι/ σπανίως αντί τοΰ κίων 50.

στλεγγίς σιδηρά εν τάφω 186

στοά Αττάλου 83' Ευμίνίιος 83 85' ή τοΰ Αθήνησιν Ασκληπιείου
83' ή τοΰ Λσζληπιοΰ 82.

σιοΐα' τάν στοΐαν ανέΰιικαν Αρτέμιδι Λέσβ. 227.

Στράβων περί του εν Ν.ναοΰ 235.

Στράταγος' Κλ'οιν Σρατόγου Περγ. 92.

οτρατεύεσϋαι· ΙΊαναΰηναϊπιάν στρατευομένων Ρόδ. 9.

στρατηγεΐν' στρατηγονντος Σωπάτρου θεσσ. 146.

στρατηγός πολιτιχήν και ποινικήν εςουσίαν έχων 19' εν στρα-
τηγώ (αντί επί στρατηγού) εν απελευθερωτικαΐς επιγραφαΐς Θεσσ.

170.

Στρατοκλής, οΰ τη προτάσει εψηφίσαντο οί Αθηναίοι τάς μεγά-

λας τιμάς πρός Αντίγονον και Λημήτριον 120.
Στρατοκλής Ευϋυδήμου Διομεεύς Αττ. 121.
Σρατόνεικυς Φιλίππου ταμιεύοιν Θεσσ. 155.
Σιρατάνικος Ιερεύς Θεσσ. 101 .
Στράτος Αντιγόνου ταγεύων Θ.ισ. 182.
Στράτων απελεύθερων την Ενη ροαύνην Θεσσ. 171.
Στράτων απελευΰερών τήν Απολλωνίαν (-)εσσ. 171
Στρύμουν Μολότοι Θεσσ. 219.
Στρωμνίτσα 231

συαβολικόν ένδυμα ή λεοντοδορά 88.
συγγραφαί και νόμοι ιεροί κλπ. 25.

σύ'λβολον' από συμβόλου δίζαι 44" σ. ζοινος νόμος δύο εθνών 43*

σ. τοΰ έτους 44' σ. δυσόριστα 99
Συμεών εν τώ εν Γουδίω Βυζαντ. τή: Παναγίας ναϊδίοι· πρβ'Ί'πα-

παντη 135.
Σύμμαχος άρχων Αττ. 112.
ουμπέδιος γα Λέσβ. 226

συμφέρον όπως τα συμφέροντα τω δάμω γένηται Νισύρ. 7.
συνγράφειν μή σ τάς γαίας τός ιεράς Θεσσ. 47.
loading ...