Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 22
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0028
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
κβ Δ) Σίλλνβοι: α) ονόματα και πράγματα- υπό Γ. Γαρδίκα.

ΑΕ 1913

συνέρχεα&αι' ουκ ευθέως σννελθόντων Θεσσ. 44.
αυνθγικαι' άναγραφήναι τάς ουν&ήκας Θεσσ. 43.
ούνκλητος εκκλησία Αττ. 113' σ. βουλή Αττ. 114.
σννοικεΐν ανδρ'ι Θεσσ 168.
ούνσιτος Αντιφάνεις και οϊ ο. Θεσσ. 144.

συνστρατεύεσθαί' των Παναϋηναϊστάν συνστρατευομένων Νισ. 9.
ουντηρεϊν — συνευδοκεΐν εν απελευΟερωτικαΐς επιγραφ. Θεσσ.158-9.
ουνφωνεΐν την ουνπεφωνημένην τιμήν (εν παπΰρω) 17.
Σύρα από; Κριτολάου (απελευθερωθεΐσά) 152 7.

Συς ό νυν Ζηλιάνα 29.
σφαιρικά τρίγωνα εν τω Βυζαντ. ναω 139.

σφραγίδες Κρητικαί 98' σφρ. δίπλευροι 98' τρίπλευροι 98" σφρ

Μινωικής εποχής 99' σφρ. Μυκηναϊκαί 99.
οφραγίζειν τάς οιμύδας; τας εοφραγισμένας Θεσσ. 27.
Σχέμαχος πρβ. Ιοχέμαχος Επιδ. 125.

.Συ^ΟϊΌ ι' το κοινόν των Σ. (νέον φΰλον Ηπειρωτικών) Ηπ. 235.
Σώδαμος - - - ζίωσι'ου Ρόδ. 2.
Σώδαμος Δαμοφάνεος Επιδ. 127.
Σώδαμος Νικάτας Σ. Επιδ. 127.

Σωδάμου του Επιδαυρίου γενεαλογικό; πίνας 128 Σ. μνημεΐον

εν Επιδαόρω 128' ή του μνημείου θε'σις 129.
Σωκλης απελεύθερος Δημοκράτους Θεσσ. 170
Σωκράτεα χαίρε Αιγίν. 96.
Σωκοατέας επιτύμβιον ανάγλυφον 95.
Σωκράτης Ισαγόρου Θεσσ. 48
Σώπατρος Σωπάτρου ταμιεύων Θεσσ. 173.
Σώπατρος απελευθερωθίς Θεσσ. 151.
Σώπατρος- Αντίγονος Σ. Θε£.σ. 155.
Σώπατρος· Επίγονος Σ Θεσσ 157.
Σώοανδρος απελ.ενθερωθε'ις ΰπό Κλείτου Θεσσ. 182.
Σωοίβιος - ■ - Ών3λ.ευθε3ο)θε'ις ΰπό Σ. Θεσσ. 159.
Σωοίβιος Διονύσιος 6 Σ. Θεσσ. 171.
Σωσίβιος Διονύσιος 6 Σ. Θεσσ. 171.
Σωσύβιος ταμιεύων της πόλεως Θεσσ. ]48.
Σωσιγένης Μενεκράτους Μαραθώνιος Αττ. 112.
Σοίοίοικος' Πρεΐμος Σ. Κνιδ. Χερσ. 17.
Σωσιπάτρα Θραουλ.άου Θεσσ. 166.
Σωσίπατρο; στρατηγός (-)εσσ. 176 17.
Σωσίππη Αθην. 201.

Σώσις Λυσιμβρότη γυνα Σώσιος Νισΰρ. 14.
Σαιοίφιλος' Καίλισταίνετος Σ. Νισΰρ. 15.
Σώατρατος Λαοδικεΰς ζακορεύων ΛΟην. 198.
Σωσύλα απελ.ευθερωθεΐαα Θεσσ 173.

σωτήρ' Τιβέριος αντοκράτωρ σ ' πάντων ανθρώπων σ. και ευερ-
γέτης Ρόδ. 6.

σώτηρ· τω σώτηρι και ευεργέτα και κτιστά Λέσβ. 223.

Σωτηρία Επιδ. 127.

Σωτηρ'ις ή Α'ρητός Κνιδ Χερσ. 17.

Σωτήριχος Νισΰρ. 11.

Σωτήριχος· Λεύκιος Μαίκιος Σ. ΛΟην. 195.

Τ

τ = 30ϋ 49.
τ:= τάλαντον 49.
ταγεύειν Θεσσ. 146.

ταγός· προστατευόντων ιής εκκλ.ηοίας των---ταγών Ηεσσ. 101.

ταμίας Ονομάκριτος <Ρ>εσα. 52' οί ταμίαι από των της πόλεως

προσόδων Θεσσ. 101.
ταμιεύειν Θεσσ. 146.
Ταροεύς· Θρακίδης Τ. ΛΟην 195.
Τάτα Λέσβ. 228

7ατι· Ρουφείνη και Τ. Λε'σβ. 228.
Τατίδα Λέσβ. 228

Τάτιον Αριστο) Λέσδ. 228

ταυροκαθαηιία' σκηναί τ. επί σφραγΐδος Κρητ. 100.

τάφοι δεκατέσσαρες ανασκαφέντες εν τω Κεραμεικω 183 ευρήματα
εν αυτοϊς· αγγεία μέλανος γανώματος 183' δίσκος χαλκοί κάτοπ-
τρου, χαλκούς κρίκος, μολύβδινα ελάσματα 185' κυλινδρική πυξίς,
σιδηρά στλεγγίς, αρυβαλλοειδές ληχύθιον, σαρκοφάγος έκ πώρου
186- τεμάχια λοπάδος, χαλκη φιάλη, χαλκή βελόνη 187' αλαβά-
στιον, μαρμάρινη λήκυθος Ησυχίας 188" σιδηρά ψαλίς, σιδηρά
στλεγγ'ις 191· δακτυλη'Ορα. τρυβλίδια μελανώς γεγανωμένα 1.92.
χρονολογία των τάφων 192.

τάφος· τάφου χείλος μετ" επιγραφής του κυρίου---92.

Τεγέα· ή εν Τ. Αλέα 62.

Τελέσων Φιλ.οξένου τριηραρχήσας Νισΰο. 16.

τελευτάν εάν δε τελ.ευτήοι/ Θεσσ. 168.

τέλ.ιος έν παπΰρω 17.

τέμενος· εν τφ τ. του Πυθίου Απόλλωνος Θεσσ 26- τό τέμ. επαι-

ν.οδομεϊν Θεσσ. 40.
Τέμπη 41.

τέρμων τέρμονες (πρβ. σημοφόρ'.α, σπόλοι) 33.

τέσαρες αντί τέσσαρα; (πρβ. Α'λκιπος) Θεσσ. 170.

τεχναμένω τέχναν Λέσβ. 225.

τεχνοτροπία- Αιολική τ. 20.

τήιδε Θεσσ. 180.

Τηλέμαχος Επιδαύριος Επιδ. 128.

Τν/λεφάνης Επιδαύριος Επιδ. 128.

ΤΉΣΔΕ αναγνωστέον αντί ΤΗΣΕΥ Επιδ. 125.

Τιβέριος Κλαύδιος αυτοκράτωρ Ρόδ. 6.

Τιβέριος ύπατος Ρωμαίων Επιδ, 126.

τιθέναι διχααμόν Θ^σσ. 147.

τίΟεσθαι' εις χάριν 'έθεντο και τιμήν τή; πόλεως τόν γάαον 121.
Τιμαπόλιος Ιέρωνος Ρόδ. 2.
Τιμαρίοτη Δκανθία Αιγίν. 98.
Τιμααίθεος Αρισιύλλ.ον Ροδ. 1.

Τιμασί!λ(ος· ευ στρατηγώ Τιιι.~ε-''. στρατηγού ("ίεσσ. 166.

Τιμασίθεος οτρατηγός (-)εσσ. 176.

τιμη συνπεψωνημένη εν παπΰρω 17.

Τιμοκ/.ής Χαρμνλου Χαλζ. 216.

Τιμοκράτης Θεσσ. 49.

Τιμόλαος Αλεξάνδρου ταμίας Θεσσ. 149.

Τιμόξενος ταμίας Θεσσ. 150.

Τίμων Χαρμίωνος Νισ. 10.

Τίτος Μαίκιος Αλέξανδρος ταμίας Θεσσ. 156.

Τλο)ίων δήμος 3.

τοι/ίον 187.

τοιχογραφίαι χριστιανικά! 134' τ· επί τής τελευταίας αναγεννή-
σεως της τέχνης επί των Παλαιολόγων 135.
τοίχος* πάχος των του σηκοΰ τοίχων και του επιστυλίου 81.
Τοπόλιανη' ορα Τριπολιάνα.
τόρμοι 25 61.

Τριπολιάνα (πρβ. Τ ο πόλ ι αν η ;), ή αρχαία Τρίπολ.ις ή Πεοραι-
οική 34.

Υ

υ αντί «· Σωσύβιος Θεσσ. 148 ήμνσυ Θεσσ. 175.
Ύγίεια (θεά). Ύγιείαι Επιδ. 125.
υ δ ρ α γω γ ε Γ ο ν παρά τό Διονυσιακόν Οέατρον 107.
υδρορρόη' ε? Οδρορρόης 56

ΰμήττιος λίθος 56' οικονομικώτερος 67" χρήσις ΰμ. λίθου εκ χρη-
ματικής φειδοΰς 82' ΰμ. λίθου βαθμιαία χρήσις 82 - 83" ΰα. λ. έν
τώ λογείιο του Λιονυσ. θεάτρου 67.

υο&εοία' κα& ϋο&εσίαν Νισΰρ. 10.

Υπαπαντή- παράστασις αυτής εν τε τω ναϊδίο) τής Παναγίας τοϋ
Γουδίου και εν Μυστρά' και εν τω άγιοι Ο'ρει 135- εξέλιξι; τοϋ
loading ...