Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 32
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0064
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
32 Θεσσαλικοί επιγραφαί: Γ) Γόννων ύπδ Α. Αρβάνιτοποΰλον.

θναιεΐ άνήκον, ώς έλεγον οί πρεσβύτεροι, τοις Γον- δ' ένταΟθα και ποτάμια πολλά άείροα ύπάρχουσιν

νεΟσι Καλλία καϊ Φιλομβρότω, ών τους υιούς και έκ τοΰ Ολύμπου έκοάλλοντα εις τον Πηνειόν, και

κληρονόμους ώμολόγησεν έτερος μάρτυς ώς ίδιο- πλήρη βάτων τά πολλά, ές ών παράγονται πλου-

κτήτας των αύτών οικοπέδων εν στίχ. ο-8.'Ακρι- σιώτατοι καρποί εδώδιμοι (βατόμουρα).
βώς δέ κατά την εςοδον του Πηνειού έκ των Τεμ- ϊό δε άκμήν πολέμου δηλοΐ ότι ή καλλιεργία

πων υπαρχουσι και σήμερον αγροί και κήποι εςαι- και ο εποικισμός οέν επαυον ουδέ κατα την οιάρ-

ρέτου γης, καλλιεργούμενοι καθ δλον το έτος και κειαν πολέμου, τοΰτο δ' ένεκα της πλούσιας παρα-

πλεΐστα και ποικιλώτατα αποδίδοντες προϊόντα, γωγης' το άκμήν είναι έπιρρηματική ή προθετική

πολύτιμοι δ' έκ τούτου, ώς ποτιστικοί δια του ύδα- πτώσις, καΟ' ά το δίκην, '/άριν, δωρεάν κττ., και

τοςτοΰ ποταμού και άλλως λιπαρώτατοΓ έν αύτοϊς έσώθη έν τή Νέα Ελληνική γλώσση ώς άκόμη'

και σήμερον ύπάρχουσί τίνες οικίσκοι, οίοι Οά ΰπήρ- θά ήτο δ'έν τη κοινή λαλιά συχνόν' περί αύτοΟ

'/ον πολλώ πλείονες κατά την άρχαιότητα, οπότε βλ. καϊ κάτω άριθ. 170 στίχ. 9, ένθα φαίνεται έμ-

καί ή καλλιεργία ήτο λίαν έπιμελεστέρα καϊ ή πυ- φανιζόμενον ώς επίρρημα, έν ώ ένταΰθα είναι πρό-

κνότης του πληθυσμοΰ σημαντικώς ανωτέρα της θεσις.

σημερινής (βλ. Κβναθ άβ Ρΐιίΐοΐ. 1911 137)· Στίχ. 23-25. Περατωθείσης της μακράς καϊ

ούτως ένταΟθα ευρίσκει άρίστην έρμηνείαν και ή σπουδαιότατης μαρτυρίας του ποιμένος, άρχεται

λέξις οίκόπεδον καϊ το περιμάχητον τοΰ τόπου. ετέρα τοΟ Ιπποκράτους υίοΰ του Σίμμου Όλοσ-

Έν στίχ. 21 ό χαράκτης έγραψε τάς λέξεις σονίου τήν πατρίδα. Φαίνεται πιθανόν ό'τι δεν είναι

Ν ΑΝ άγνωστος τις ούτος' διότι έν τω άνω άριθ. 88 Α

ΠοΘΑΙΕΙΟΤΙΗΝΓοΝΝΕ, ήτοι προσέθηκε τό Ν ^οΰ ψηφίσματι άπαντα Σιμ . . . δεινός Όλοσσόνιος τι-

Ποθναιεύς καϊ κατέλυσε τήν Άττικήν λεγομένην μώμενος θερμών υπό των Γοννέων ένεκα μεγάλων

σύνταςΊν, διαΗέσας αέν τό Ν έν μέρει καϊ μεταβα- βεβαίως προς αυτούς ευεργεσιών και ό ένταΰθα

λών εις 2, ποοσθεϊς δ' υπεράνω το ΑΝ, ίνα το φ' μάρτυς καταθέτει συντόμως μέν, σπουδαιοτάτην

γένηται ήσαν. δέ μαρτυρίαν περί της γνώσεως αύτών των ό'ρων

Μόνον δέ τοιαύτα οικόπεδα ήδύναντο νά γεωρ- των Γοννέων και Ηρακλειωτών' ίσως ο έν 88 Α

γώνται και έποικώνται, ώς λέγει ό μάρτυς περαι- είναι υίος τούτου, οπότε ούναται νά συμπληρώση

τέρω' εποικισμδν νοητέον τήν ώς άνω περιγρα- τις τους εκεί στίχους 1 \έπαινέσαι τε Σϊμμον Ίπ-

φεϊσαν κτίσιν οικίσκων, οίτινες σήμερον καλούνται ποκράτους] και 6 [Σίμμωι] καϊ 12 [Σίμμωι].

καλύβια, προς διαμονήν πρόσκαιρον κατά τήν ώραν Εν πρώτοις σημειωτέον ό'τι ό χαράκτης προσέ-

τής συγκομιδής των καρπών εκάστων. Ο δέ χα- θηκεν άνω έπ'ι του διαστίχου το έτερον Π του Ιπ-

Ε ποκράτης' δύο κεραΐαι περί το τρίτον Ο τοΰ έθνι-

οάκτης εγραψεν έν στίχω 22 ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΟ' το κου φαίνονται τυχαϊαι άποτριοαί τοΰ λίθου' έν

δέ έποικοϋντο φαίνεται κατά κοινοτέραν έκφοράν Ν

έστερημένον της αύξήσεως. δέ στίχ. 24 έγραψε ΓοΝΝΕΥΣΙΚΑΙ.

Αί συμπληρώσεις των στίχ. 22-23 είναι σύμ- Ούτος μαρτυρεί ότι γινώσκει ότι ό'ροι των Γ

ον-

Φωνοι προς τά σωθέντα ίχνη και τον χώρον και νέων προς τους Ήρακλειώτας είναι τίνες ...υ.αι,

δύνανται νά θεωρηθώσι πιθανώταται, καίτοι έμφα- και αύται φέρουσα! σφραγίδα κατά τήν πλευράν

νίζεται περίεργος λέςις Βατάσωπος και έτερα πε- τήν βλέπουσαν ανατολικώς. Καϊ πρώτον φαίνεται

ρίεργος λέςις άμα καϊ σύνταξις άκμήν πολ.έμου.Τό πιθανόν ό'τι ό "Ιπποκράτης αναφέρεται εις τούς παρά

έως δεικνύει τοπικήν σχέσιν' ή έπιφερομένη άρα τήν Άσκουοίδα και τον Σΰν όρους" διότι τούτους

λέςΊς είναι τοπωνυμία' θά έσχηματίσθη δέ αύτη ήδύνατο μάλιστα νά ίδη ών έξ Όλοοσσάνος, ήττον

παρά το Ασωπός, γνο^στοΰ οντος τοιούτου όνομα- δέ τούς μετά τήν εζοδον των Τεμπών, περί ων ό

τος ποταμοΰ και έν Θεσσαλία" το πρώτον συνθε- ποιμήν δέν είπέ τι ομοιον.

τικόν θά είναι ίσως ή λέξις βάτος, οπόθεν τό όλον Πώς δέ πρέπει νά συμπληρωθώσι και νοηθώσιν

σημαίνει ποτάμιον Άσωπόν πλήρες βάτων' όντως αί . . . ν . αι αύται; Έκ της πληροφορίας του ότι

Ετυπ. 126-13.
loading ...