Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 36
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0068
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
36 Θεσσαλικοί επιγραφαί: Γ) Γόννων νπο Α. Αρβανιτοπονλον.

Β.

(στίχ. 1-9 άπετρίβησαν.)

10-------------------- - ιστάναι επί] τ[ώι] δρ[ωι - -

- - - - - - - - - - -. - ο ι δέ ήδικηκότές έ'ν]οχ[οι έ'στω-

σαν - ----- και προσοφειλόντω τάλαντα πεντακό]σια' ν- - - - -

.............--.....χών έπ]οπτών - - - -

______________ ...... -από] τοϋ Δαισίο[υ] έ'ω[ς τοΰ

1δ θέσις - -- -- -- -- -- -- -- -- - ]χ[ίδ]ας [Ά]λεξάνδρ[ου - -

-.....___-.----. τάς (σημύδας;)] ατάκτως [επιγεγραμ-

μένας - - - -] άπ[άσας], ά[π]οδόντω τ[ηι] πό[λ]ε[ι] τ[άλαντα - -

και άφέ]ντω [τά δ]πλ[α]· το[ύ]ς δέ επισ[τ]άτα[ς πρ]ον[οη]·&έν[τας άνα-

γράψαι πάντα ταΰ]τα γ[ρ]άμμασιν μ[εγ]άλ[οι]ς [και ΐτωσ;]αν

20 π[άλι]ν [προς τ]ούς δρους ίστάναι [επί τά σημοφόρια -----
κα]θά[πε]ρ ε[ν τ]ώι δ[ι]α[γ]ράμμ[ατι] γέ[γραπται- κολαζόντω δέ
και τους] πε[ρικόπ]το[ντ]ας ο[ί] έπισ[τάται - - - τά] γρ[άμμα-

τα - - - - την δέ γ]ήν οι<(οι)κ[εΙ]ν [τ]ού[ς - - δ]ΰο[;.....έ'ως

αν άπ]ο[διδ]ώι μάλιστ[α ή] πό[λις......-.....- - - -

25 τό]ν μη (ι) έχοντα γρ[άμμα] σ[ημοφόρον;........, εάν

εν τ]οΐς ίεροΐς μή ϊδ[η] ε[γγε]γρ[αμμένον - - - Ήρακλειώται δέ άποδότω;-
σαν] τ[ά] άφωρισμ[ένα τ]ώι [ίερώι τοϋ Απόλλωνος; εί δέ μή, δφειλόν-

τ]ω [τή] πόλει τά[λαντα] χ[ίλια.............οί δέ ήδι-

κη]κότες έ'νοχο[ι έ]σ[τωσαν.............κα'ι προσοφειλόντω

30 τάλαντα π]εν[τακόσια;..............και άποδόντω τη ι πό-
λει τήι] Γο[ννέων........-...................

Έν τη μεταγραφή έτηρήσαμεν το εξής σύστη- ταί τι ένταύθα' αλλ είναι δυνατόν νά ύποθέσωμεν

μα: δσα γράμματα διεκρίναμεν ώς βέβαια ή σχε- δτι τά σχετικά τούτοις περιεί/οντο κατά την άρ-

δόν βέβαια, έθέσαμεν έκτος αγκυλών, εντός δέ αύ- χήν που τοΟ νόμου, ή κατά τους διαφθαρέντας

των έθέσαμεν τά αμφίβολα και προσηρμάσαμεν, στίχους 1-9.

οπού ήτο δυνατόν, ταύτα προς λέξεις είκαστικώς Αν ούτως είχεν όντως το πράγμα, ή επιγραφή Β

τά πολλά, ί'να άποδώσωμεν νουν τινα εύαρμο- θά ήτο προγενεστέρα οπωσδήποτε της Α-προς τούτο

στοΟντα οπωσδήποτε. δμως αντίκεινται πολλά και ασφαλή διανοήματα

Σημειωτέον δ' δτι έκ τών στίχ. 1-9, καθ ά έμε- της επιγραφής ταύτης, ιδίως ποιναί και διαταγαί,

τρήσαμεν, ούδέ έν γράμμα βέβαιον ή σχεδόν βέ- έξ ών δηλοΰται δ'τι ή μεν έρις Γοννέων και Ήρα-

βαιον δύναται νά συγκομισθή' ομοίως τών στί/· κλειωτών θεωρείται λήξασα, τά δέ αποτελέσματα

30-31 άμοιβάλλομεν άν τά σημειωθέντα γράμ- τής διαιτησίας επιβάλλονται προς τήρησιν ύπό τών

ματα είναι άσφαλή.Έν στί/. 23 φαίνεται τις διτ- διαμφισβητούντων. Κατά ταύτα φαίνεται ήμΐν πι-

τογραφία τοΰ ΟΙ, έν δέ στί/. 2ο κεραία τις ί φαί- Οανώτερον δτι ή Β αύτη είναι μεταγενέστερα τής Α,

νεται άτόπως τεθείσα ή έν μέρει ύπό τού' χαρά- ουχί πολύ βεβαίως, έχαράχΟη δε μετά τών μαρ-

κτου αύτου άποξεσθεΐσα. τυριών προς διάγνωσιν τών άμφισβητουμένων Οέ-

Καίτοι ή επιγραφή έσώθη έν απελπιστική κα- σεων. Τον δέ περί μαρτύρων νόμον ανάγκη νά άνα-

ταστάσει, καθίσταται πιθανόν έκ τών βέβαιων γραμ- ζητήσωμεν έν άλλη επιγραφή,
μάτων και τών κατ' αυτά ασφαλών ένιαχοΟ συμ- Στίχ. 10-12. Ή φράσις του στίχ. 10 άπαντα

πληρώσεων δτι περιέχει νόμον τινά' ακριβώς εις μάλλον εύδιακρίτως έν στίχ. 20, δν βλέπε' ομοίως

νόμον αναφέρεται ό στίχ. 28 τής πλευράς Α, άλ- ή του 11 έν στίχ. 29 και ή τοΟ 12 έν στί/. 30,

λ' έν σ/έσει μόνον προς τάς μαρτυρίας και τον δ'ρ- κατά τά αύτά δμως δυσδιάκριτος και αμφίβολος

κον τών μαρτύρων, περί ών ούδαμοΰ διαγιγνώσκε- προς συμπλήριυσιν.
loading ...