Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 44
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0076
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
44 Θεσσαλικαι επιγραφαί: Γ) Γόννων υπό Α. Αρβανιτοπονλον.

Ο Μικίων ήτο ίσως πρεσβευτής των
Ηρακλειωτών έν Ι<3 IX2 517 ανα-
φέρει ό βασιλεύς Φίλιππος τους προς
ί ·.·· - -\ έαυτοντρεΐςπρεσβευτάςτών Λαρισαίων..

Στίχ. 4-5. Άντι του Γοννέ]ων ή-

/-·>'- ··;."·.·· · '· ~γ" Λ.Γ^^ δυνατό τις νά συμπλήρωση Ήρακλει-

~ζ'~ 7-~~~ ωτιών άλλ' έκ της άνω άριθ.170 έπι-

■ ~ ;>-.-' "'Τ>-:~;,'12Ρ-ψ-ί^~'~^ ■''·*-'' Τ ;4 γραφής φαίνεται δτι οί Γοννεΐς ύπήρ-

" >" * ' - ~ - - Ί Γ- V, ί £αν τολμηρότεροι και έθεωρήθησαν δι-

'·",.;; '- ' : ~ .- ■ ■ £ ' — ' \- καίω; μέν. βιαίως οέ άναλαβόντες κτή-

, \-· · .··' ~ /■-■'ΤΖ" Α Μ-ατά τίνα τοΰ τεμένους και έποικοοο-

ες αυτά.

1 ου στίχ. ο ή τε άνάγνωσις και

Είκών 10 (έπιγμ. άοιϋ. 173). ΈπιστολαΊ τον βασιλέως (Φιλίππου τοΰ Ε ) -> τ ■(* > »

. , . - . - ^ · . - .υ ι - συμπληοωσις είναι ουσνεοης' ιννη του

ίτερί αναγραφής το)ν ορών ιων I οννεων και των ΓίρακΙειωτων. . ' Λ. I * Λ. ι

ΕΒ προ τοΰ ΗΝ διεκρίναμέν τινα πι-

------------περί τοΰτο]υ ευόΤρκως και φιλοτίμως θχνά- ώστ£ 9ά ήτο ε£ε/ν ή

κρίνειν, ούτως 6μάς] προχειρίσοα. Γ Ι[τους - (μην&ς) - - τ[ ίμοιον. _~ έννοί(χ άομόττε[ χα1 ^

τώι παραγενομένω], Μικίωνι τώι γεω[μόρωι------ - ώιήδλψ. Τό &2 τΫ) Δεϊον (=Δΐον

- - και λέγοντι ώς των Γοννέΐων ουκ ευθέως συνείλθόντων - - \ \αα\ « '

- τ τ » η «' πρ6. αριθ. 100 ουτω μεταγραφομενον

5----- εις Ιΐυοναν; εξερΊην επιτηοειον οι προ[λαροντ;ι , " . '

, , ,Ύ ' - , ο -ρ ·ϊι ογ ,, ,,„ Θα έσημαινεν ούνι άνευ πολλών ουσνε
ποιησασθαι την επι|σκεψιν των εν £5οττειαιΓαι]| ρ[ασιλεων (Ηρα- " ■ , , Λ·

, . . ., η. = - γτ'ϊ = η - ^ ο οειών ρεοαίω; επι τή οοώ τή εις Δίον,

κλειωται) οε παρ!ησαν εις την Ιΐυοναν ανακα[λουντες τον ρα- ' Γ. " *

αιλέα άν]«γρ«ψα1 τους τόπους ·/' ?τ[ους - (^ν6«) - - - ^Θα Ά ^?« τοΰ βασιλέως· το δε οΓ

- · στρατηγός] Πετραΐος - Γοννέων τοις ταγο[ϊς και τώι δήμωι ίίναι άναφορικον τοπικον Οα ήρμοττε
10 χαίρειν παρία των Ηρακλειωτών κομιζό[ντων γράμματα έννοια κάλλιον ού προλαβών ποιή-

........ προς τό]ν βασιλέα κα[ί ---------- και σαοϋ'αί κτλ.' άλλα τοΰτο καί άλλως

εγκαλούντων ΰ]μ(ά)ς [φθείρειν τους δρους --------- και 0ΟΠΪΐ& Ι&ρϊάθΐΠ 6ά ήτο ουσχερέ-

στατον νά δεχθώμεν. Ήττον δυσχερές

νον ή χρονολογία, ΟεωρηΟέντων των άλλων πε- είναι νά μεταγράψωμεν έπιτήδειόν οί προλαβόντι

ριττών, ώς περιλαμβανομένων έν τη προηγουμένη ποιήσασϋαί κτλ., νοουμένου τοΰ διά τοΰ οιπροσώ-

έπιστολη' άλλα και τοΰτο παραβαίνεται έν στίν. 8 που τοΰ Μικίωνος.

κέ., ίσως διότι έκεϊ άλλος στρατηγός τοΰ βασι- Στίχ. 6-8. Ό γράφων την Ιπιστολήν λέγει 'ότι

λέως εγραψεν αυτήν. Περί τοΰ συμβόλου τοΰ έτους πάντως ό βασιλεύς διέμενε τότε έν Βοττιαία' έν

βλ. τα εις στίχ. 8. πρώτοις το όνομα της πόλεως ταύτης ή χώρας φέ-

'Η συμπλήρωσις τοΰ ~~ί'/■ 3 είναι πιθανωτ.άτ/] ρεται Βοττιαία και τό έΟνικον επί τε νομισμάτων

έκ των περισωθέντων γραμμάτων ' φαίνεται ότι καϊ επιγραφών Βοττιαΐος' οίίτως ή ύποψία τοΰ ότι

πλούσιος τις γεωκτήμων Μικίων μετέβη προς τον παρελείφΟη έν τη περ'ι ής ό λόγος επιγραφή το

βασιλέα ή τον στρατηγόν αύτοΰ και κατήγγειλε έτερον ΑΙ είναι πιθανή- σημειωτέον ότι το έθνικόν

τούς Γοννεΐς' θά ήτο άρα Ηρακλειώτης έ/ων μέγα της Βοττικής έν τη Ημαθία φέρεται Βοττεάτης,

προς τοΰτο διαφέρον" ή λέξις γεωμόρος (δεν συνε- έκ τύπου Βοττεία, ώς προείπομεν.
πληρώσαμεν γεωργός ή τι πατρικόν τοΰ Μικίω- Ή πληθυντική εκφορά των .... β\ασιλέων, άν

νος, το μέν διότι άπλοΰς γεωργός δυσχερώς θά έπε- θεωρηθη πιθανή ή συμπλήρωσις αυτη, θά έδήλου·

χείρει τοιούτον ταςείδιον, το δε διότι Ό στρατηγός ότι ή Ό βασιλεύς εΐχεν ήδη ορίσει μέτονον της βα-

δέν θά έθεώρει άπαραίτητον τον πλήρη κατονομα- σιλείας καϊ της ένεργοΰ διοικήσεως τον διάδοχον

σμον αύτοΰ, οντος ίσως καϊ άλλως γνωστότατου) αύτοΰ, ή ότι μεγαλοπρεπώς ονομάζεται ούτιος ή

δηλοϊ τον πλούσιον άκριβώς εις κτήσιν γαιών κττ.. βασιλική έν γένει οικογένεια, ώς παο' ήαϊν σήμε-
loading ...