Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 45
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0077
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικοί επιγραφαί: Γ') Γόννων υπό Α. Αρβανιτοποΰλλον.

ρον λέγεται «οί βασιλείς» συχνότατα υπό τοιοΟ-
τον νοϋν.

Αλλ επειδή ές άλλων σημείων της επιγραφής
ενδείκνυται δτι βασιλεύς ένταΟθα νοείται Φίλιππος
ό Ε , χρόνοι δε το 30ν ετος της 140^ Όλυμπιάδος
(βλ. κάτω), ότε ό βασιλεύς ήτο μόλις έννεακαιδε-
κέτης, όφείλομεν να συμπληρώσωμεν τους στίχ.
6-8 πιθανώτερον ώς έΗής:

ποιήσασθαι την επί]σκεψιν των έν Βοττειαί(αι) β[ασιλεΐ
συνόντων, οΐ παρ]ήσαν εις την Πΰδναν άνακα[λοϋντες
αυτόν άν]αγράψαι τους τόπους.

Σημειωτέον δ' δτι ο βασιλεύς Φίλιππος άποκα-
ταστήσας μέρος των Βοττιαίων έν τη Ημαθία, Θα
ήτο εύλογον νά ύπονοηθή ένταΰθα ώς διαμείνας
εκεί επί τίνα -/ρόνον.

Έν Πύδνη, καί ού/ί έν Βοττιαία, λέγει ό γρά-
φων οτι παρήσαν πρέσβεις, των Ήρακλειωτών ή
των Γοννέων άγνωστον' ώς φαίνεται, ο βασιλεύς ων
άπησχολημένος εις τάς μνημονευθείσας ευθύς άνω
επιχειρήσεις της αποκαταστάσεως των Βοττιαίων
και εις στρατείας συ/νάς, δεν έ'μενεν επί πολύ έν
τη αύτη πόλε;- τότε θά άνεμένετο έν Πύδνη και
προς τοΟτο μετέβησαν έκεϊσε οί πρέσβεις, άλλ δ
γράφων λέγει οτι διευθυνόμενός που (εις Δίον;)
εύρε τον βασιλέα έν Βοττιαία.

Στί/· 8-12. Εντεύθεν άρχεται τρίτη έπιστολη,
γραφεΐσα, έντολή του βασιλέως βεβαίως, ύπό του
Πετραίου' οΰτος είναι ό γνωστός έκ τοΟ Πολυβίου
Δ' 24 8· Ε' 17 6' ΚΑ' 6 7 στρατηγός του βασι-
λέως Φιλίππου τοΰ Ε ' απευθύνεται δέ προς τους
ταγούς και τήν πόλιν (ή τον οημον) των Γοννέων,
καθ' ά ό βασιλεύς Φίλιππος αυτοπροσώπως προς
τούς Λαρισαίους έν ΙΟ IX2 ο 17.

Έν πρώτοις αναφέρει ή επιστολή οτι πρέσβεις
Ήρακλειώται έλθόντες προς τον βασιλέα ένεκάλε-
σαν τούς Γοννεΐς διά τινα φθοράν, βεβαίως των
ορων' έκόμιζον δ' ίσως γράμματα τών έν Πρα-
κλείω άρ/όντων και τοΰ δήμου, οι ών κατηγγέλ-
λοντο παρανομία! τών Γοννέων έν τοις συνόροις.
Κίναι άρα πιθανόν οτι και πρότερον είχον πως κα-
νονισθή τά κατά τά όρια Γοννέων και Ηρακλειω-
τών κατά τινα; συνθήκα; κοινά;, πεο'ι ών είποαεν

I - 1 ι ι

έν αριθ. 172, άς διετείνοντο οί Ηρακλειώται ότι
παρεβίασαν οί Γοννεΐς.

Έν τέλει τοΰ στί/. 11 κατά τήν πρώτην πρό-
χειρον μεταγραφήν της επιγραφής ταύτης εί/ομεν
σημειώσει άνάγνωσιν και συμπλήρωσιν Κά[σσαν-
δρον όντως φαίνονται τινα ίχνη μετά το ΚΑ ομοι-
άζοντα Σ- άλλά μετ' έπισταμένην εςέτασιν έθεω-
ρήσαμεν ταΟτα άμφίβολα καϊ άπατηλά έκ της το-
μής τοΟ λίθου προελθόντα, άποκρουστέαν δέ συμ-
πλήρωσιν τοιαύτην, ήτις θά εί/ε μεγίστην σπου-
δαιότητα καϊ σημαντικώς θά μετέβαλε τήν χρο-
νολόγησιν τών σχετικών τω ζητήματι έπιγραφών,
έν ω άλλοθεν μέν εχομεν σαφεστέρας ένοείςεις, ώς
διά πλειόνων θά ειπωαεν έν τη Γοννέων πολιτεία,
περί τής χρονολογίας αυτών, έκ της περ'ι ης ό λό-
γος δ έπιγραφής τήν παρουσίαν του Πετραίου.

Σχετικαί προς τήν έπιγραφήν ταύτην είναι αί
κάτω ύπ άρι θ. 174· 175 (176). Τό οε ονου,α Πε-
τραϊος είναι κοινόν έν ταϊς θεσσαλικαις έπιγρα-
φαϊς" μάλιστα έν ταϊς άναγραφαΐς στρατηγών τοΟ
κοινού τών Θεσσαλών φέρεται ομώνυμος στρα-
τηγός έκ μεγάλης οικογενείας τής Γυρτώνης προ
πάντων (βλ. Κνοο(/, άβ Τ1ιβ883ΐοι·υηι ρι·&βΙοι\
σελ. 11. 25 καϊ Κβυηβ άβ ΡΜΙ. 1911 14ο κέ.)·
ό δ ένταυθα Πετραΐος ήτ^ Ηπειρώτης.

Έκ τών είρημένων βεβαιοϋται ότι ό όντως με-
γαλοπράγμων βασιλεύς Φίλιππος ό Ε πολλάκις
ποικίλως καϊ φιλανθρώπως μεριμνήσας περϊ τών
έν Θεσσαλία πραγμάτων καϊ σχών ού/ϊ άπας" όρ-
μητήριον ή καταφύγιον τούς Γόννους, έγένετο διαι-
τητής τής μεγάλης περί όρων διαφοράς τών Γον-
νέων καϊ Ηρακλειωτών ή δέ επιστολή ή αί έπι-
στολαί, πεοί ών Ό λόγος έν τή άνιο επιγραφή, θά
έγράφησαν, καθ' ά αί προς τούς Λαρισαίους, περί
τό'219-214 π. Χρ..

Δυνάμεθα δ' έτι άκριβέστερον διά του Πολυβίου
νά όρίσωμεν ότι ή έν στί/. 8 κέ. τής άνω έπιγρα-
φής έπιστολή ήτο τά μάλιστα προσφυές τά γραφή
κατά το θέρος του 218 π. Χρ., ήτοι τό τρίτον
ετος τής έκατοστής τεσσαρακοστής Όλυμπιάδος'

τά ποός τοιούτον ποοσδιοοισμον νωοι'α τοΟ ιστο-
ί ^ ι » I Λ. »

ρικοΟ τούτου είναι τό Ε' 30 1 έν συγκρίσει προς
το Ε' 97 1-5. Προς τοΰτο συμφωνεί το έν στί/.8
σημειον ·/· δηλουν το τρίτον ετος τής βασιλείας
τοΰ Φιλίππου' έν τοιαύτη περιπτώσει το έν στίχ. 2
σημειον Ο φαίνεται δηλουν τό δεύτερον ετος τής
βασιλείας αύτου, 219 π. Χρ., ήτοι το αύτό, καθ'δ
loading ...