Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 63
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0095
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Τον Αΰήνησιν Ασκληπιείου οικήματα· νπδ Φρ. Βερσάκη. 63

μόσθη προσφυώς διά τήν αμέσως μετά το έκτον μέτωπον αυτών, διέρχεται δέ καΐ δια τοΰ μέσου

μετακιόνιον κατασκευήν της κλίμακος. Διότι το του στυλοβάτου.Ή εσωτερική ακμή του στυλοβά-

περί τον βόθρον ύψωμα καταλλήλως χρησιμοποι- του κατά το μέρος, ένθα υπάρχει ή γραμμή αυτή,

ούμενον διηυκόλυνε πολύ τήν κατασκευήν ταύτην είναι ανώμαλος κατ αντίθεσιν προς το λοιπόν μέ-

άνευ μεγάλης δαπάνης. ρος, όπερ έξειργάσθη ώς συνήθως όμαλώς εις βά-

Ή λείανσις τοΟ στυλοβάτου ένταΟθα προέρχεται θος ολίγων έκατοστών του μέτρου. Ή λεπτομέ-

έκ του λόγου ότι εκεί εύρίσκετο ή κλΐμαξ, προε- ρεια αύτη προέρχεται εκ του λόγου ότι το δεύτε-

κλήθη δέ εκ της προστριβής των διερχομένων. ρον μέρος τοΟ στυλοβάτου ήτο όρατΌν και εκ τού-

ΙΙλήν τούτου και τά κατά χώραν κείμενα λείψανα του έπρεπε νά λαξευθή όμαλώς, ίνα τό χώμα προ-

. κ.

της κλιμακος αποοεικνυουσι την υπαρςιν αυτής. σαρμοςόμενον προς τήν εσωτερικήν πλευραν οει-

Ειναι δέ ταύτα θεμελίωσις έκ τιτανόλιθων άποτε- κνύη ευθείαν γραμμήν κατά τήν άνω άκμήν, έν ω

λουμένη έκ δύο βραχιόνων, ών δ μεν διευθύνεται το πρώτον, ον κεκαλυμμένον, δεν είχεν ανάγκην

προς δυσμάς, Ό δέ, κάθετος κατά το δυσμικόν της εξεργασίας ταύτης. Ή Εσχυροτέρα ό'μως άπό-

άκρον του πρώτου, προς βορραν μέχρι του περι- δειςις της φράξεως έξάγεται έκ τοΟ κατά χώραν

βάλλοντος τον βόθρον τοίχου. Ενταύθα τά θεμέ- κειμένου διαφράγματος του πρώτου έξ άνατολών

λια συγχωνεύονται προς τά λείψανα του Έλευσι- μετακιονίου έφαρμοζομένου έπι τοΟ τοίχου κα'ι του

νιου, χρησιμοποιηθέντα και αυτά ώς θεμέλια της κίονος (ΑΕ 1908 266 είκ. 10 και ένθάδε είκ. \

κλίμακος.Έπϊ τών θεμελίων τούτων έτέθη ή κλϊ- δεξιά). Πλήν τούτων όμως υπάρχει και σπόνδυ-

μαξ, άποτελεσθεΐσα και αύτη έκ δύο όμοιων βρα- λος τών κιόνων της στοάς φέρων τήν έντομήν ,

χιονών. Ή ανατολική κα'ι ή βόρειος πλευρά του προς ήν προσηρμόζοντο τά διαφράγματα (είκ. 6).

πρώτου σκέλους φέρει έπι τών μνημονευθέντων Επειδή ή έπι τοΰ στυλοβάτου γραμμή διέρχε-

θεμελίων σειράν πλακών λίθου ΰμηττίου ύψους ται διά του μέσου αύτοΰ, πρέπει και τά διαφρά-

0"18 καϊ πλάτους 0'43-0'δΟ. Τοιαύτην σειράν γματα νά εχωσι περίπου το ήμισυ του πλάτους

πλακών θά έφερε και το έτερον σκέλος έν τή άνα- τοΟ στυλοβάτου. Τό μέγεθος τούτο άκριβώς έχουσι

τολική πλευρά. Έπι τούτοι ήδράζοντο έπι του και οί άπεικονισθέντες δόμοι, τό δέ μήκος αύτών

άνατολικοΟ μεν μέρους του πρώτου σκέλους ή είναι ίσον προς τό ήμισυ του μετακιονίου. Συνδέ-

πρώτη βαθμίς, έπι οέ τών άλλων ή ετέρα πλευρά ονται δέ διά συνδέσμων I μόνον κατά τήν μεταξύ

τοΟ βάθρου του βαστάζοντος τάς λοιπάς, κα'ι ού- τών δύο δόμων κατακόρυφον άρμογήν, επί δέ τού

τως, ώστε νά άφίνωσιν αί τελευταία! μικρόν κρά- προς τον κίονα έφαρμοζομένου αντιθέτου άκρου δεν

σπεδον έπι τών πλακών. Προ της πρώτης βαθμί- ύπάρχει τόρμος (είκ. Ιο). Ή τελευταία λεπτομέ-

δος αί πλάκες αύται έξεΐχον, άποτελοΟσαι πόδιον, ρεια είναι ίσχυρον τεκμήριον περι της προελεύσεως

ώς έξάγεται έκ της άναθυρώσεως και τών τορμων τών δόμων τούτων έκ τών διαφραγμάτων,

της πρώτης σειράς πλακών. Αι πλάκες συνδέονται Οί δόμοι έχουσι δύο διάφορα ύψη, ό μεν δηλ.

προς άλλήλας και προς τον στυλοβάτην διά I συν- 0'82, οί δέ 0'49 ('είκ. 16). Επιτιθεμένων δέ 5
δέσμιον.

"Ενεκα της κλίμακος έκαλύφθη διά. φραγμάτων
το μέρος τούτο της στοάς. Απετελουντο οε τα
φράγματα έκ δόμων λίθου ύμηττίου ύψ. 0'82,
πλ. δέ 1-03 και πάχ. 0 376 (εΐκ. 15).

Περ'ι της φράξεως τών μετακιονίων έχομεν τά
έξης τεκμήρια: Έπι τού στυλοβάτου είναι έγκε-
χαραγμένοι έν τή θέσει τών κιόνων κύκλοι ένού-
μενοι διά μιας γραμμής διερχομένης διά της δια-
μέτρου (είκ. 3). Ή γραμμή αύτη όρί'ζει τήν

θέσΐν τών Οΐαφραγμάτων καί συμπίπτει πρός τό ΕΊκων 10. Ανατολικής στοάς δόμος τών φραγμάνων τον μετώπου.
loading ...