Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 68
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0100
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
68 Τον ΑΦήνησιν Ασκληπιείου οικήματα' νπδ Φ. Βεραάκη.

νους όρους. Και &ψοϋ τοΰτο πληροί πάντα ταύτα, και το διάγραμμα έν τή ΑΕ 1942 (ε. ά.), έν ω έν
όύναται νά όπάρχη άμαπβολίά ότι προέρχεται έκ τη πρώτη δημοσιεύσει διεπρά/θη το σφάλμα νά
του ναοΟ; Κατ' εμέ βέβαιου; ου. συμπληρωθώσιν 6 κίονες έν τω ποοσώπω, καΟ' ο

Η μετόπη είναι τετράγωνος, ή δε τρίγλυοος δεν θά ήδΰνατό τις νά είσέλΟη εύ/.όλως δια του μέ-
εχει λόγον προς αυτήν ώς 2:3 και το έπιστύλιον σου μετακιονίου. Καϊ κατά τούτο ν/ν. δίκαιον ό
προς το τρίγλυφον ώς 1000:1103 (είκ. 21). ΌόνρΐβΙά (ΑΜ 1911 70).

Ο δόμος είκ. 19 ποοέονεται άσοα-
Λώς έκ στερεοβάτου τινός, ώς εξάγεται
εκ των επί της άνω αύτοΰ επιφανείας
σημείων. Ηδράζετο δηλ. έπ' αύτοΰ άν-
τικείμενάν τι, τοίχος, καταλείπων μέ-
ρος τι ώς μικράν βάσιν ή βαθμίδα.
Η έγκεχαραγμένη γραμμή συμπίπτει,
προς την έξωτερικήν πλευράν του τοί-
χου.

Ή προεξοχή τοΟ δόμου είναι 0Ό3,.

Είκών 21. Ναον ανατολικού ϋριγκός ονμπεπληρωμένος. ΤΟ θέ μήκος αύτοΰ Ι-14, άφαΐρουμέ-

νης οε της πρώτης απο του οευτερου

Ακριβώς ό'πως και έν τη στοα. Επειδή τά θεμέ- μένει 111 περίπου, όσον δηλ. είναι το άθροισμα

λια έ'χουσι μήκος Ί0'55 και πλάτος 6Ό00, /ω- δύο τριγλύφων καϊ δύο μετοπών τοΰ περί ού ό

ροΰσιν εις μεν τήν μακράν πλευράν τοΰ ναοΰ 17 λόγος ναοΟ. Έάν λοιπόν τεΟή ο δόμος ούτος εις

μετόπαι και 18 τρίγλυφοι, εις δέ τήν μικράν 8 μίαν γωνίαν του ναου, τήν νοτοδυσμικήν λ.χ., και

έκ των πρώτων και 9 έκ τών δευτέρων, μένει δέ έπ' αύτοΰ άκολουΟήσωσιν οί λοιποί δόμοι του τοί-

καί '/ώρος ικανός προς τοποθέτησιν τών βαθμίδων Χ,ου> θέλει προκύψει ϊσοδομικόν σύστημα τοιχο-

του στερεοβάτου. δομίας, καθ ήν εναλλάσσονται δόμοι ίσου μήκου;

Έκ του γείσου τεμάχιά τινα προέργοντν.ι έκ προς τον περί οδ ό λόγος και έτεροι βραχύτεροι,

της πλαγίας (είκ. 21), τινά δέ έκ της μικράς ανάλογοι δέ πάντες προς τάς διαστάσεις του Ορι-

πλευράς. γκου. Τό σύστημα τούτο παρατηρείται και έν άλ-

Κατά ταύτα δυνάμεθα νά θέσωμεν 4 κίονας εις λοις άρχαίοις οίκοοομήμασιν ώς έν τω ναώ του

το πρόσωπον ή δύο μεταξύ τών εις παραστάδας Νικίου.

άποληγουσών δύο πλαγίων πλευρών. Επειδή δέ ό Ενεκα της συμφωνίας ταύτης κατέλεξα και τον

ήμικίων εχει τάς αύτάς προς τους κίονας διαστά- δόμον τούτον μεταξύ τών μελών τοΰ ναοΰ. Άπο-

σεις και όμοιον ϋλικόν, ενδέχεται νά προέρχηται όεικνυομένης ό'μως της σχέσεως τούτου προς τον

έκ τοΰ ναοΰ, ό'περ τότε ήθελεν εχει σχήμα ανά- ναον προκύπτει σπουοαΐον συμπέρασμα έκ τοΰ έπί

λογον προς τον έν Ώρωπώ ναον τοΰ Άρ,φιαράου τοΰ δόμου υπάρχοντος τάρμου I συνδέσμου. Βε-

(ΑΜ 1908 πίν. XI, 1). 'Εν τοιαύτη ό'μως περι- βαιοΐ δηλ. τοΰτο τήν άνωτέρω έκφρασθεΐσαν γνώ-

πτώσει το μέσον μεταξόνιον θέλει ν/α κατ' άνάγ- μην ό'τι ό ναός κατεσκευάσθη συγχρόνως προς τήν-

κην μείζον μήχος κατά μίαν τρίγλυφον και μίαν στοάν και δη έν τω Δ' π. Χρ. αίώνι. "Ετερον δέ

μετόπην, όπως και Ό μικρός ιωνικός ναός έν παρα- συμπέρασμα εξάγεται έκ τοΰ ετέρου τόρμου με-

στάσιν (ΑΕ 1912 πίν. 4' Ο Α ένθάδε δέ είκ. 32), τ'αύλακος, ότι δηλ. ό δόμος ούτος έχρησιμοποιήθη

ν/ων το μέσον μεταξόνιον μείζον τών δύο έκα- και εις μεταγενεστέρου: χρόνους καθ' ους και ό

τέρωΟεν, ώς εξάγεται εκ τών έπί τοΰ στυλοβά- ναός έπεσκευάσθη.

του σημείων τών δύο κιόνων και έκ τοΰ σωζο- Τά άνωτέρω έπικυροϊ και το κιονόκρανον διά της

μένου έπιστυλίου τοΰ μέρους τούτου (είκ. 34). θαυμάσιας αύτοΰ εργασίας. Διότι είναι τοΰτο κα-

Συμοίύνοος προς τα στοι/εϊα ταΰτα συνεπληρώΟη θ' όλα όμοιον το σχήμα προς το της μεγάλης στοάς
loading ...