Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 77
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0109
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Νικών ναός- νπο Φ. Βερσάκη.

77

πών έν τή μεγάλη πλευρά προκύπτει άθροισμα

15-19 (πλ. μετ. 0 63 και τριγλ. 0*42). Δια δέ

της προσθήκης προς το άθροισμα τοΰτο τοΰ' έκ0*30

περίπου πλάτους έκάστϊΐς των ούο υπό τον στύλο-
ι ' -

βάτην βαθμίδων, της διαφοράς τοΰ πάχους τοΟ έπι-
στυλίου άπο της διαμέτρου τοΟ κίονος και της απο-
στάσεως τούτου άπο του στυλοβάτου λαμοάνομεν
όλικόν άθροισμα 15 89 (15*19 + 2 Χπλ. βαθμ.
0*30 +διαφ. κίον. και έπιστ. 0*02χ2-|- άποστ.
κίον. άπο στυλ. 0*03x2=15*89).

Τιθεμένου 8τι τά θεμέλια έςεϊχον εν τω μετώπφ
0*10 μόνον, απομένει εν τη δπισθία πλευρά πλά-
τος 0'47, έφ'οδ ήρείδοντο αί δύο ύπο τον στυλο-
βάτην βαθμίδες, καταλαμβάνουσαι όμου χώρον
0*20-0"25 και καταλείπουσαι κατ' άκολουθίαν
ύπόλοιπον εξ 0*27-0'22. Τούτο ισοδυναμεί προς

Είκ<υν 2. Ναον κάτοψις.

την άπόστασιν της έςωτερικης άκμης του έκ τρο-
χμαλοπαγών λίθων στρώματος άπο της έξω άκμης
της ύπερκειμένης στρώσεως έκ τιτανόλιθων, δυνα-
μένης νά ληοθή και ώς της εξωτερικής επιφανείας
του ναοΟ (ΑΕ 1912 -ίν. 4 Η και σ. 182 είκ. 34).

Η κατά την εικόνα 3 συμπλήρωσις της μεγά-
λης πλευράς του ναοϋ' παρέχει τάς έξης διαστά-
σεις. 2 ΊΟ εις το άπο του μέσου της επί του κίο-
νος γωνιαίας τριγλύφου διάστημα μέχρι του μέ-
σου της έπϊ της παραστάδος τριγλύφου, 0'42
εις το άθροισμα των δύο εκατέρωθεν των -ρώ-
των ημίσεων τριγλύφων, 0*05 εις την γ διαφο-
ράν της διαμέτρου τοΟ κίονος άπο του έπιστυ-
λίου (2Ό2) συν τη διπλάσιο* αποστάσει του κίο-

νος άπο τοΟ στυλοβάτου (0*03x2) και 0'60χ2
εις το πλάτος των δύο βαθμίδων τοΟ μετώπου και
των -αρά την παραστάδα, εν συνόλω δηλ. 3*80.
Τό άθροισμα τούτο πρέπει νά αύςηθη κατά τινα
ύφεκατοστόμετρα, διότι ή παραστάς είχε σπεΐοαν
κατένουσαν μικρόν χώρον των θεμελίων.

ΤοΟ μήκους του προεξέχοντος μέρους της με-
γάλης πλευράς οντος 4Ό8, συμπληροΰται αύτη
ώς έν τη εικόνι 3 ευχερέστατα.

Υπάρχει λοιπόν μαθηματική σχεδόν καϊ ούχ'ι
τυχαία άρμονία μεταξύ των διαστάσεων τών θεμε-
λίων καϊ του ύπ' αύτών καϊ τών αρχιτεκτονικών
μελών δεδομένου τύπου ναοΰ. Δεν πρόκειται δη-
λονότι περί έπιτευχθείσης έκ συμπτώσεως προσαρ-
μογής του" συστήματος του" τριγλύφου προς τά θε-
μέλια, άλλα περί της επιλύσεως της αμοιβαίας,
ούτως ειπείν, άπαιτήσεως θεμελίων καϊ άρχιτε-
κτονικών μελών δια της άποκαλύψεως ότι τά πρώτα
παρέχουσι τον υπό τών δευτέρων ύποδεικνυόμενον
τύπον ναου, γνωστοΟ οντος καϊ του προς εκείνα
ισομεγέθους πλάτους τούτου. Ή παραδοχή άπλής
συμπτώσεως καϊ έν τή τελευταία περιπτώσει θα
ήτο άποτέλεσμα άφελοΟς συλλογισμοΟ. Λαμβανο-
μένου δέ ύπ' οψιν καϊ τοΟ έν τοις θεμελίοις ευρε-
θέντος θραύματος τοΟ κυματίου καϊ τών παοά τον
ναόν κειμένων άρχιτεκτονικών μελών, ομοίων προς
τά έπϊ της εισόδου της Ακροπόλεως, δυνάμεθα νά
εΐπωμεν άπεριφράστως ότι ευρέθη ή θέσις τοΟ πο-
λύπαθους ναου τοΟ Νικίου.

Ως άναφέρεται έν τή προηγουμένη μου πραγμα-
τεία, άπεκαλύφθησαν ικανά άρχιτεκτονικά μέλη,
ών ή εκ τοΟ προκειμένου ναου προέλευσις έβε-
βαιώθη και άλλοθεν (Α^ 1910 459 κέ.).Επειδή
όμως τά μέλη ταύτα ηύξήθησαν καϊ δι' άλλων
ευρημάτων, έκρινα σκόπιμον νά δημοσιευθή πλή-
ρης κατά το ενόν κατάλογος τών μέχρι τοΟοε γνω-
στών.

Έκ τών μελών τούτων όσα σημειοΟνται δια
λατινικών στοιχείων εινε εκείνα, άτινα άναφέρει
καϊ ό ΌοΓρίβΙά έν ΑΜ 1885 220 πίν. VII δια
τών αύτών γραμμάτων.

Ή πύλη του Βθίαΐβ έπιστέφεται ύπο 5 άλλε-
παλλήλων στρωμάτων, συγκειμένων έκ τών με-
λών τοΟ θριγκοΟ του μνημείου τούτου. Έν τώ
loading ...