Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 112
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0144
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
112

Περί τον έτους τον άρχοντος Αρχίππον και τον τύπον μετ' εικάδας- νπο Κ. Μαλτέζον.

κάτηι ύστέραι, τρίτη1, και εί]κο[στεΐ]-» έν δέ τώ II:
«[όγδόει μετ είκάδας, πρώτ]ει» μετά της προσ-
θήκης ότι Ό Μεταγειτνιών εΐ/ε μίαν έμοόλιμον
ήμέραν.

Πάντως αί συμπληρώσεις τοϋ ϋη^βν είναι
έσφαλμέναι, έκ δέ των λοιπών αί τοΟ' ΜβηββΙι φαί-
νονται πιθανώτεραι, της αριθμήσεως λαμβανομέ-
νης κατ' ευθείαν.

β;. 416.

Έ]πι Συμμάχου αρχον[τος, επί της ΑΙγηΐ- ή Οίνηΐ-
δος δεκάτης πρυτα[νείας, ήι Άρ^/κλής
Θεοδώρου Θορίκιος εγ[ραμμάτευε- Μου-
νιχι[ώνο]ς δευτέραι μετ' [εΐκάδας μιάι
και είκοστεϊ της πρυτανείας.

417 ο.

Έπι Συμμάχου αρχο]ν[τος έ]πί της Άντιοχίδος δω-
δεκάτης πρυτανείας, ήι Άρ]χικλης Θεοδώρου Θορί-
κιος εγραμμάτευεν Σκιρο]φοριώνος έ'κτει επί [δ-]
έκα, - - και δεκάτ]ει της πρυτανείας.

Έκ των δυο τούτων επιγραφών συνάγεται το
έτος κοινόν, εκ 355 ήμερών εκ τών 9 δέ πρώτων
πρυτανειών, αί 6 είχον άνά 30 ημέρας.

Το έν τη επιγραφή 417 ο κενόν δύναται νά συμ-
πληρωθη μόνον είτε εκτει και δεκάτν., είτε πεμ-
πτει καϊ δεκάτει.

7) . Έκ τούτων συνάγεται ώς πιθανώτατον δτι
κα'ι ή έν τη επιγραφή 417 « Ποσιδεώνος έκτη με-
τ' είκάδας » πρέπει νά λογισθή κατ ευθείαν ώς ή
26ι του μηνός.

8) . 436.

Έ]πι Τυχάνδρου άρχοντος επί της Άκαμ[αντίδος

έκτης πρυτ-

α]νείας, ήι Σο:>σιγ[έν]νης Μενεκράτου Μαραθώνιος

εγραμμάτευ-

ε,] Ποσιδεώνος δευτέραι μετ' εικάδας, ε[- - της πρυ-
τανείας.

Ό ΤΙδβηβΤ συνεπλήρωσε τον 3ον στίχον έ[νά-
τει], ή συμπλήρωσις ο' αύτη συμφωνεί προς τον
•/ώρον και πρΌς έ'τος έμβολιμον, και δή '110ν Με-
τωνικου κύκλου (κατά τον πίνακα Α), ό'τε ή 22α
τοΟ Ποσιδεώνος εινε ή 169*" ήμέρα του έτους κα'ι
ή 9η της VI πρυτανείας. Κατά ταύτα πιθανόν το
έτος του Τυ/άνδρου ήτο το 32/1 πΧ..

9) . 390 I. «[ΈπΙ - - άρχ,], επί της Ίππο-

θωντίδος έβδομης πρυ[τανείας]» «Ποσιδεώνος δευ-
τέρου - - μετ είκάδας, - δ]εκάτει της πρυτανείας».

II. «---Ποσιδεώνος δευτέ[ρου —]».

0 ΕβιΐΒβΗ τό I συμπληροϊ [έκτηι μετ' εϊκάδας,
ένδ]εκάτει της πρυτανείας. *Αν λοιπόν δεχθώμεν
την συμπλήρωσιν ταύτην, ή άρίθμησις εινε κατ'εύ-
Οεϊαν, έκαστης πρυτανείας έ/ούσης 32 ημέρας.

β'). Αντίστροφος άρί&μησις.

10) . 256 και 256 IV2. «Έπϊ Φερεκλέους άρ-
χοντος» (304/3 πΧ.) α έπ'ι της Λεοντίδος έκτης
πρυτ.» «Ποσιδεών[ος ογδόη ι μετ'] εϊ[κ]άδας, τε-
τ[άρτε]ι κ[αί είκοστεϊ της π]ρυτανεία; ».

Τό έτος ήτο κοινόν, 50ν του κύκλου, τοΟ Ποσι-
δεώνος κατ' αύτο έχοντος 30 ημέρας, ή δέ ογδόη
μετ' εΐκ.= 23η. Αρα μία τών 5 πρώτων πρυτα-
νειών εινε 30 ημέρας.

11) . 256 β . «Έπί Φερεκλέους αρχ-ί επί της
Οίνεΐδος έβδάμης πρυτανείας» «Γαμηλιώνος δευ-
τέοαι μετ' εί/.άοας, ένάτει και είκοστεϊ της πρυ-
τανείας ».

Επειδή ο Γαμήλιων εϊ'/εν 29 ήμέρας, ή δευ-
τέρα μετ'εΐκ.= 28η, άρα ή VI πρυτανεία συνέ-
κειτο έκ 30 ήυ,ζρών.

12) . 257. *[Έ]π1 Φερεκλέους άρχ., έπί της
[έν]δεκάτης πρυ[τανείας]» «[θαργηλιώνος πέμ-
π]τει μετ' είκΓάδας, πέμπτει καϊ είκοστεϊ της πρυ-
τ]ανείας ».

ΤοΟ θαργηλιώνος του έτους τον Φερεκλέονς
ε/οντος 29 ήμέρας, ή κατ' ευθείαν και ή αντί-
στροφος άρίθμησις παρέ/ουσι την αυτήν ήΐλέραν,
ήτοι τήν 25ί>ν του μηνός. "Αν δέ δεχθώαεν τάς
συμπληρώσεις της έπιγραφής τών ϋδβηβτ και
ϋηρβν, ήτοι: [τετάρ]τει μετ' είκ[άδας, έβδάμει
και είκοστεϊ της πρυτ.], ή άρίθμησις θά εινε άσφα-
λώς αντίστροφος, άμφότεραι δέ αί τελευταϊαι πρυ-
τανεϊαι συνέκειντο έκ 30 ήμερών.

13) . 269.

Έπί Νικοκλέου[ς] ά[ρχοντος έπί της ΟΊνεΐδος δ- 36
γδοίης πρυτανε[ίας, ήι Νίκων Θεοδώρου Πλωθ(ε)- 36

εύς έγραμμ[ά]τ[ε]υ[εν Άνθεστηριώνος........ 28+ [8]

μετ' είκάδας, δγ[δόηι και είκοστεϊ της πρυταν- 36
είας.

Τό έτος τούτο (302/1 πΧ) εινε κοινόν και 70ν
loading ...