Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 115
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0147
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Περί τον έτους τον άρχοντος Αρχίππον και τον τύπον μετ' εικάδας' νττδ Κ. Μαλτέζον.

115

τανείας], μετ' αμφιβόλου αριθμήσεως. Αφ' ετέ-
ρου ό ΤΙης/βν συμπληρόϊ τον 10ν στίχον [επί Άρ-
χίου] (346/5 πΧ), δτε ή πιθανωτέρα συμπλήρωσις
του 3ου στίχου, ή συμφωνοτέρα προς τον χώρον,
εϊνε εκίτεί μετ5 είκάδας, πέμπτει της πρυτα-
νεία^, της αριθμήσεως ούσης κατ ευθείαν, των
οέ τεσσάρων πρώτων πρυτανειών έχουσών άνά 35
ημέρας. Δεν αποκλείεται δμως καϊ ή συμπλήρω-
σις «τετάρτη» ή «τρίτη» ή «δευτέραι» της πρυ-
τανείας έν τη κατ' ευθείαν αριθμήσει, μηδέ ή αν-
τίστροφος άρίθμησις, δτε αί μόναι δύναται συμ-
πληρώσεις είνε «δευτέραι» ή « τρίτηι » της πρυ-
τανείας.

27). 16315.

Έπϊ] Κτησικ[λέους άρχοντο] 21
ς] επί της Άκ[αμαντίδος τρί-] 21
της] πρυτανε[ίας, ήι Μνησίφ-] 21 ετος 334/3 πΧ.

ι]λος Μνήσ[ο)]ν[ος........έ-]

δ γρ]αμμάτευε· [Βοηδρομιώνο] 21
ς] εκτηι με[τ' είκάδας" εκκλη-]
σ] ία.

Το έτος του Κτησικλέους ήτο κοινόν, έχον τον
Βοηδρομιώνα πλήρη (κατά τον πίν. Α), ώττε υφί-
σταται αμφιβολία περί την άρίθμησιν της άνω έπι-
γραφηζί
' 28). 27113.

επί Κλεάρχο]υ άρχοντος έπι της Ίπποθων-
τίδος δευτέ]ρας πρυτανείας, ή ι Μνήσαρχ-
ος - - - ]ου Προβαλίσιος έγραμμάτ-
ευεν Μεταγειτ]νιώνος όγδόει μετ ,είκάδ-
ας, μιαϊ και είκ]οστεΐ της πρυτανείας.

Το ετος του Κλεάρχου (301/0 πΧ) ήτο ογδοον
του κύκλου, επομένως έμοόλιμον, του Εκατομ-
βαιώνος έχοντος 30 ημέρας. Εις την συμπλήρωσιν
του Κδΐιΐβν, μιαϊ και είκ]οστεϊ, αρμόζει ή αντί-
στροφος άρι'Ομησις, της πρώτης πρυτανείας έχού-
σης μόνον 31 ήμέρας, δπερ δύσκολον νά γίνη δε-
κτόν. Προτιμωτέρα εϊνε ή συμπ/ήρωιτις του ]¥%1-
ΗβΙηι (Ηβ 1889), δτε "ισχύει έν τη επιγραφή ή
κατ' ευθείαν άρίθμησις.

29). 312. «'ΕπΊ Λιοτίμου άρχοντος» (286/5
πΧ), «έπι της Πανδιονίδος δοοδεκάτης πρυτανείας»
«Σκιροφοριώνος εκτει μετ εί/.άδας, πέμπτει και
είκοττεΐ της πρυτανείας».

Έτος κοινόν. Έάν, ώς συχνάκις άπαντα, ή τε-

λευταία πρυτανεία διήοκεσε 30 ήαέοας, πρέπει ή
επιγραφή νά άριθμηθη αντιστρόφως. Της αυτής δε
χρονολογίας ψήφισμα εϊνε και το 313.

30) . 316. «Έπι Νικίου του Ότρυνέως » (περί
του έτους του Νικών δρα έμήν Μελέτην ΑΕ 1908
289) «έπι της Άκαμαντίδος τρίτης πρυτανείας»
«Βοηδρομιάήνος εκτ]ει μετ'εϊκάδας, εκτει και ει-
καστεί της πρυτανείας».

Έτος κοινόν. Έν τη κατ' ευθείαν αριθμήσει ή
εκτει μετ' είκάδας=26'ΐ Βοηδρομιώνος, και ή μία
τών δυο πρώτων πρυτανειών συνέκειτο έκ 30 ήαε-
ρών. Έν δέ τη άντιστρόφω αριθμήσει, πάντως Ό
Βοηδρομιών ώφειλε νά είνε πλήρης, ίνα μη ή έκτη
μετ είκάδας ισοδύναμη τη 24ίΐ τοΟ Βοηδρομιώνος
όπερ αποκλείεται άφ ενός λόγω της έορτής τών
Ελευσίνιων (δρα άνάλυσιν της ύπ' αριθ. 17 [372]
έπιγραοής), άφ έτέρου λόγω της 29ημέρου του-
λάχιστον διαρκείας έκατέρας τών δύο πρώτων πρυ-
τανειών.

31) . 38113.

Έπι] Θεοφίλου άρχοντος επί της Κεκροπίδ[ος τρίτης]

41 γράμμ.

πρυτ]ανείας, ήι Φίλιππος Κηφισοδώρου Α[ ........

32 + [9]

εγρα]μμάτευσεν· Βοηδρομιώνος εκτει μετ' [εϊκάδας, τε-
τάρτει και εϊκοστεΐ της πρυτανείας.

Ή γραφή είνε ή στοιχηδάν.Ή δέ επιγραφή είνε
έπι άρ/οντος Θεοφίλου έξ Οίου (κατά τον ΚιναΚηβτ
τω 22//6 πΧ), κατά τήν άρχοντείαν του όποιου
ήσαν 12 πρυτανεία!. Αί μόναι δύναται συμπλη-
ρώσεις του 2ου στίχου, σύμφωνοι προς τον χώρον
και τους γνωστούς δήμους της Αττικής, τους άρ-
•/ομένους έκ του Α, είνε 'Κλωπεκηϋ·εν ή ΆΛί-
μοναιος. Επειδή δμως ή Φυλή του Γραμματέοις
κατά τήν πρυτανείαν έπι του Έργοχάρον άρχον-
τος, του έγγύτατα τώ Θεοφίλω είνε ή Άντιοχίς
(381), εις ήν άνήκεν ό δήμος Αλωπεκής, όιά τούτο
ή συαπλήρωσις περιορίζεται εις Αλιμονοίος, της
ουλής Αεωντίδος (VI). "Ωστε άν δε^θώμεν τον νό-
μον και τήν σειράν τών έτών του 1<βΤ()Η8θη, έδει
το έτος του Θεοφίλου νά ή το 228/7 πΧ. Αλλά
πρόκειται όντως περί Άλιμουσίου ;

Τό βέβαιον είνε ότι έκ της άνω επιγραφής συνά-
γεται το έτος του Θεοφίλου έχον 12 φυλάς, και
κοινόν, του Βοηδρομιώνος οντος πλήρους και τής
loading ...