Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 121
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0153
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ή εννεακαιδεκαετηρις εν ΑΦήναις' ύπο Κ. Μαλτέζου. 121

λιώνα. Άλλ' εκ της μελέτης των έπιγραφών συ- Αθηνών προ των έν Άγραις μυστηρίων επίσης

νάγω δτι ή έπέκτασις του" έτους τοΰ Αναξικρά- συνάγομεν πιθανώς δτι ο μην Πυανοψιών ή ό Μαι-

τους κατά ένα μήνα δέν έγένετο κατά τΌν άπλοΰν μακτηρ'.ών ώνομάσθη Γαμήλιων (πρότερος), με-

τοΟτον τρόπον, άλλ' ώς έςής. Έν Αθήναις διατρί- τατοπισθέντος οΰτω τοΰ τακτικού μηνός ώς και

βων ο Δημήτριος έ'λαοε σύζυγον την νεαράν νή- τών ύπολοίπων κατά 30 ημέρας,
ραν τοΟ Κυρηναιου Όφέλλου Ενρυδίκην, ούσαν Έρευνήσωμεν ήδη τάς έπιγραφάς τάς άναφε-

ή θεωρουμένην άπόγονον του Μιλτιάδου. « Οί μεν ρομένας εις το έ'τος του" Άναξικράτους τούτου. Έν

ούν Αθηναίοι τον γάμον τούτον εις /άριν έθεντο ταύταις τά διά παχέων γραμμάτων εϊνε έμα'ι συμ-

καί τιμήν της πόλεως» κατά τον Πλούταρ/ον . πληρώσεις.

Ίσως λοιπόν ό μήν, καθ' όν έτελέσθη ό γάμος ού- Πρώτη έπιγραφή εινε ή έξης (ΙΟ- II5 240β)'

τος, ώνομάσθη Γαμηλιών ή Γαμήλιων πρότερος,

συμπίπτων, ώς ορονώ, είτε προς τον Πυανοψιώνα Έδοξε τήι βουλήι και τωι δ]ήμωι επί Άναξικράτους

(12 Οκτωβρίου -10 νοεμβρίου 307), είτε μάλλον άρχοντος επί της π]έμπτης πρυτανείας, ήι

προς τον Μαιμακτηριώνα (11 νοεμορίου -10 δε- '

ρ ι ογ\π\ >'»->/ λ ΛυσίαςΝο·&£ππονΔιομεεύςε]νραμμάτενεμΜαιμαχτ\'η-
κεμδρίου οί)/ , κατ αναΛογιαν ποο; τον ημερολο- . . , ,, , , , _

γ-, , , ριώνος δεκάτηι νστεραι, εκτει\ και εικοστει της [πρυ-

γιακον ΙαμηΛιώνα, καθ όν έωοτα^ετο ό ίεοός γα- , , , η ,5 ·,/-«■

11 Γ " ' 1 τανειας. εκκλησία κυρια' των π]ροεδρων επεψηφιί[εν

μος του Διός και της Ηρας, ό οέ μήν τοΰ ήμερα- ......._.....]. Στρατοκλ% Εύθυ[δή>

λογίου, καθ' ον έγένετο ή ονομασία αυτή, ώς και ου Διομεεύς είπεν]
οί λοιποί μήνες τοΰ έτους μετετοπίσθησαν κατά

30 ήμέρας. Συμκώνως προς τήν άναπτυνθεΐσαν ύπόθεσίν

Ό Δημήτριος ταχέως άνεκλήθη ΰπό τοΰ πα- μου> προηγήθη το0 έν τη επιγραφή Μαιμακτη-

" τρός Αντιγόνου, αρχομένου τοθ έτους 30ΰ πΧ 2 ριωνος ό Γαμηλιών (α'), εχων 30 ημέρας, ώστε

[Ώτοι/ββη), κατά τοΰ Πτολεμαίου. Πότε δε άχρι- 0 αναφερόμενος ήδη Μαιμακτηριών κατέχει τήν

6ως άπήλθεν των Αθηνών ό Δημήτριος δέν εινε θέσιν τοΰ Ποσιδεώνος.Τρεις δέ τών τεσσάρων πρώ-

γνωστόν.Αλλά δυνάμεθα μετ'ασφαλείας νά συ μ- των πρυτανειών ειχον άνά 36 ήμέρας. Κατά δέ

περάνωμεν ότι ειχεν ήδη άπέλθη προ της τε- την υ-'όθεσιν οτι τό"έ'τος ήτο κοινόν, έχον άπ' άρ-

λετής τών έν Άγραις μυστηρίων, ήτοι προ της ^ 12 φυλάς, τό έν τώ 4·? στίχω κενόν πρέπει

19ΐ« τοΰ [νέου καθ' ήμας) Άνθεστηριώνος μηνός. ν*α συ[ΛπΛηρωθη « δεκάτηι. ύστέραι, μι,αι και είκο-

Κα'ι όντως, ώς γνωστόν, ό Δημήτριος έμυήθη, κατά στ£ΪΛ 0νε τών τεσσά?ων πρώτων πρυτανειών

παράβασιν τών είωθότων, τά μυστήρια, από τών ε;/ον άνα 30 ήμέρας.

μικρών (τών έν Άγραις) άχρι τών εποπτικών κατά Λεύτερα επιγραφή εινε ή έξης (16 II5 3201))·

τον Μουνιχιώνα μηνα τοΰ έτους 303/2, ήτοι τώ

εαρι τοΰ 302 πΧ, ενώ, αν παρέμενεν έν Αθή- Έπ"Αναξ[ικροίτους άρχοντος] ε[π]ί

ναις κατά τον Ανθεστηριώνα τοΰ 306, θά έμυ- της Άντιγονίδ[ος έβ]δ[όμη]ς [πρ]υτ-

εΐτο τότε τά μικρά μυστήρια ούτως ώστε, ή κατά ανείας, ήι Λυσίας [Ν]οθ[ίππ]ου Διο-

τό 302 παράοασις θά ήτο ήττονος σημασίας. μεεύς εγρα[μμ]άτευεν Γαμηλιών-

Έκ της ιστορίας λοιπόν συνάγομεν ότι ή προσ. 5 ος δευτ[έ]ραι ε[μ]βολίμωι, δγδόε[ι

θήκη τών δύο ουλών έγένετο διαρκοΰντος τοΰ έτους μετ' εικάδας ήμερολεγδόν, μιά[ι

τοΰ Αναςικράτους, ότι τό έτος τοΰτο ύπήρξεν έμ- και εΐκοστεΐ της πρυτανείας,

βόλιαον και ότι ό Δημήτριος ειχεν άπέλθη τών

Αν ληφθή ή όγδοη μετ' εΐκάδας = 28\ αύτη
' Κ. Παπαδόπουλο; Ιστορία τοί Έλλην. ίθ,ους (Ι,δοα,; 4η, έν κ*'·νΨ "ει ^ 0 τ0° Ιτ0υς' *?' έ"

τοαος 2^; «λ. 253) «Ό γίαο; οΰτος Ιθεωοηθη ώς γεγονός αέγι- τέρου ή 21γί της έβδομης πρυτανείας, τοΰ έτους

στον ΖΤλ·"· , „ ενόντος 12 έί άρνής ίδουμένας ουλάς, εινε ή

2 Κα^ τόν Λ'ιβββ (ΟβδοΙι. άβΓ &γ. ιιηά ηι^ΐν. 5ΐ33ί. 316) * Γ ; ' ^ - ο

ό Λη^;τΡ.ος διήλθε τόν ·/ΕΙαωνα τοΰ 307/6 έν Άβ^ναις. 195 + χ ήμέρα, ενθα / ϊσοΰται το πολυ προς 6.
loading ...