Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 123
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0155
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Η εννεακαιδεκαετηρις εν ΑΦήναις' ύπδ Κ. Μαλτέζου. 123

Τέλος ύπαρχει καί ή έζης εβδόμη έπιγραφή (10·
II 241):

ΈπΙ] Άναξικρ[άτους ■ - -
- - - ]ας ανο[ - - -

--- ]ν ογδ[ - - -

έκκλ]η[σ]ί[α - - -.

Κατά τον ΚδΙιΙβν ή συμπλήρωσις αυτής έχει
ώδε : « - -]ας Άνο[πόνπου Ποτάμιος έγραμμά-
τευε]ν" όγδ[όηι — ώνος' έκκλ]η[σ]σί[α]».

Άλλ' έν 16 II5, ύπδ τήν έπιγραφήν 240 β δ
αυτός σημειοϊ δτι δ Ρώσσο: 8ΐ8θ1ιυ1\αΓΘίί (1889)
συνεπλήρωσε τήν έπιγραφήν ούτως: «[πρυτανεί-
ας" Άνθ[εστηριώνος - — ήμερολέγδό]ν" όγδ[άηι
— της πρυτανείας" έκκλ]η[σ]ί[α]», ήν συμπλή-
ρωσιν δέχεται Ό ΚδΙιΙβν ώς και δ Σανίβίά.

Ει; τον αύτδν ' Αναξικράτην άρχοντα αναφέρε-
ται καί ή έπιγραφή 10 II 240 α Επί Άναξικρά-
τους άρχοντ|ος" έδοςεν τώι δήμιοι" Στρατοκλης
Εύθυδήμου Διομεευς είπε . . .», ήν αναγράφει και
ό Πλούταρχος [Ψηφίσματα Γ") ούτως: «'ΕπίΆνα-
ξικράτους άρχοντος, έπί (τής) Άντϊοχίδος έκτης (?)
πρυτανείας, Στρατοκλης Εύθυδήμου Διομεεύς εί-
πεν κτλ.» (έκοοσις του κατά Λεωκράτους λόγου
τοΟ Λυκούργου ύπδ /V. Β1α88 190/ 59).Τό μετά
«της έκτης» ση μείον (?) εινε τοΰ έκδοτου. Ό δέ
Ρτ. ΌΆοηβτ έν τη λατινική μεταφράσει τοΰ ψηφί-
σματος (έκδοσις Ρίνηήη Όίάοί II 1038 1866)
γράφει «ίη ρΓ&ββϊάϊο ββχίο (νβΐ ηοηό) Αηίίοοίιί-
άΐ8 ΙπΙ)118». Άλλ' ώς εξάγεται εκ της προηγου-
μένης (ΙΟ II 493) επιγραφής ή ΆντιοχΙς δεν ήδύ-
νατο νά ή ή ενάτη πρυτανεία. Άν δέ δεχθώμεν
ταύτην ώς εκτην πρυτανείαν, βλέπομεν οτι το υπέρ
του Λυκούργου και έν γένει τά υπέρ των δμοφρό-
νων ψηφίσματα έγένοντο κατά τά μέσα της αρχον-
τιάς του Άναξικράτους. Άλλα εΐνε φυσικόν νά δε-
χθώμεν οτι τά τοιαύτα ψηφίσματα έγένοντο ολίγον
μετά τήν άποκατάστασιν των πραγμάτων και ουχί
πολλούς μήνας βραδύτερον και επομένως νά δε-
χθώμεν δτι ή άνοδο; τοΰ Δημητρίου και τά υπέρ
αύτοΰ ψηφίσματα, άτινα φυσικώς ήσαν προγενέ-
στερα τοΰ άνω ψηφίσματος, δέν προηγήθησαν αυ-
τού" κατά πολύν νρδνον.

Άνακεφαλαιοΰντες λοιπόν βλέπομεν δτι ή μέν
έπιγραφή 733 δεικνύει το έτος έμοόλιμον, αί δέ

λοιπαι έπιγραφαί 2401), 3201), 3451), 493 και
2381) συμφωνοΰσιν είτε προς έτος κοινόν, μετά 12
έξ αρχής ιδρυμένων φυλών, είτε προς έτος κατα-
στάν έμβολιμον δια της επεκτάσεως αύτοΰ έπί
ένα μήνα ληφθέντα έκ τοΰ επομένου έτους, δτε αί
μέν 3 τών 5 πρώτων πρυτανειών διήρκεσαν ανά
36 ήμέρας, αί δέ δύο έτεραι ανά 35, ή έβδομη
29, ή ογδόη 30, ή ενάτη, ή δεκάτη και ή έν-
δεκάτη άνά 29 ήμέρας και ή δωδεκάτη 30 ήμέ-
ρας' τό δλον δέ τών ήμερών τοΰ έτους άνήλθεν
εις 384.

Εκ τής άνω έκτεταμένης ιστορικής τε καί έπι-
γραφικής έρεύνης δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, ώς
φρονώ, δτι τό έτος τοΰ Άναξικράτους κατέστη όν-
τως έμβόλιμον, τοΰ έτους τοΰ άρχοντος Κοροίβου
(306/5) καταστάντος οϋτω κοινοϋ.

ε'). Αρχων Εύξένιππος (305/4 πΧ).

Εις τον άρχοντα τοΟτον δ ΚδΙιΙβν έθεώρησε δυ-
νατόν νά άποδοθώσιν αί έν ΙΟ II Αάά. 2521) καί
II5 252ο έπιγραφαί, άνήκουσαι εις τήν έποχήν
τών 12 φυλών, φέρουσαι δέ γραμματέα κατά πρυ-
τανείαν έκ τοΰ δήμου Αλωπεκής (φυλής Άντιο-
χίδος XII). Έκ τών επιγραφών τούτων συνάγεται
τό έτος κοινόν. Άλλ' Ό Εβυ,βοΐι (Ηθγπιθ8 1880)
έθεώρησεν αΰτάς ώς άναφερομένας εις τον άρχοντα
Άντιφάτην (297/6 πΧ).

Αμφισβητούμενη εΐνε επίσης ή έξής έπιγραφή
(ΙΟ II 238)·

1 ΈπΙ - - -] άρχοντος επί [τ

2 ής - - - πέμ]πτης πρυτανε[ί-

3 ας, ήι - - -] 'Ανοπόν[πο]υ Π[ο]τ[ά-

4 μιος εγραμμάυευ]εν Π[ο]σ[ιδε]ώνος 26 γραμμ.

5 - - ίσταμένο]υ" έκκλη[σί]α κυ-

6 ρία] κλπ ..

18 - - βασιλ]έα 'Αντίγο[νον - -.

Τον 5ον στίχον δ ϋη$βν συμπληροΐ «πέμπτη»
ή « έβδομη » ή « δεκάτη » λόγω τής στοιχηδον γρα-
φής, τοΰ 4ου στίχου συγκειμένου ασφαλώς έξ 26
γραμμάτων. Άλλά πρόκειται όντως περί στοιχη-
δον γραφής;

Τήν έπιγραφήν ταύτην έν ΙΟ II1 συνεπλήρωσεν
loading ...