Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 159
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0191
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Εις Θεσσαλίας επιγραφάς· υπό Α. Αρβανιτοπούλον.

159

στικώς τό το β κατά την έκ τοΟ αύτοϋ μέρους πρώτηι).

προερχόμένην έπιγραφήν 16 IX2 1268, ώς διωρ- ^~ι'Χ.· 16-17· Νέον τι περίεργον εισέρχεται εις

Φώθη έν τοις άνω" ό έκεΐ άρα ταμίας θά είναι της το θέμα των απελευθερώσεων, το σνντηροϋντος,

πρώτης εξαμήνου- του μηνός το όνομα θεωρητέον όπερ θεωρουμεν πιθανώτάτα συμπληρωθέν κατά

ές ιχνών περισωθέντων ασφαλές, τά ίχνη και τον χώρον" θά έχη περίπου την ση-

Στί/. 5. Το δνομα του άπελευθερωτοΟ ήτο πι- μασίαν του συντελονντος, συνενδοκοϋντος κττ..

Οανώς τούτο' διότι κα'ι βραχυγραφία ΓΠ ούτε χω- Τά δέ του στίχ. 17 μαίνονται μοι καλώς διαγι-

ρεΐ και άν υπήρχε θά διεκρίνετο, πολλφ δε μάλ- γνωσκόμενα παρά πάσαν την φθοράν του λίθου"

λον τά ΠΡ. Γο δε πατρικον αυτού θεώρησον τά ήττον πιθανώς δύναται νά μεταγραφή απλώς τον

πολλά εϊκαστικώς συμπληρωθέν, καίπερ συμφώ- [Άν^δροσ[Ό'ενον]ς.

νως τοις Γχνεσι και τω χώρω. Στίχ. 18-19. Μόλις δύνανται νά συγκομισθώσιν

Στίχ. 7. ΈντεΟθεν μέ/ρι του στίχ. 10 υπάρχει εντεύθεν γράμματα τινα' έθέσαμεν στιγμάς ίσα-

ή δευτέρα άπελευθέρωσις διά μικρών γραμμάτων ρίθμους περίπου προς τά ελλείποντα γράμματα"
βαθέως και πυκνώς κεχαραγμένων μετά τίνων βρα- · ένταΟθα φαίνεται ύπάρχουσά τις διήγησις ίοιά-

χυγραφιών. "Αν άναγνώσωμεν (πρβ. στίχ. 3) άνευ ζούσα, σχετική προς τήν άπελευθέρωσιν βεβαίως.
τοΟ Α στρ(ατηγονντος) Α. ΟΥΛ, δυσχερώς θά έλαμ- ^τιΧ· 20-21. Ό ύπεισερχόμενος Δη[Τι)μ\όστρα-

βάνομέν τι όνομα, κα'ι άν το Ο άναγνώσωμεν Ο" τος φαίνεται ελευθερωτής τοΟ έν στίχ. 19 άπελεν-

τούτων ένεκα προετιμήσαμεν τήν τεθεΐσαν μετα- ϋ·]έρ[ον έκ τών έπιφερομένων καταφαίνεται ότι

γραφήν' γνωστός στρατηγός είναι ό Ιούλιος Αρ- δύο τουλάχιστον γυναίκες ήλευθερώθησαν.
νόφιλος έν ΙΟ IX2 2871), όν θά συνεπληροΟμεν, ΤοΟ τελευταίου στίχου διακρίνεται έν τη είκόνι

άν δεν έκώλυε τό έπιφερόμενον Τ[Ρ]ΟΥ, καίτοι το άνω ήμισυ μόνον, διότι άπεσπάσθη εκ του έκτύ-

τό Ρ ήδύνατό τις νά άμφισβητήση ώς άπατηλόν που κατωτάτω μικρόν τμήμα χάρτου προσθέτου,

εκ τών φθορών και νεωτερικών χαραγών σχήμα- έπικολληθέντος κατά τήν λήψιν αύτοΟ καΐ περιέ-

τισθέν ήμεΐς θεωρουμεν αύτ'ο ασφαλές, άλλά τό χοντος τό κάτω ήμισυ τών γραμμάτων,
όνομα και πατρικον τοϋ' στρατηγού ούχί άναμφι- Ο λίθος φέρει και έτέρας άπελευθερωτικάς έπι-

σβήτητα' κατά τους περί ων ό λόγος χρόνους φέ- γραφάς έπί τε της δεξιάς κα'ι έπί της άριστεοας

ρεται στρατηγός Σωσίπατρος. έδρας" περ'ι της έπί της δεξιάς έδρας επιγραφής

Στίχ- 9-10. Οί στίχοι ούτοι έχουσι φθαρή βλ. τά εις ΙΟ IX2 1274 έπιφερόμενα ένταΟθα"

ισχυρώς. τήν επί της αριστεράς έδρας έκδίδομεν έν τή Κθ-

Στίχ. 11. ΈντεΟθεν μέχρι του πέρατος της έπι- νιιβ βρϊ^γ&ρΙπφΐθ 1913/4.
γραφής ύπάρχει τρίτη άπελευθέρωσις διά μεγάλων

γραμμάτων, άβαθώς και άραιώς κεχαραγμένων καϊ Ισ 1X2 ^271· Δ^ν εύρομεν τό τμήμα τούτο"

ισχυρότατα φθαρέντων" τό πρώτον όνομα του στρα- άλλά τά άφεθέντα ύπό του Κθγπ ασυμπλήρωτα

τηγου εκ τίνων περισωθέντων γραμμάτων θεωρη- δύνανται μετά πολλής πιθανάτητος νά συμπλη-

τέον πιθανόν, ούχί βέβαιον" ό αύτός εμφανίζεται ρωθώσι κατά πολλάς όμοιας έπιγραφάς, έν αΐς

έν τή έκ τοΰ αύτοΰ μέρους προερχομένη έπιγραφη άπελευθεροΰνταί τίνες ύπό γονέων κα'ι τέκνων, ώς

1268 στί/. 9. Τό είκασθέν ύπό του λνί1&ιηο\νϊΙζ ε?ή?:

όνομα στρατηγού Αλέξανδρος δεν υπάρχει, ορθώς " " .«0«]ηγ[οΒντος δεϊνο;" μη-

δ' ό ΗΐΙΙθΓ έν τω πινάκι ούδ' έμνημόνευσε τούτου. νός ■-■·-] δεκ«"ν θ[- - - 5εΐ-^

ν , · ο α ι ' τ», ι γ. α> νο? ° Απελευθερωθείς ύπόΐ Σωσιβίου τΓοϋ δεΐ-

Ιτιχ. 1ο-14. Ιο ονοαα του μηνός εκ σωθεντων , -,« , ■■*. «

. , , ^ , , λ. . , νος και της γυναιΐκός αΐιτοΓΰ όεϊνο; και τοΰ

προ τοΟ I ίννών Θεωοησον ασφαλές" το ο εν αρνη ε . _ , . ^ , ,

1 '- ' ' - , , , ο υιου αντων Ζωσι]ριου [εοωκε τα εκ

τοΟ στί-/. 14 μεταγραφεν πρίω) τηι κατ ανάγκην - , , Ί Γ. ,, Χ . , .

Γ 11 ' ' του νομού γινόμενα] τ[ηι πολει οη(ναρια) ΚΒ< .

άνέγνωμεν ούτω, κάιζερ αναλογιζόμενοι ότι δυσ-
χερώς θά εκείτο τούτο άντ'ι τοΟ νουμψίαι (πρβ. ΙΟ IX* 1272 (είκ. 13· καταλ. άριϋ~. 29).

όμως 1(3 IX2 349 ο στίχ. 4, ένθα κείται Α' ήτοι Διαφοράς έχομεν προς τάς αναγνώσεις του Κθγπ
loading ...