Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 168
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0200
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
168 Εις Θεσσαλίας επιγραφάς- ύπο Α. Αρβανιτοπούλον.

νόμον παραμενέ[τω δέ Φιλουμένη παρά 'Α-
μύνταν, έ'ως άν ζ[ήι Αμύντας, ποιοϋντες τό ε-
π]ιτ«σ£σ]]όμενον καθ' [εαυτούς άείποτε-
ε]άν δέ τελευτ[ή]σ[ηι Αμύντας, γενέσθω

10 Φιλουμένη τε και ε[κγόνοις ζην έλευθέρ-
οις και έξέστω ο'ικ[ίαν χαι γην κτήσασ-
θαι ού αν αίρώνται [και συνοικεΐν άνδρί
ώ αν βούλωνται μ[ηδέ μένειν παρά τοις κληρονό-
μοις τοις Άμύντο[υ, καθ'εαυτούς προνοούμενοι

15 πε(ρΐ) τοΰ κατά μηδ[έν άδικεΐσθαι, κατά τον
των απελεύθερα» [ν νόμον ξενοδόκοι
ταγός Διονύσιος [δεϊνα δεινός· έ'δω-
κεν τη πόλει τούς γενομένους στατή-
ρες τριάκοντα.

20 Ταμιεύοντ[ος της πόλεως την—εςάμηνον (Δημο-)
χάρους τοΰ Έπ[ - - - - επί στρατη-
γού Εύβιότου- [δείνκ ή απελευθερωθεί -
σα υπό Λεωνίδ[ου τοΰ δεϊνος εδω-
κεν τη πόλει τά [γινόμενα δη(νάρια) ΚΒ<'.

25 Ταμιεύοντος της π[όλεως δεινός τοΰ · - -

ν]ου την πρώτην έξίάμηνον στρ(ατηγοΰντος) Κύλ-
λου μηνός Άγαγυλί[ου —' δείνα δ άπε
λευθερωθεις υπό [δεινός τοΰ δεινός
έ'δωκεν τη πόλει τ[ά γινόμενα εκ τοΰ νόμου

30 δη(νάρια) ΚΒ' ό(βολούς τέσσαρας).

Ταμιεύοντος τ[ή]ς [πόλεως δεινός τοΰ - - -

το]υ την δευτέραν εξ[άμηνον στρ(ατηγοΰντος) Κύ-

λ]λο[υ]· μηνός Ίπποδρομ[ίου......

Ε]ύ[φρ]άντα ή άπελευ[θερωθεΐσα υπό

35 Πρ]αείας της Ήραίω[νος έδωκε τη πόλει τά

έκ τ]ού νόμου δη(νάρια) [ΚΒ ό(βολούς τέσσαρας).

ςέχον γεΐσον, άποσχισθέν τά πολλά" επί του μέσου
της άνω επιφανείας ύπάρχει τόρμος προς γόμφωσιν
σιδήρου και σύνδεσιν μετ' άλλου ομοίου4 ή ύπο-
κάτω επιφάνεια έξειργάσθη επιμελώς διά της σφύ-
ρας. Τψ.Ό·80, πλ. 0-64, πάχ. 0-29.

Επί της έμπροσθεν και της δεςια.ς επιφάνειας
φέρει έπιγραφάς, άς θά δημοσιεύσω προσεχώς- ή
περί ής ό λόγος έχαράχθη επί της αριστεράς έδρας
βαθέως και καλώς.

Τό κάτω ήμισυ της δεξιάς έδρας το0 βάθρου
τούτου δεν διεκρίνετο πανταχού ευκρινώς, διότι
έκαλύπτετο ΰπό λιθαριών τοϋ" τοίχου- άποτειχίσας
αυτό έκεϊθεν ήδυνήθην, ώς εικός, νά αναγνώσω
τέσσαρας μεν στίχους πλείονας, ικανά δέ της όλης
επιγραφής όρθότερον τών παρά Κβπι, μάλιστα
κατά τούς στίχ. 13- Ιο- 21-32" συμπληρώ δέ

και τινα διαφόρως αύτου, διατηρών τάς έν στίχ.
10-11 προσφυεστάτας συμπληρώσεις του ΗΠΙθΓ-

Στίχ. 4. Διακρίνονται ίχνη Φ δευτέρου γράμ-
ματος του ονόματος.

Στίχ. 13. Δεν υπάρχει εάν έν αρχή.

Στίχ. 15. Είναι εμφανές δτι το ΠΕΙΠΤΟΥ ού-
δένα νουν παρέχει και ό'τι υπόκειται τι σφάλμα
του ναοάκτου.

Στίχ. 16. Περί τών ξενοδόκων (δύο) και ίδιο-
ξενοδόκων (τριών) βλ. άνω εις άρ ιθ. 1282.

Στίχ. 19. Οί στατήρες φαίνεται ότι λογίζονται
ανά ιε' οι' έκάτερον.

Στίχ. 20-22. Ταμίας Δημοχάρης αναγράφεται
πολλάκις έν ταϊς άπελευθερώσεσι τών τόπων τού-
των" δύναται νά κείται βεβαίως και άλλος τις.

Οί στρατηγοί Ενβίοτος και Κΰλλος, οί'τινες έξ
άλλων επιγραφών φαίνονται έχοντες σχέσιν πα-
τρός και υίοΟ, είναι μεν και άλλοθεν γνωστοί, άλ-
λ' ούχί έν τοιαύτη ακολουθία- άνήκουσι δέ τοις
ολίγον πΧ χρόνοις' της αύτής οικογενείας έμφανί-
ζονται ομώνυμοι και εις τοΰ: μετέπειτα χρόνους-
ή συμπλήρωσις του έν στίχ. 26 έγένετο έκ του έν
στίχ. 33, ενθα έσώθησαν τά άπαιτούμενα ίχνη"
βλ."και τά κάτω εις ΒΟΗ 1911 240 άριθ/10.

ΙΟ IX2 1291 (καταλ. άρι&. 56). Τό όπι-
σθεν ήμισυ τοΰ μεγάλου τούτου βάθρου άπεκόπη
νεωστί' είναι λευκοΰ κάλου μαρμάρου- άνω διε-
τηρήθη μέγας αβαθής και ακανόνιστος τόρμος προς
γόμφωσιν πλίνθου συμφυούς μαρμάρινου αγάλμα-
τος μείζονος τι τοΟ φυσικού μεγέθους. Ύψ. 0'20,
πλ. ΓΟΟ, πάχ. σωθέν 0 56.

Η έπιγραφή έχαράχθη επί της έμπροσθεν λειο-
τάτης ορθογωνίου έπιφανείας- υψ. γραμμ. 0.022-
0Ό27, διάστιχ. 0Ό08- ό'τι ουδείς λόγος δύναται
νά λεχθή περί συμμετρίας, ήν άναφέρει Ό ΚθΓΠ,
αποδεικνύει τό κάτω διάγραμμα, ενθα άποδίδομεν
τό σχήμα, την θέσιν και τήν έκ τής άριστεράς
ακμής άπόστασιν μετ' ένίων ετι διακρινομένων
γραμμάτων:

| <- 0-14 —> 0.15 ->

ΣΑΝ I ΑΣ κτλ.
ΙΚΑΙΝΕΙΚΟΝΟΑ »
<- °·°7 -> ΟΥΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛ »
Υ Τ Ω Ν Θ Υ Γ Α Τ »
loading ...