Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1913

Seite: 171
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1913/0203
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Εις Θεσσαλίας επιγραφάς' ύπδ Α. Αρβανιτοπονλου. 171

τώ]ν [π]ε

35 ρι [Άν]τίγονον έδωκε τή πόλει δη(νάρια)

[ΚΒ'

(δβολούς τεσσάρας),
(κενόν τέρίλα).

β

Ταμιεύοντος της πόλεω[ς
Άδαίου τοϋ Εύηβίδου στρατ[η-
γοϋντος Λύκου · Κοσμία ή άπε|·Τ]
40 λευθερω(θ)εΐσα υπό Φιλοξένο[υ
τοϋ Άριστοκρ[αΓτους έ'δωκε[ν
τή πόλει δεινάρια είκοσι [δυ-
ο ήμισυ, (κενόν).

Ταμιεύοντος της πόλε[ω]ς Διονυσ[ί-
4δ ου τοϋ Σωσιβίου τον ένιαυτόν

τον επί στρατηγούΕ[£ύ]|ρυδά'μα][ντος τοΰΆγαθάνο-3

ρος' 'Ρούφιλλα ή άπελευθερω-

Οΐσα οπό Κλέωνος εδωκεν τή ίπό-

λι [τ]ά εκ τοϋ νόμου δη(νάρια) ΚΒ<'.
50 — Εύτύχα ή [άίπελευδέρα Ν^ικαγόρου

εδωκεν τή πό(λει) δη(νάρια) ΚΒ[<'.

Ταμιεύοντος της πό(λεως) Παρμε-

νίωνος τοϋ Φιλόξενου" Ε[ΰ-

πραξις ή απελεύθερα
δδ Φίλωνος τοϋ Φίλωνος

εδωκεν τή πό(λει) δη(νάρια) ΚΒ<'.

Ταμιεύοντος τής πόλεως Εύ-

βιότου τον ένιαυτόν τον επι στρα-
τηγού Ακύλα- Εύ(υ)φροσύνη ή άπελε[υ-
<[το]ΰ>

60 θερωθεΐσα υπό Φιλίππου, Αντιφί-
λου, Στράτωνος εδωκεν τή πό(λ)ε[ι
δη(νάρια) ΚΒ <'. (κενόν).
Τα]μιεύοντος τής πόλεως Δι[κ]εοβούλου έ[ν
σ]τ(ρ)ατηγώ Αλεξάνδρα)" Απολλωνία ή άπ[ε-

65 λ]ευθερωθεΐσα υπό Στράτωνο[ς κα]ί Μελίσση[ς
ε]δωκεν τή πόλ[ε]ι δη(νάρια) [Κ]Β<'.

(κενόν τέομχ).

Στί/. 1-2. Επειδή κατά το τέρμα τοΰ στί/. 1
έσώθη μέρος της επιφάνειας, τοΟτο δε θά έφερε
πάντως ?/νη γραμμάτων, εάν ύπηρχον, δεν έθέ-
σαμεν το άρθρον τοϋ, ώς μή γραφέν άρ/ήθεν.

Στί/. 3-5. Ούτοι εγράφησαν βεβαίως, ό'τε πλέον
ή όλη επιφάνεια ει/ε πληρωθή γραμμάτων και μό-
νον Ό. μικρός ούτος /ώρος του μετώπου τοΰ όρθο-
στάτου ύπελείπετο κενός" έναράχθησαν οέ αμαθέ-
στατα και μόλις διακρίνονται. Το προ τοΟ Ν του

στί/. 3 σωΟέν ί/νος φαίνεται πιθανώς ές Α προ-
ερχόμένον' το όνομα άρα τοΰ απελεύθερου θα ήτο
Παι-[Τιτ-\\άν κττ..

Ή έν στί/. 4 συμπλήρωσις Σωκλής ανταπο-
κρίνεται μεν προς τινα ί/νη σωθέντα και τον νώ-
ρον, άλλα θεωρητέα μόλις πιθανή, διότι άποτοιοαΐ
και /αραγαί νεώτερα! συνέ/υσαν τά γράμματα"
τοΰ άπελευθερωτοΰ όμως το όνομα είναι ίκανώς
πιθανόν, διότι ί/νη Δ έν τέλει του στί/. 4 και Τ
έν άρ/ή τοΰ στί/. 5 είναι άσοαλή.

Στί/. 7-8. Το Ζ εί/ε γράψει δ /αράκτης, ώς
φαίνεται πιθανόν, τό κατ' άρ/άς ώς Χ ή τι τοιοΰτο
και κατόπιν διώρΟωσεν. 11 δέ εκφορά τον ένιαυτόν
στρατηγοϋντος, άντϊ της συνήθους τον ένιατόν τον
επί στρατηγού, είναί πως άνώμαλος, άλλ' όμοιαι
άνωμαλίαι άπαντώσιν έν έπιγραφαϊς, ώς είπου.εν

έν ΑΕ 1911 148 και ΑΕ 1912 60.

Στί/. 11-16. Κατά την θέσιν τών παυλών άφή-
κεν ό /αράκτης μικρόν κενόν διάστημα" σημειω-
τέον ότι ή κοινή συνήθεια τής αναγραφής ύπήρςΈν
αιτία, ίνα έν μεν στί/. 9 γραφή οι άπελεν&ερω-
ϋέντες, έν δέ στί/. 16 έκαστος, καίτοι τά άπελευ-
θερούμενα πρόσωπα είναι πάντα θηλυκού γένους.

Στί/. 18-21 . Κατά τήν παΰλαν άφήκεν ό /α-
ράκτης κενόν διάστημα" ή προσθήκη τοΰ και έν
στί/. 19 ύποδηλοΐ ό'τι ό άπελεύθερος έδιυκε λύτρον
τώ έαυτοΟ δεσπότη" ή δ'επιφερομένη άπελευθέρω-
σις έγράφη ύπο τοΟ αύτοΟ /αράκτου" έν στί/. 20
τό παραλειφθέν τελικόν Α τοΰ δεινάρια έγραψεν
υπεράνω μ?κρότατον έπϊ τοΰ διαστί/ου" έν τέλει
οέ τοΰ στί/. 21 περί τό μέσον τοΰ άοεθέντος κενοΰ
υπάρχει κε/αραγμένον μονήρες Α, καθ' ά συνειθί-
ζουσιν οί /αράκται μακρών έπιγραφών νά γράφωσι
προς δοκιμασίαν τοΰ λίθου ή τής άρτι τρο/ισθείσης
βελόνης, ή προς ύπενθύμισίν τίνος δι'εαυτούς.

Στί/. 22-2ο. Φαίνεται ό'τι ή άπελευθέρωσις
αύτη έγένετο στρατηγοΰντος Κεφάλου" διά τοΰτο
παρελείφθη ή άναγραφή αύτοΰ. Τό έν στί/. 24
Αλκίππου έγράφη δι' ένος Π, ώς το τέσσαρες δι'ε-
νός Σ κττ." οί δέ οβολο'ι έδηλώθησαν έν τέλει τοΰ
στί/. διά ~ Ζ κατά το σύνηθες.

Στί/. 26-31. Έάν και αί άπελευθερώσεις αύ-
ται έγένοντο στρατηγοΰντος Κεφάλου, δπερ πιθα-
νώτατον διά τήν προειρημένην παράλειψιν αύτοΟ,
άναγκαΐον είναι νά δε/θώμεν ό'τι τρεις ταμίαι έτα-
loading ...