Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 7
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0014
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1914

Θεσσαλικοί έπιγραφαί- ύπό Α. Αρβαητοπούλου.

ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ Αντίμαχος ΗΡΑΚΛΗΟΗΓ ..Ο Ήραχλ[ή]ς Ή[ρ](ο)σ-

^ΥΗΟΙΔΟΥ Ε]ύη(#)ίδου. ..ΑΤΟ τρ]«το[υ.

Ό χαράκτης παρέλιπεν, ή άπέοωκε γραπτώς, Δύναται τις να άναγνω /^.Ηρακλής ηρως [Δη-

τήν εσω στιγμήν του Θ. 'αο~ κττ·) οτράτο υ.

Έκ του σχήματος των γραμμάτων, ανηκόντων του σΧ''1{Αατοί τών γραμμάτων εμφαίνεται
τω πρώτω τουλάχιστον ήμίσει της Γ' πΧ εκατόν- 6τ' ή έπιγραφή ανήκε τοις ολίγον πΧ ή μΧ /?ό-
ταετηρίδος, καθίσταται πιθανόν οτι ό έν τω άνω νοίς· ^° *ε °νο\*·Ά Η90οτρατος Οά ήτο νέον έν ταϊς
ψηφίσματι άριθ. 124 ταγός ΕνηΜδης Άντι μά - θεσσαλιχαϊς έπιγραφαϊς.
χου δύναται νά είναι υιός του έν τη περί ής ό λό-
γος στήλη έμφανιζομένου. 194 (είκ· 2' ™ταλ· *9&· 150). Στήλη

μάρμαρου λευκοφαίου, έκ ούο τμημάτων συναρμο-

*Λρΐ*. 192 (καταλ. άριύ. 143). Στήλη μαρ- ^™ ά*έΡα!0ς< πλ*)ν *νω *ατά ™ ^σον άποκο-

~ , . '„' ~ή?' κατωτάτω σώζονται έκνύυιχτα ΐλολύβδου,ύπό·

ααρου υπομεΛανος, εκ των πΛευοων ακεοαιο;" ανω - λ. ι- ι

>γ ■ ~ \ , ' λ , Λοιπά τήςάρμογής αυτής έν τόρμω βάθοου-έποιτΟτ,

σώζεται μέρος του λείου γραπτού ποτε ανθεμίου, Μ ) ν^ .. ,

λ, ν - - , '-νι π.Μ!7 ■> η οη 0 εν ε'οει να'ισκου κατα μίμησιν στενής πλευοά;

αποσ/ισθεντος τα ποΛΛα. ϊψ. () ο7, πλ. Ο"*", Ν( ' ' ' ; '· ι *

πά 0Ό95 ναόΟ" οιότι άνιυ λήγει εις αέτωμα μετ ακρωτηρίων,

ι?, * λ ~ « , λ ιηη λπ/ι , > „ άποκοπέντων τά άκρα' έπί τοΟ μέσου τοΟ τυμπάνου

Ευρέθη μετα των ανω αριθ. 1 Η( γ 1Η1 ύπό του , , ,

ύπαρνει έκτύπως άναγεγλυμμένη άσπίς" άνέγουσι

αύλακος. >, . \ , «,, » ,

■ τγ , , , , Λ , η λ. < οε τό άέτωαα οΰο κίονε; άνευ αΰλάκων μετά 3ρα-

η επιγραφή ε/αρα/θη μετρίως ραθεως και σ/ε- , , „ν,, . η,. . Α ,

- ' λ λ] ι λλο- 5 , λ λ/ο χεων κιονόκρανων. Ιψ. 1-06, πλ. 0-8/, πάχ.009.

οον καλώς- υψ. γρ. υ 1)14-1) ϋοζ οιάστ. Ι) ϋ1·ν .^, , , , Τ ,. .

ηύρεθη εν τη οικία 1 ριανταφυλΛου 1ουγουλα

ΠΕΙΈΙΣ Πεΐσις εν ^ερελί, δστις λέγει οτι εύρεν αυτήν Βορειοόυ-

ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΥ Φ,λεταίρου. ^ικώς τών τεί*ών ά^*ς ™λεως ^

το Τουοκικον νεκοοταί&εϊον.

Τό όνομα Ζ7εΓσίς (πρβ. /7είσί'ας) είναι νέον έν Έπ1 το° ^ιστυλίου έχαράχθη βαθέως και έπι-

ταΐς θεσσαλικαΐς έπιγραφαΐς. Τπ' αυτήν ύπάρχει ^ελώ? ή Επιγραφή· ύ'ψ. γραμμ. 0-023-0*05·

το σύνηθες διά γραπτήν παράστασιν κενόν διά-

:η μα.

ΔΑΦΝΑΙΛΥΣΙΟΥΗ "ΧΡΗΣΤΕΧΑΙΡΕ

Δαφνάι Λυσίου - ή[ρως] χρησιέ χαίρε.

Άριΰ1. 193. Τμήμα βράχου, άποσχισθέν έκ Η άνάγνωσις των ονομάτων παρέχει ουσχε-

τών υπερκειμένων ύπό τών νεωτέρων καϊ εΰρισκό- ρείας' οτι δεν ήτο ή Δάφνα, άποοεικνΰουσι τά έπι-

μενον νυν ολίγον ένοον του τεί/ους του μεσαίου φερόμενα" οτι δεν είναι άπαραίτητον, άλλα λίαν

3ρα/ώδους λόφου της πόλεως τών Γόννων, όστις πιθανόν, νά ύπονοήσωμεν σφάλμα τι του χαρα-

φαίνεται /ρησιμεύσας έν τή άρχαιότητι ώς λατο- /.του π. χ. Δαφναΐζε^ Ανσίον, αποδεικνύει ή έπι-

μεΐον. Παρ'αυτό εΰρηνται Μ τίνος μάνδρας' βά- μελής χάραξις' όνομα Δαφναϊος άπαντα όντως

θρα στηλών και άνθέμιον καϊ τμήματα όμοιων (βλ. εν ταΐς έπιγραφαΐς τών Γόννων άνω άριθ. 132·

κάτω άριθ. 198). 177 κά.* εκ τούτου ήούνατο νά σχηματισθή Δα-

Έπι του βράχου έ/αράχθη ομοίωμα στήλης φνάς (πρβ. Δάφνος).

\-1 , , . ■ . , Άλλ' όνομα Ίλύσως ή Ίλνσίας θά ήτο δυσχερές

αετά νόΐΑΦου !_I , έφ ού του υέσου άπεοόθη οια , . , ·,.,'„..,

, Λ ) ^μτ>^ ρ . , 1 νά έρμηνευθή, προκείμενης ετέρας αναγνώσεως,

χαραγής έπίσης σ/ήμα άνθρωπου, όρθοΟ ισταμένου ήν παρεθέσαμεν κατ'αυτήν τό όνομα εκφέρεται

κατενώπιον, έκτείνόντος τάς χείρας, βεβαίως έρμου δια δοτικής Δαφνάι Λυσίου (τόδε άνετέ&η- ύπο-

ΈρμοΟ Χθονίου- ύπό τήν στήλην έχαράχθη άβα- νόησον) και ή όλη προσφώνησις έχει τύπον άνα-

θώς κα! σ/εόόν καλώς επιγραφή, φθαρεϊσα ίκανώς" θέσεως τω άφηρωϊσθέντι νεκρω, ώς εις θεόν ό άφη-
loading ...