Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 9
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0016
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ακ 1914

Θεσσαλικοί έπιγραφαί' υπό Α. Αρβανιτοπούλου 9

Ή επιγραφή, κατέχουσα μήκος 0'37, ήτο μο-
νόττιχος, ώς ή τη: προηγουμένης στήλης και των
όαοίων (ποβ. άνω αριθ. 63)' γνωστού όέ οντος
του πλάτους, ύπολογίζομεν ότι δεξιά ελλείπει χώ-
οος 0'22, δυνάμενος νά περιλάβη 10-12 το πολύ
γράμματα" ούτως υποχρεούμεθα νά συμπληρώσω-
αεν δύο δνόαατα άδελφών και εν τοΰ πατρός αυ-
τών, όπερ δυσχερώς ήτο δυνατόν νά έλλείπη.

"Αν ή επιγραφή ήτο αναθηματική εις άφηρωϊ-
σθέντας νεκρούς, ήδύνατό τις νά συμπλήρωση Αν-
τίγονος και Αέω,ν ανέβηκαν άλλά, παραλειπο-
μένων των ονομάτων τών νεκρών και τιθεμένων
τών άναθέντων την στήλην ζώντων, λίαν δυσχε-
ρώς 8ά ήρμηνεύετο ή όλη στήλη, ήτις πάντως
είναι επιτύμβιος.

Έν δε τώ βαθύσματι παρίσταται έν άβαθεΐ ανα-
γλύφω αριστερά τώ θεατή γυνή, καθήμενη έπ'ι θρό-
νου κατά τον οεξϊον κρόταφον, φοροΰσα χιτώνα πο-
δήρη και ίμάτιον, ήρμένον όπισθεν επί της κεφα-
λής έν εϊδει πέπλου, δπερ κρατεί δια της υψωμέ-
νης άοιστεράς προ τοΟ ομωνύμου ώμου" πατεί
ο επί υψηλού υποποδίου.

Την όεξιάν προεκτείνει ήπίως και συνάπτει προς
'/αιοετισυ.Όν τή όαωνύμω άνδοος ενώπιον αύτη:
ισταμένου κατενώπιον, οοροΟντος χιτώνα και ίμά-
τιον περαιτέρω παρίστανται δύο ετι όμοιοι άνδρες
ώς προσερχόμενοι, καϊ περαιτέρω κατά το δεξιον
τέρμα της στήλης άπεδόθη κορμός δένδρου, περί
ον είναι είλιγμένος όφις, τά συνηθέστατα σύμβολα
έν έπιτυμβίοις παραστάσεσι της Θεσσαλίας.

Περίεργον φαίνεται ότι τό κύριον πρόσωπον της
παραστάσεως είναι γυνή, έν ώ επί της επιγραφής
δεν άνεφέρετο πιθανώτατα, έκτος άν συμπληρώσω-
μεν το Αεων . . . δι' ονόματος γυναικός, ώς προ-
τείνει ό Ρπη§8Ϊΐθιηι, όπερ όμως είναι δυσχερές·
ίσως παρίσταται ή μήτηρ τών ονομαζομένων' ούτω
δυνάμεθα μετά πιθανότητας νά ύπολάβωμεν ότι οί
χαιρετιζόμενοι είναι οί γονείς τών δύο προσεργο-
μένων και κατονομαζομένων διά της επιγραφής
άοελφών θά εί'χομεν λοιπόν ίνταΰθα έν τών άρι-
στων παραδειγμάτων του ότι οί χαιρετιζόμενοι έν
ταΐς έπιτυμβίοις παραστάσεσι οέν είναι άπαοαίτη-
τον νά λογίζωνται αμφότεροι ή ό έτερο;, μάλιστα
ό καθήμενος, ώς οί αποθανόντες" διότι ένταΟθα φαί-
νεται ότι ουδέτερος τών χαιρετιζομένων είναι απο-

θανών, της γνώμης του Ρπη^δΐιβίηι ότι αναγρά-
φονται και παρίστανται σύζυγοι μή ούσης πιθανή;.

Εξέοωκε δ' αυτήν ό Ρπη^δΐιβίιη έν ΑΜ 1909
88 άριθ 2, ένθα επιχειρεί νά έρμηνεύση τον Αν
τίγονον ώς όντα στρατηγόν, καθ' ά αναγράφεται
έν μεταγενέστερα απελευθερωτική επιγραφή 1(3· IX2
1044" άλλά τό όνομα τούτο είναι κοινότατον και,
ελλείποντος του πατρικού τοΰ τε στρατηγού Αν-
τιγόνου καϊ του ενταύθα, δεν είναι εύλογον ούδε
νά είκάσωμεν ομοιότητα τινα ή σχέσιν τούτων
και κατά τους χρόνους δε διαφέρουσιν ίκανώς αί
έπιγραφαί' διότι οί της περί ής ό λόγος είναι ούχί
νεώτεροι της Β πΧ εκατονταετηρίδας, έν ω της
άπελευθεριυτικής μεταγενέστεροι τοΰ 30 πΧ.

Άλλ' είναι βέβαιον ότι έν 1044 δεν πρόκειται
καν περί στρατηγοΰ, ώς άπεόείςαμεν έν ΑΚ 1913
182, συμπληρώσαντες όρθότερον τοΰ Κθγπ ώς
έξης* «ταγευόντων της πόλεακ Στράτίου | τ οΰ
Αντιγόνου » κτλ., ουχί « στρατ[η|γ]οΟ » .

Ούτω δέονται επανορθώσεως και τά τοΰ Κνοο</,
άβ ΊΊιβδββΙοΓαπι ρΓ&βΙοπ&ιΐδ σελ. 41-42 και σημ.
2" 3 και τά παρά Α. I. Κθΐιΐδοΐι έν ΕίΐΟ 1911
318, μή όντος παραδεκτού" τοΰ συνδυασμοί αρχής
ανωτάτης τοΰ κοινοΰ τών Θεσσαλών της σιρατη-
γίας μετ άλλης όμοιας μιας πόλεως αύτοΰ, της
ταγείας' άπαλλάσσονται δε και οί ,Ίανάβ- Ι,αιιτβηΙ
της έπιρριφθείσης αύτοΐς δήθεν πλάνης έν τοις
περί τοΰ στρατηγοΰ Αντιγόνου έν γένει λεχθεϊσιν
έν ΒΟΗ 1902 370.

Άρΐύ1. 196 (καταλ. άρι§. 169). Στήλη μαρ-
υ,άοου λευκοφαίου, κάτω αόνον άποκεκου.αένη' άνω
είναι ευθέως έσχηματισμένη, ώς εις άνθέμιον λή-
γουσα, έφ ού του αέσου υπάονει ποοστύπως έγ-
γεγλυμμένος ρόδαξ εξ φύλλων όμοιων έλαίας, ών
τά τρία φέρόυσι πλαστικώς άποδεδομένας τάς λε-
πτουιεοεία:, έν ώ τά λοιπά και το λεΐον τοΰ δήθεν
άνθεαίου θά έκοσμοΟντό ποτε γοαπτώς' κατωτάτω
δεξιά Φαίνεται ώς εις γόμφον έσχηματισμένη. 1 ψ.
0-95, πλάτ. 0"39, πάχ.'Ο Οο."

Ευρέθη ύπό του φύλακος έξω τών τειχών εγγύς
που τών άνω άοιθ. 190-192.

Ή επιγραφή έχαράχθη επί τοΰ μέσου της στή-
λης βαθέως και καλώς μετά πλουσίων άκρεμόνων.
Ύψ. γραμμ. 0Ό21 -0Ό29, διάστιχ. 0 01"

2
loading ...