Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 20
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0027
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
20 Θεσσαλικοί έπιγραφαί- υπό Ά. Άρβανιτοπονλου.

ΑΕ 191*

γύτατα της Όλυμπικής πύλης, ενθα καί αί δύο
προηγούμενα! ευρέθησαν άποτειχίσαντες δέ αυτήν
μετεκομίσαμεν εις το μουσειον τω 191-5.

Παρίσταται έν αρκούντως βαθεΐ αναγλύφω, ού
εκατέρωθεν άφίνεται μικρόν πλαίσιον,δεξιά τω θεατή
ή "Αρτεμις ακέραιος πλην της κεφαλής,ήτις θά ένε-
δείκνυτο κατά τον άριστερον κρόταφον, το λοιπόν
σώμα σωθεΐσα, σχεδόν κατενώπιον ορθή ιστάμενη,
Φέοουσα το βάρος του σώματος επί τοΰ αριστερού
σκέλους, έν ω αποσύρει παραπλεύρως το δεξιόν
φορεί '/ιτώνα ποδήρη άχειρίδωτον καί παχύ ίμά-
τιον, έν είδει σημερινής «γιονρντας» (πρβ. άνω
άριθ. 205 Γ) των εκεί χωρικών, διήκον μέχρι τών
γονάτων και καταληγον εις πλατύ κράσπεδον μετά
παρυφής κατά την τότε έπιχώριον βεβαίως άμφίε-
σιν τών Θεσσαλών γυναικών φορεί δ έπ' αύτου
και έτερον λεπτον ίματίδιον, διήκον μέχρι τοΰ
μέσου τοΰ σώματος, ενθα παρίσταται συνεστραμ-
μένον, συγκρατείται ο έπί του άριστεροΰ ώμου'
τήν άριστεράν χείρα ύψοΐ κρατούσαν μεγάλην
δάδα έν είδει σκήπτρου, τήν δέ δεξ'.άν γυμνήν κα-
ταβιβάζει φυσικώς και ήπίως παρά το πλευρόν' ή
άκρα χειρ άπεσχίσθη, φαίνεται δ' δτι έκράτει τι,
ίσως φΐάλην σπονδικήν.

Κατά το άριστερον πλευρον της θεάς παρίστα-
ται υψηλή, μεγάλη και ώραία έ'λαφος, λίαν άβα-
Οώς άποδοθεΐσα, κατά τον δεξιόν κρόταφον, το ποό-
σθιον ήμισυ μόνον του σώματος φαινομένη, ώς κα-
λυπτομένου τοΰ ετέρου ΰπό της έπιπροσΟούσης θεας.

Αριστερά δέ παρίσταται γυνή, ή Λαοδίκη, κατά
τον δεξιόν καί τι πλέον κρόταφον, φέρουσα ομοίως
τή Αρτέμιδι το βάρος του σώματος καί τά δύο
μόνον ό'μοια τή θεα ένδεδυμένη χονδρά ενδύματα"
το ίμάτιον είναι έ'ζωσμένον περί τήν όσφΰν τήν
δεξιάν χείρα καταβιοάζει, κρατούσα οίνοχόην, τήν
δ' άριστεράν υ ψ οι, ώς ί'να στεφανώση τήν θεάν ή
κρατήση τι υπέρ τήν κεφαλήν της θεάς (σκιάδιον
π. χ.)' της χειρός ταύτης έσώθησαν τά άνω μέχρι
τοΰ καρπού.

Τό έργον είναι μετά πολλής επιμελείας καί έν
τέχνη πεποιημένον, τών περί το 300 πΧ χρόνων.

Ιπο την παραστασιν ταυτην μετά κενόν οια-
στημα 0*11 έχαράχΟη ή επιγραφή άβαθώς καί
λίαν επιμελώς" ύψ. νοαμμ. 0Ό13-0Ό21, διάστ.

0 009·

ΛΑΟΔΙΚΗΑΡΤΕ Λαοδίκη Άρτέ-

ΜΙΔΙΕΥλΝΥΜλΙ μιδι Ευωνΰμωι

ΙΕΡΕΙΑ ιέρεια.

Υπονοείται το άνέΰηκε βεβαίως- ήδύνατό τις
νά άναγνώ ίερεϊα ούδετέρως, άλλ' έκ της παρα-
στάσεως καί της άνευ πατρικού" εκφοράς τοΰ δνό-
ματος πειθόμεθα ότι ή Λαοδίκη ήτο ιέρεια της θεάς*
συνήθως εκφέρεται έν ταΐς θεσσαλικαϊς έπιγραφαΐ'ς.
ίερητενσα\ν)σα.

Τό έπίθετον τούτο της θεάς, ΰπό πολλά άλλα
έν Θεσσαλία λατρευομένης, ένταΰθα το πρώτον
άπαντα" φαίνεται δ' ότι ύποδηλοΐ λατρείαν αυτής,
ώς Χθόνιας Οεότητος ένεκα της άμιιέσεως καί της:
δαδός* αλλά και ώς προστάτις τών εις γάμον ερ-
χομένων ή μάλλον τών τικτουσών γυναικών ήδύ-
νατό νά όνομάζηται έπίσης εύφήμω; ούτω.

Της δέ ίερείας τό όνομα ένταΰθα έπίσης τό πρώ-
τον άπαντα τών θεσσαλικών έπιγραφών (πρβ. άνω
αριθ. 205" συνηρημένως Λαδικά άπαντα έν επι-
γραφή της Υπάτης ΙΟ IX2 19).

Περίεργος είναι ή έν τή Κοινή εκφορά της επι-
γραφής έν τοιούτοις χρόνοις.

Άρίϋ'. 226 (καταλ. άρι$.196). Στήλη λευκού,
ολίγον ύπομέλανος μαρμάρου, άνω καί δεξιά ακέ-
ραιος καί πλήρη; λειχήνων έκ της πάλα! έν ύπαί-
θρω έκθέσεως' άν<.υ λήγει εις μετρίως προεξέχον
όριζόντιον μέτωπον. "Υψ. 0Ί35, πλάτ. 0"307,
πάχ. 0"057.

Εύρέθη μετά της άνω άριθ. 222 καί φαίνεται

ούσα τούτου ένεκα ομοίως αναθηματική, τώ αύτώ

θεώ ίσως.
<

Έπί τοΰ μετώπου έχαράχθη άβαθώς και έπιμε-
λώς ή πιθανώτατα δίστι/ος επιγραφή, άποτριβεΐσα
τά πολλά" υψ. γραμμ. 0*016, διάστ!/. 0 005"

..... ΥΡΥ/Α ---

.....Οι·"".....

δ άρχιφρουρός Ε]ύρυ[δ]ά[μας δει-
νός και] οί σ[ΰνφρουροι άνέθηκαν.

Τό ΰπ' αυτήν λεΐον κενόν διάστημα Θά κατεί-
χετο κατά τό σύνηθες ύπο γραπτής παραστάσεως,
έξιτήλου γενομένης.

Έν στ. 1 ήδύνατό τις νά άναγνώ Ε\νρν[λ]ά[ον
τά ίχνη τοΰ στίχ. 2 είναι σχεδόν άναμφισβήτητα.
loading ...