Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 33
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0040
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1!)14

Τό εν τΎ\ τέχντ] τετράγωνον νπο Φ. Βερσάκη. 33

στάσεως και μεταβαλλόμενης και της θέσεως του ύποπΐπτον εις τήν άντίληψιν τοΟ παρατηρητοΟ ώς

-παρατηρητοΟ, τροποποιείται ουσιωδώς ή παραγο- έχον ούχϊ τετραγώνους πλευράς, άλλα πλευοάς

μένη έντύπωσις της μορφής των αντικειμένων τό- σχήματος τραπεζίου, ούτως, ώστε, άν αί άκμαι

σον, ώστε μεταξύ του πλησιέστερου και του άπω- του κύβου ήΟελον προεκταθή, Οά συνηντώντο άπα-

τερου σημείου της παρατηρήσεως και των οιαφο- σαι εις εν κοινον νοητον σημεΐον, κειμενον απε-

ρων θέσεων του παρατηρητοΰ προκύπτουσι πλεΐ- ναντι τοΟ βλέποντος.

σται διαβαθμίσεις και αποχρώσεις της μορφής. Κατ' άναλογίαν οέ άπαντα τά εν τη φύσει άν-

Ή γνώσις πασών των έκ των διαφόρων παρα- τικείμενα παρουσιάζονται προ του παρατηρητοΰ

τηρήσεων παραγομένων εντυπώσεων και ή έκ της υπό μίαν φαινομενικήν και άπατηλήν δψιν.

ύλης άναπαράστασις τών ποικίλων διαβαθμίσεων Ουδέποτε όμως άποβάλλει Ό παρατηρητής τήν

και άποχρώσεων της μορφής είναι έργον μεγίστης άντίληψιν του σωματώδους τών άντικειμένων.

εμπειρίας τεχνίτου, κατέχοντος και άπαντα τά Πάσα άντι'Οετος γνώμη μόνον κατ' έπιείκειαν Οά

προς τον κατά βούλησιν χειρισμόν της υλης στοι- ήούνατο νά υποστηριχθη, αναλόγως της προδιαθέ-

γεΐα. σεως και της μείζονος ή έλάσσονος φανταστικής

Όπως ύπάρχουσι πολλα'ι παραλλαγαί τής φαι- ζωηρότητος του βλέποντος.
ΛΌμενικής μορφής του αυτοΟ άντικειμένου, άπό τήί Τους νόμους τής άναπαραστάσεως τών κατά τήν

άπλουστέρας μέχρι τής πολυσυνθέτου, ούτω και φύσιν άντικειμένων, υπό τήν φαινομεν.κήν αυτών

αϊ ουσχέρειαι τής άναπαραστάσεως αΰτοΰ γίνονται μορφήν, διδάσκει νυν ή προοπτική,
μείζονες ή ελάσσονες άναλόγως τής εκάστοτε έπι- Ο εκπαιδευόμενος τήν άρχιτεκτονικήν έκμαν-

δ'.οοκομένης στιγμιαίας μορφής. Ευχερεστέρα λ.χ. θάνει πρώτον νά σύρη μίαν άπλήν γραμμήν, μετά

είναι ή κατενώπιον και έν ηρεμία άναπαράστασις δέ ταύτα σχηματίζει σύνθετα έκ γραμμών σχή-

τής ανθρωπινής μορφής έν άναγλΰφω ή ή άπεικό- ματα, έπίπεδα ό'μως. θά σχεδιογραφήση δηλονότι

νισις αυτής ίσταμένης κατά κρόταφον ή καθήμενης μίαν γεωμετρικήν παράστασιν ή τήν μίαν δψιν

ή κινουμένης. Και τής τελευταίας μορφής ή άνα- άντικειμένου ή οικοδομήματος ώς τούτο πραγμα-

παράστασις είναι δυσχερεστέρα τής προηγουμένης" τικώς είναι.

και ταύτης ή άπεικόνισις ουσκολωτέρα τής άμέσως Διδαχθείς βραδύτερον καταλλήλως Οά σχεδιο-

προμνημονευΟείσης. γραφήση το οικοδόμημα ή τό άντικείμενον μετά

Ή άπεικόνισις αγγείου τινός ή άλλου άψύχου πασών τών πλευρών έν ταυτώ, κατά συνΟήκην

αντικειμένου είναι ευχερεστέρα τής άναπαραστά- κατ' άρχάς, και έπειτα ώς αυτό φαίνεται άκριβώς

σεως ζώντων οργανισμών και ταύτης δυσχερεστέρα έν τή φύσει. Έν τή τελευταία περιπτώσει κατέχων

είναι ή του άνΟρωπίνου σώματος. πλέον τήν ύψίστην δύναμιν τοΰ σχεδιογραφεΐν,

Ή άναπαράστασις πάλιν μεμονωμένων μορφών αναπαριστά τά άντικείμενα κατά τους νόμους τής

παρέχει ήσσονας δυσχέρειας τής απεικονίσεως πολ- προοπτικής.

λών συνδυαζόμενων εις σύνΟεσιν. Κατ' άναλογίαν προβαίνει και δ έκπαιδευόμε'νοί

Ού μόνον λοιπόν μεταξύ τών ποικίλων φαινο- την γραφικήν ζωγράφος. Έν άρχη διδάσκεται νά

μενικών μοοφών του αύτου άντικειαένου ύπάο- νοάφη άπό τών άπλών γοαυ.υ.ών τό πεοίγρααΐΛα

χουσι βαθμοί ουσχερείας, άλλα και μεταξύ τών μόνον τών μορφών, έπειτα τήν έπ' αυτών έ'νθεσιν

διαφόρων άντικειμένων ή ζώντων οργανισμών προς τών χρωμάτων και τών άνατομικών λεπτομερειών,

αλλήλους. Αί τελευταϊαι δυσχέρειαι είναι τεχνι- τήν φωτοσκίασιν και τήν προοπτικήν και είτα τήν

κής άπλώς φύσεως, οπτικής δέ αί έκ τής παρατη- σύνΟεσιν πολλών μορφών.

ρήσεως πηγάζουσαι διάφοροι παραλλαγαί τής μορ- Προς έκμάΟησιν πάντων τούτων τών κανόνων

φής και άνάγονται εις τους κανόνας τής αίσθη- έ'χομεν νΟν άπειρα βιβλία, σχολάς και άκαδημείας

τικής. ποικιλωνύμους, πολυάριθμους δέ διδασκάλους. Έν

Ενεκα τών οπτικών φαινομένων άντικείμενάν τι τή άρχ_η τής τέχνης διδάσκαλος ήτο ή φύσις ,

κυο'ικον μεταβάλλει τήν πραγματικήν αυτοΟ δψιν, σχολή δέ τό έργαστήριον του τεχνίτου και σύν τω

5
loading ...