Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 58
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0065
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
58 Τά εσωτερικά κιονόκρανα τοΰ ναον των Βασσών νπο Κ. Ρωμαίου.

ΑΕ 1914

κίονος, καθώρισε την ακριβή θέσιν αύτοΰ και άνήγ- ημερολογίου τοΰ Η&ΙΙθγ, σχεδίων λεπτομερών και

γειλε την εΰρεσιν συντριμμάτων τοΰ κιονόκρανου . ακριβών τοΰ ϊωνικοΰ κιονοκράνου, τά όποια ό Οοο-

Άλλά και έκ των ΐωνι/.ών ευρέθησαν κατά τ* ΙίβΓβΙΙ έν μέρει μόνον έ'λαβεν ύπ' όψιν έν τω τε-

πρώτα έ'τη μικρά θραύσματα, έξ ων τινα μετηνέ- λευταίω αυτού έργω. Τά άντίγραφα ταΰτα έκ τοΰ

χθησαν ύπο τοΰ συναδέλφου Κουρουνιώτου εις ημερολογίου, φυλασσομένου εν τη πανεπιστημιακή

Αθήνας. Σημαντικον γωνιαΐον τεμάχιον άπετει- βιβλιοθήκη τοΰ Στρασβούργου, ως εμαθον κατά

'/ίσθη τό 1906 ύπο τοΰ Γ. Καρβελα έξ οικίας του φιλικήν άνακοίνωσιν τοΟ ϋοΓρϊβΙά, παρακληθείς

πλησίον χωρίου Σκληροΰ. Κατά δε το 1908, οτε Ό καθηγητής ΕΥ. λνίηίθΓ είχε την μεγίστην καλω-

συνελέχθη και άλλο ΰλικόν 2 του Ίκτινείου και τοΰ σύνην νά μοι άποστείλη.

παλαιοτέοου ναοΰ, άπεκάλυψα μικρόν ύπο το έ'οα- Έκ τών 10 συντριμμάτων τοΰ κορινθιακού άπει-

φος παρά τό άρχαϊον οίκημα3, τό προς βορραν τοΰ κονίζονται έν εϊκ. 1 2 3 τά οκτώ. Άνεικόνιστα πα·

ναοΰ, το μέγιστον μέρος ιωνικού λιϋίνου κιονοκρά- ρέμειναν δια τό άσήμαντον γωνιχΐον τεμάχιον άβα-

νου, έφθαρμένου και τεθραυσμένου εις 12 τεμάχια. κος και θραύσμα μετά τοΰ άνω τέλους τών ραβδώ-

Πλησίον εύρέθησαν τότε και δύο γωνιαία θραύ- σεων. Τό τελευταΐον καταλέγω ένταΰθα, διότι πα-

σματα τοΰ άβακος τοΰ κορινθιακοΰ. "Ωστε έν τω ρουσιάζει πλάτος ραβδώσεως 0Ό9, ένφ επί τών

συνόλω ύπάρ/ουσιν ήδη 13 μαρμάρινα θραύσματα ιωνικών τό πλάτος κατά τον λαιμόν τοΰ κιονοκρά-

έξ ιωνικών κιονοκράνων, εξ ών τά 7 μετά τών 12 νου δεν ύπερβαίνει τά 0Ό8. Τά σχέδια τοΰ γω-

τοΰ λίθινου εύρίσκονται κατατεθειμένα έν τω παρά νιαίου τεμαχίου (είκ.2) ώς καΐ πάντα τά άναφε-

τον ναον φυλακείω, τά λοιπά δέ 6 έν τω Έΰνικω ρόμενα εις τά νέα εύρήματα οφείλονται εις τον εύ-

Μουσείω, καϊ 10 τοΰ κορινθιακοΰ, έξ ών 6 φυλάσ- δόκιμον αρχιτέκτονα κ. Άν. Όρλάνδον μεταβάντα

σονται έν Αθήναις και τά λοιπά έν Βάσσαις. μετ' έμοΰ εις Βάσσας προς τοΰτο.

Ούτως έδείχθη, οτι δεν έξηφανίσθησαν διά παν- Έν ε'ΐΗ. 1 α παρίστανται φύλλα άκάνθης. Τό

τος τά ένδιαφέροντα ταΰτα κιονόκρανα, έπιτρέπε- θραΰσμα έχει ύψος 0'22 και μέγιστον πλάτος 0' 17.

ται δέ νά έλπίζωμεν, ότι και άλλα ίσως συντρίμ- Διατηρούνται οπωσδήποτε δύο ύπερ/.είμενα άλλή-

ματα είναι δυνατόν νά έξαχθώσιν έκ τών άνεξε- λων ^ύλλα.Τό ύπεράνω δεν διασώζει τά άκρα αύ-

τάστων έτι χωμάτων ή σωρών λίθων. Όπωσδή- τοΰ και διά την κατά λοιπά φθοράν τοΰ μαρμά-

ποτε τά ευρεθέντα, ανερχόμενα ώς είδομεν άνω- ρου δεν είναι φανερόν, άν ανήκει εϊς όμοίαν σειράν

τέρω εις σημαντικόν άριθμόν, παρέχουσιν έν πρώ- φύλλων ώς το κάτω ή εις τά φύλλα τά καλύ-

τοις έδαφος εις έξακρίβωσιν τών παραδεδομένων πτοντα τους μέχρι τοΰ άβακος άνατεινομένους βλα-

ύπό τών παλαιοτέρων έρευνητών. Ευτυχώς δέ στούς. Και μετά τό τεμάχιον άρα τοΰτο παραμέ-

ταΰτα δεν είναι τά μόνα ημών βοηθήματα. Πέντε νει άμΐίβολος, ει και πιθανωτάτη, ή δευτέρα σειρά

έκ τών παραστάδων έχουσι τελείως άναστηλωθή τών φύλλων της άκάνθης, ώς συνεπλήρωσεν Ό

μέχρι τών δύο άνωτάτων λίθων, τών ύποδεχομέ- ΟοοΙίβΓβΙΙ και ύπεστήριξε τελευταίως ό ϋαπιι όρ-

νων τά κιονόκρανα. Οί λίθοι ούτοι, επειδή έχουσι μηθεϊς έξ άναλογιών έκ Δελφών 4.Έκ τών λοιπών

κοπή έμπροσθεν συμφώνως προς τάς διαστάσεις τεμαχίων τά β γ δ και ε της εικόνος άνήκουσιν εις

καϊ γενικώς τήν μορφήν τών κιονοκράνων, παρέ- τάς μεταξύ τών ύψηλών βλαστών καϊ κατά τό μέ-

χουσι πολύτιμους ενδείξεις. Έκτος τούτων έσχον σον τοΰ κάλαθου έλικας. Τό β παρουσιάζει προς

ώς σπουδαΐον βοήθημα εις τήν μελέτην ταύτην και τά αριστερά ίχνη τών συναναβαινόντων φύλλων,

άντίγραφα τών σχεδίων μετά σημειώσεων έκ τοΰ προς τά δεξιά δέ μικρόν μέρος της εφαπτομένης

1 ΟοιπρΙθβ Γθηάιιβ άα Οοη§Γβ3 ίηΙβπΐΗϋοιίΒΐ (}'Απ;1ιβο- καϊ αντιστρόφως περιτυλισσομένης έλικος. Μεταξύ
Ιο^ίθ σελ. 171-179. ^ τούτων ογκοΰται κατά τό μέσον τριγωνικόν μέρος,

2 Έκ τοΰ Ολικού τούτου άοκοΰααι να ανηαονεύσω ένταΰθα 10 συν- ~ , , , ,ν \ ι »
τοί^ατα έκ της ζωο,όρου, μεταξύ τών οποίων ΙςΊ/η πλάξ παριστά- δπε? είνθα τΡ0πΰν Τΐνα ») ΡΕ'α ™ΰ προς τα ανω
νουσα όλόχ-ληορν τό σώμα Ικτός της κεφαλής *Αμ.αζο'νος πιπτούσης εις έκΰυομένου άνθεμίου. Κατά τήν αύτήν θέσΐν παρά
τά γόνατα. „ , Γ > / ,/ ι ϊ Ω~ " ι ,

>τ' « - ·μ ■ Λΐ.-ιοιηο7α τω τεαανιω σ το μαοααοον εχει λαςευθη, ινα εν-

\Ί οικηυ,α τούτο ιοε εν Αγλ 1911) Δίο, εν τω ττβ ρ ι του ναου αο- ' Γ Α. ι ι ι ι ι λ. ■

0ρΙ;> τοΰ Κουρουνιοίτου. * Ο β] 1906 287 κέ. ϋ38 1ίΟΠ1ΐ11ΐΪ8θ1ΐ6 ΙορίΙθΠ ΪΠ Ρ1ΐΪ£3ΐβΪ3.
loading ...