Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 103
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0110
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Πνλον Μεσσηνιακής ϋολωτος τάφος' νπο Κ Κονροννιώτον.

103

περίπου της ανατολικής πλευράς, προσκεκολλη- ρου νεκρού συλλεγέντων εκεί, χάριν της άνετου

μένον. σχεδόν επί του τοίχου του τάφου, έν μέγα καταθέσεως έν τω λοιπω τάφω του νεωτέρου νε-

τεμάχιον μεγάλου κρατήρος, ου το λοιπόν μέρος κρου. Δια της δευτέρας έν τω αύτφ τάίρω ταφής

εκείτο, ώς θα ίδωμεν άμέσως, εν τω έτέρω τάφω' εξηγείται καΐ ή διατάραξις της ύπερθεν τούτου

αμφότερα ταύτα συνελέγησαν πιθανώτατα καΐ έρ- τέφρας, και ή εύρεσις του ενός τεμαχίου του κρα-

ρίΐθησαν έν τω τάφω μετά του χώματος εκ του τήρος άριθ. / εντός του ετέρου λάκκου, όστις και

δαπέδου της θόλου. Του κρανίου μόνον ολίγα οστά διά τούτου αποδεικνύεται νεώτερος. Κατά την όευ-

διεκοίνοντο' υ,εταξϋ τούτων και του τέρματος τοΟ τέραν ταφήν έΟραύσΟη ό κρατήρ, έπανετέΟησαν

τάφου υπήρχε μικρός κενός χώρος, κατα οε την ο εν τω ταφω τα τεμάχια αυτού, αλλα παρέμεινε

ΝΔ γωνίαν ήτο προσκεκολλημένη μόνωτος φιάλη το έν τεμάχιον έπϊ του δαπέδου της θόλου, οπόθεν

(άριθ. 6). Παρά τό κρανίον ευρέθη πρός τούτοις ελήφθη μετά του χώματος προς πλήρωσιν του έτέ-

μία χάνδρα έκ λευκοκιτρίνης ύελώδους μάζης, καΐ ρου τάφου.

πλησίον τοΟ στήθους μικρόν κωνικόν κομβίον έκ Ολίγον έσωτέρω τοΟ δευτέρου τάφου (/?) είς

φαιοϋ' στεατίτου. άπόστασιν 0'90 περίπου από τοΟ βορείου άκρου

Και κατά την άντίστοιχον γωνίαν της θόλου τούτου υπάρχει πλησίον τοΟ τοίχου της θόλου

παρά την θύραν άριστερά τω εϊσερχομένω ύπηο- άλλο σκαφοειδές όρυγμα μήκ" Ι'όΟ, πλάτ. 0'70

χεν ομοίως σωρός τέφρας, ήτις όμως ήτο έν μέρει και βάθ. έν τω μέσω μέχρι 0'60.Ήτο τοΟτο πλή-

μεμιγμένη μετά χώματος, και έν γένει δέν παρεΐ- ρες χώματος κεκαυμένου, μεμιγμένου μετά μικρών

χεν ώς και ή προμνημονευθεϊσα άπόλυτον βεοαιό- λίθων, ευρέθησαν δ έν αύτω ικανά τεμάχια άγ-

τητα, ότι δέν εϊχε διαταραχθή. Κάτωθεν ταύτης γείων, προ πάντων των άμφορέων του ανακτορικού

ήτο τάφος άποτελούμενος και ούτος έξ όρθογωνικοΟ ρυθμού, και ολίγα όστά άνθρώπινα. Παρά το χεΐ-

λάκκου μήκ. 2Ό5, πλ. 0'70 και βάθ. ΙΊο.Ού- λος του ορύγματος τούτου ευρέθη ή βάσις και το

α

τος δέν είχε καλύμματα, άλλ'ήτο πλήρης λεπτού, πλείστα τεμάχια τοΟ ΰπ' άριθ. 21 ανακτορικού άμ-

έρυθροκιτρίνου, ώσει καυθέντος και τούτου, χώ- φορέως, έν λεπτότατον χρυσοΰν φυλλάριον, έπέν-

ματος, εντός του οποίου ύπήρχον και ικανοί μικροί δυμα πιθανώτατα φθαρέντο^ άναγλύπτου ύαλίνου

λίθοι και πλείονα τεμάχια των μεγάλων άμφο- πλακιδίου, κα'ι έν άλλο συνήθους σχήματος μυκη-

ρέων κα'ι άλλων άγγείων, κατά δέ τό άνώτερον ναϊκόν κόσμημα ές ύάλου (είκ. 5). Κίς τι έχρη-

μέρος και τεμάχιον κρανίου και ολίγα οστά σ/.ε- σίμευε τό όρυγμα τούτο οέν

λετου, άτινα πιστεύω, ότι άνήκον εις τους προτέ- δύναμαι νά βεβαιώσω" πρός

ρους έπϊ τοΟ δαπέδου της θόλου σεσωρευμένους ταφήν νεκροΰ έν οίαοήποτε

νεκρούς. θέσει ήτο πολύ άκατάλλη-

Έπι τοΟ πυθμένος του τάφου εκείτο ο νεκρός, λον.
πιθανώτατα, έν θέσει ΰπτίως όκλάζοντος, ώς ή- Ολίγον περαιτέρω του ο-

κασα έκ της πλαγίας θέσεως του καλώς διακρι- ρύγματος τούτου , άκριβώς

νομένου μηοιαίου οστού. Έπϊ του νεκοοΰ συνε- αντικρύ της αριστεράς παρα- 5: Μνχηναϊκόν νάλινον

Λεγησαν τα τεμάχια του μεγάλου κρατηρος (αριθ. σταΟος της "Λύρας, αΛΛ εις

7), ού έν τεμάχιον ύπήρχεν εντός του πρότερον μικράν άπόστασιν άπό του τοίχου του βάθους ύπήρ-

περιγραφέντος τάφου (α), και μιας μεγάλης ύδρίας χεν έτερον σκάμμα λίαν άοαθές (μήκ. 0'90, βάΟ.

(άριθ. 8) , πρός τούτοις δέ μία σφαιρική χάν- μ,έχρϊ 0'35) άκανονίστου σχήματος, και άγνώ-

δρα ές- υαλώδους γαλακτόχρου μάζης. Τό κρα- ατού ομοίως χρήσεως, παρά το όποιον εύρέθη-

νίον, τελείως σχεδόν διαλελυμένον, εύρίσκετο πρός σαν τέσσαρες κατειργασμένοι χαυλιόδοντες κά-

Β είς άπόστασιν 0'30 περίπου άπό τοΟ άκρου τοΟ πρου, οί'τινες, ώς γνωστόν, έχρησίμευον εις ένί-

τάφου, έν τω μεταξύ δ' ό χώρος ήτο όλίγον βεβα- σχυσιν δερματίνων κρανών, και ευρίσκονται συχνό-

θυσμένος κ α», πλήρης ολίγων οστών (των μηριαίων, τατα έν θολωτοΐς τάφοις , εις μικράν άπόστασιν

της κνήμης κα'ι των βραχιόνων) άλλου άρχαιοτέ- άπό του σκάμματος τούτου, άντικρύ της οεξιάς
loading ...