Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 114
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0121
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
114 Πύλου Μεσσηνιακής ϋολωτος τάφος' νπδ Κ. Κουροννιώτου.

αε 1914

Ό δίσκος ταύτης ουδόλως εξέχει της περιφερείας
του αγγείου, ώς παρατηρείται εΐ; παντας τους άμ-
οορεΐς τοΟ Κακοβάτου. Προς τούτοις εχει δ άμ-
ϊορεύς άνά δύο μόνον, άντί των τριών, καθέτους
επαλλήλους λαβάς έπι τριών αντιστοίχων σημείων,
κα'ι είναι αύται ού/1 τόσον τεχνηέντως κατεσκευα-
σμέναι ώς αί τών αγγείων τοϋ' Κακοβάτου (πρβ.
π. χ. Α Μ 1909, πίν. XVI και Χ VII). "Αλλη δια-
φορά κατασκευής μεταξύ του αγγείου ημών κα'ι
του* προηγουμένου, και τών πλείστων τοϋ' Κακοβά-
του είναι Ό σχηματισμός του χείλους, δ'περ εχει
σχεδόν τριγωνικήν τομήν, κλίνει ελαφρώς προς τα
έξω, και εινε σχεδόν οξύ κατά το άκρον. Πηλός
ελαφρώς ερυθρότερος τοΟ Τίροτι^ουμένου" επιφά-
νεια κίτρινη, ένιαχου δε ρόδινη, οφειλομένη εϊς
ίσχυροτέραν οπτησιν.Ή βάσις καλύπτεται διά γα-
νώματος μέχρι ικανού ύψους. Περί τάς λαβάς ικα-
νός χώρος ελλειψοειδής καλύπτεται ομοίως διά
γανώματος, χωρίζεται δ' ούτω ή επιφάνεια τοΟ
αγγείου εις τρία μέρη, ών έκαστον πληρούται διά
κρίνων. Έξ ένος γονοροτέρου κλάδου ορμώμενου
από της εκ γανώματος κρηπίδος ευθέως πρός τά
άνω, και γέροντος έπι της κορυφής άνθος κρίνου,
έκφύονται πλαγίως εκατέρωθεν πολλοί μικρότεροι
κλαδίσκοι φέροντες καϊ ούτοι άνθη, και άλλοι λε-
πτότεροι μίσχοι μετ' ανθέων. Και κάτωθεν τών
λαβών ύπάρχουσι λεπτότεροι κλάδοι μετ' άνθέων,
ομοίως οέ λύονται μικρότερα άνθη κρίνων από της
βάσεως πρός κάλυψιν τών παρά τήν ρίζαν τοΟ με-
γάλου κλάδου κενών. Καϊ άπό του 3εβαυ.υ.ένου

1 Γι»

διά γανώματος χώρου περϊ τάς λα3άς και παρά
τον λαιμόν φύονται πρός τά κάτω και πρός διαφό-
ρους διευθύνσεις μικρά άνθύλλια. Τά μεταξύ τών
άνθέων μικρά κενά διαστήματα πληρούνται διά του
κοσμήματος τών δύο παραλλήλων κυματοειδών
γραμμών. Οί κλάδοι εϊνε κατά μίαησίν τινα τοΟ
φυσικοΟ έσχηματισμένοι, και εχουσι μικρά, επι-
μήκη, οξέα φύλλα εκατέρωθεν, τά δ' άνθη εϊνε
δύο ειδών, καϊ τά μεν μεγαλείτερα έ'χουσιν άντί
τών στημόνων μικρόν τρίγωνον μεταξύ τών δύο
ελικοειδών φύλλων, τά δε μικρότερα Φερουσι δύο
στήμονας, άλλ' εϊνε και ούτοι μάλλον κοσμηματι-
κώς έσχεδιασμένοι, διαφέροντες άπό της φυσικής
μορφής ήν εχουσι π. χ. επί του περιφήμου Κρη-
τικοί) αγγείου (Εβΐδίη^βΓ Κγ. ν98. πίν. I 8). Τό

πρώτον είοος κρίνου 1 άπαντα συνηθέστατα έπι.
κρητικών αγγειογραφιών και μυκηναϊκών αγγείων
της λοιπής Ελλάδος (πρβ. ,ΙΗ8 1904 XIII, Ρίιγ~
Ιαΐίορί πίν. XXVI 7, ΕθΪ8Ϊη§θΓ Κγ. να§. πίν. I
9 κτλ.), ές ομοίων δ' άνθέων άποτελεϊται και τό
περιδέραιον της άναγλύπτου μορφής έν Β8Α VII
σελ. 17, ώς προς δε τό δεύτερον είδος δύναται νά
παραβληθή το κόσμημα του αγγείου έκ <3οιΐΓηί&
πίν. VIII 22 καϊ του έκ Θηβών τεμαχίου έν ΑΕ
1910 σελ. 237 είκ. 25.

Η έπιφόρτισις τοΟ κεντρικού κλάδου διά πολ-
λών άλλο,ιν προς τά πλάγια έκατέοωθεν έκτεινο-
μένων έγένετο πάντως συμφώνως πρός το κισσοει-
οες κόσμημα του προηγουμένου αγγείου, οεν συμ~
φωνεΐ δ ό'μως πρός τήν φύσιν του κρίνου- άλλά
καϊ ούτω το κόσμημα του άμφορέως ήμών δεν άπο-
μακρύνεται ύπερβαλλάντως του Φυσικού, καϊ δύ-
ναται νά λεχθή δ'τι εύρίσκεται πάσης άλλης παρα-
στάσεως κρίνων πλησιέστερον πρός το άρτι μνημο-
νευθέν περίφημον μετά κρίνου κρητικόν άγγεΐον
τής Κνωσού.

Μεταξύ τών ομοίων πρός τάς περιφήμους εικό-
νας φυτών και άνθέων τοΟ ανακτόρου τής Αγίας
Ίριάδος πρέπει νά ζητηθώσι και τά πρότυπα, ές
ών οί άγγειογράφοι τών άμφορέων ήμών άντέγρα-
ψαν τά σχέδια αυτών.

Εΐκ. 25 άριθ. 23· υψ. 0-66. Τό σ/ήμα του
άμφορέως ομοιάζει πρός τό του προηγουμένου,
άλλ' εϊνε μετ' εξαιρετικής αμελείας κατεσκευασμέ-
νος' και εις το σχεδίασμα δε παρατηρείται μεγί-
στη άμέλεια, πρό πάντων αί διάφοροι παράλληλοι
ζώναι παρεκκλίνουσιν ίκανώς τής οριζοντίου διευ-
θύνσεως, και συγχέονται κατά το τέρμα αύτών.

Διά ταινιών άποτελουμένων έκ ούο παραλλήλων
γραμμών, έν τω μεταξύ τών οποίων υπάρχει σειρά
στιγμών, διαιρείται το άγγεΐον εις πολλάς οριζον-
τίους ζώνας, έν αΐς εϊνε έζωγραφημένη σειρά πλα-
γίων κοσμημάτων άποτελουμένων έκ συνθέσεως τοΰ
καρδιοσχήμου φύλλου (ΑΜ 1909, 308) και τοΰ
τριγο^νικου άνθους, ό'περ είδομεν έν τή θέσει τών
στημόνων τοΟ κρίνου επί τοΟ 7ζρο'<]^ουμίνο\) άμφο-
ρέως' άνωθεν και κάτωθεν περιορίζονται τά κοσμή-

1 Δια τό κόσμηαα τών κρίνων τλ'6. Κβίδϊη§6γ Κγ. ναβ. 45.

2 Μιχρά τευ.ά'/ια τούτου απεικονίζονται έν ΠΑ Κ 1909 ιτίν. Δ 1
ευοεΟέντα έν τώ στομίω υπό ϋ/.ια.
loading ...