Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 124
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0131
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
124 Πτνκτόν κάτοπρον εκ Θηβών υπό Ν. Παπαδάκη.

αε 191*

γυναικός, ϋιιηι.-Οη&ρ. άρ. 24 μέ Διόνυσον, πα-
ρ' ώ πάνθηρ, καί Πανα καί Σιίληνόν, καί 50 μέ
Κυβέλην καί Πανα, ώ; εϊπομεν άνωτ. σ. 119, Α.
Αηζ. 1905 σ. 168 πήλινον άπότυπον άπό κατό-
πτρου μέ Άφροδίτην και Έρωτα, ετι δέ το λίαν
ΰποπτον «όορ.βΌεεδές» ΒΟΗ 1879,178 σημ. 3
μέ "Ερωτα και «Νύμφην»). Ελάχιστα δέ βοηθεΐ
καΐ το πλαισιοΰν την παράστασιν κοσμηματικον
πλέγμα του δίσκου, πανάμοιον προς τό έκ Μεγα-
λοπόλεως ΒΟΗ 1900 πίν. 3, δ θεωρών ώς σήμα
πιθανόν εργαστηρίου ό ΡθΓάηζβί αναφέρει 3 ετι
δμοια (αύτ. σ. 355 σημ. 2)' αλλά κατ' άλήθειαν
το της συλλογής 8&Οουτο£ί πίν. 149 (και το άδελ-
Φον του, ως περιγράφεται, Α. Αηζ. 1898, σ. 63
άρ. 21 έκ Θηβών) είναι άνόμοια (τρίπλοκα), ωσαύ-
τως δέ και το Βπί. Μαβ. ογοπζ. πίν. 32 δεξ. (έκ
Κρήτης) και άμα στέφουσι διάφορον παράστασιν,
κεφαλήν γυναικείαν' τουναντίον τά άληθώς δμοια
ΒΟΗ 1885 πίν.7καί Βπί. Μιΐδ. 1)Γοηζ. πίν.10, 2
στέφουσιν άνομοίους παραστάσεις, μόνον δέ προς
τω ρηθέντι της λΐεγαλοπόλεως μένει το όμοιότα-
τον (έκ Κορίνθου) πλέγμα Βγοπζ. άα Ι,οανΓβ είκ.
30 («Αφροδίτη και Άδωνις», έν μέσω Έρως)
άνεπαρκής επικουρία. Αχρηστος δέ εις τούτο καί
ο πάνθηρ είτε δεχόμενος τήν τυπικήν, έξ ίππευου-
σών ίσως μετηγμένην, περιβολήν του τιθασου τρα-
χήλου υπό της χειρός της έδώ παρακαθημένης 1
είτε άπλώς παρακύπτων πλησίον προσώπου τινός,
χαράκτηριστέον δι' αύτου,ώς προ του Διονύσου έν
τω έξ ομοίου και συγχρόνου τάφου κατόπτρω Ββϊ-
Π3οη, &ηίίς[ΐι. άυ Βοδρίι, πίν. 43 κ.ά.

Εξω της Βοιωτίας καί δή εις τήν Έρέτριαν ώς
πιθανήν πατρίδα παραπέμπει άληθής άφθονία ευ-
ρισκομένων κατόπτρων, αλλά της παλαιοτέρας
τάξεως τών άπεριτμήτων έκ δίσκου έκτύπων" εκεί-
θεν είναι π.χ. τών Μοη. Ριοί IV, 77 κέ. τά αριθ.
1. 2. 4· τών του Έθν. Μουσείου τά αριθ.7417-8.
7422-3. 7670 κ. ά.. Τών έλευθέ ρως κολλητών
ό'μως τούτων (άβοοιιρβδ) δέν βλέπομεν ούδέ σή-

1 "Ο/ι βέβαια «πικαθημένης, οία είναι Οντως π. /. ή του Λούβρου
επιπαν&ηρία φερομένη έν φωτογραφία ΟΪΓίΙΙΐάοη τη; ενταύθα γερ-
μανικής άρ/αιολογικης Σ/ολης άριθ.177, άνάπτυξις ?σως έπιτραγίας,
ης αντί πολλών ΐδέ εϊκο'να έν Μοη. ΡΪΟί I, πίν. 20 καί μνείαν όμοιων
— 3 εκ κάτοπτρων — αΰτ. IV 86: τών πήλινων άριστη βεβ. ή 'Κθν.
Μουσ. άριθ 5659=\νίηίβΓ, Τγρθη1οΙ. III1 164,2. Άλλ' 'ότι
παρα/.άθηται άπλώς ή ημετέρα έπί τών πετρών βλέπει πάς τις.

μερον πιθανώτερον κέντρον της Κορίνθου (ό'σον
καί άν εχη κλονηθή τό άλλοτε μοναδικάν της
κΟρος) μεθ' ά υπέρ αυτής άνέπτυξεν ό ΓαΓίν/αη-
§1θγ έν δαπππί. 8&1). πίν. 147 τέλει καί πάλιν
περί της έπί τά χαρακτά επιδράσεως της γείτονος
σικυωνίας Γραφικής έν Γ.-β. νδδβηπι. II σελ. 42·
άλλως δέ έκεΐθεν πάντοτε είναι το μέγιστον πλή-
θος έν γένει παντός χρόνου κατόπτρων (και μετ'"
άφαίρεσιν τυχόν αμφιβόλων πρβ. Βγοπζ. άιι Ι,ου-
νΐ'θ σ. 116) καί ένώ Κορίνθιοι χαλκοτύποι ανέ-
καθεν παραδίδονται, έξ άλλου έκεΐ κατ' Αθήναιον
5.119θ έτορεύοντο καί έπί χρυσών κρατήρων «ζώα
περιφανή καί πράστυπα» έν χρόνοι; ετι ύστέροις
μάλιστα. Καί ουδόλως μεν άπίθανον νά εϊχεν έγ-
καθιδρυθή καί εις άλλα τών μετ' Άλέξανδρον με-
γάλων κέντρων ή βιομηχανία τών έξακολουθούν-
των τότε όντως έπί πολΰ ομοιομόρφων τούτων έκ-
τύπων- άλλ' έπί τον παρόντος άνεπαρκή τουλάχι-
στον είναι ό'σα έπιχειρεΐ νά συναγάγη περί τής Μ.
Ασίας — καί δή του Περγάμου, έξ ενός πολυ·
ύστερου κατόπτρου μέ Άθηναν και Έγκέλαδον
όφιόπουν, μόνης ένδείξεως καί ταύτης οχ ι κατα-
πειστικής — ό ΑΙ. (Ιθΐΐα 8θΙΙ& έν Βυΐΐβί. ά'&Γίο
1909 σ. 192' όπως άνεπαρκή είναι καί τοΰ 8ϊχ
τά περί Σικυώνος ώς πατρίδος έν ΑγοΙι. «Ιο 1905

166.

Οπωσδήποτε παρακολουθείται πως ή εντός τών
μακεδονικών χρόνων παρακμή τής έπί κατόπτρων
τορευτικής' ήρχισεν αύτη ήδη, ώς συνήθως, έν τη
ακμή τής διαδόσεως δια τής παγιώσεως ενός τύ-
που, εστω έρασμίου καί εύαρμόστου όσονδήποτε,
του σχηματικοΟ ζεύγους' τά παμπληθή του αντί-
τυπα δέν είναι μόνον τής δημοτικότητος δείγματα,
άλλά καί τής στασιμότητος άμα. Δεύτερον παρα-
κμής προμήνυμα είναι ήδη τά έπί του δίσκου ίχνη
έπαργυρώσεως' ολίγον ακόμη καί ή μετ εύτελείας
φιλοκαλία τών τεχνιτών παραγκωνίζεται ή δια-
στρέφεται υπό τής περί τά πολύτιμα μέταλλα φι-
λοτιμίας τών χρόνων" καί πιθανώτατα μέν έπεζη-
τουντο καί κατόπτρων έμβλήματα χρυσοί καί αρ-
γυρά, πλέον, εστω καί ούδενος περισωθέντος εις
ήμοίς' άλλά κυρίως πολυτελών έκπωμάτων καί
παντοίων δοχείων έμβλήματα φιλοτεχνεί έκτοτε,
ώς γνωστόν, έν χρυσώ καί άργύρω ή τορευτικη
τών προηγμένων άλεξανδρεωτικών χρόνων καί έξής,
loading ...