Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 132
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0139
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
132 Έπιγραφαι 'Ρόδου, Θήρας, Νάξου, Αρκαδίας- ϋπδ Φ. Χίλλερ.

ΑΕ 1914

ών αυτός έκτήσατο Δωροκ]λείδας. μή έχέτ[ω 34 Έκ των υιών των 'ΑγαΟοστράτου άναφέρονται,

δέ έξουσίαν μηθείς ί)έμ]εν άλλον μηθένα 32 καθώς φαίνεται, τρεις έν τή νέα επιγραφή: Κα -,

ες τό τέμενος· έστω δέ ό] θείς και υπόδικος τώ[ι 36 Κρατησίλοχος, Δω-, κατά τήν αυτήν σειράν"

δάμωιτο)ΐΘηραίωνδρα]χμάνχιλιάν,καιτόέπ[ι· 36 λε{π£[ & Λίων χν έν τ^ στ;γφ 18 άπαίτε?

10 δέκατον έστω τοϋ κοινού] τών συγγενών. 31 +χ*ν*ν τούλά/ιστον 10-12 γράμματα, άρκεΐ λοιπόν δι'ο-

II Δίδωμΐ δραχμής - - ]λαη Λωροκλεΐ Δεξ[ι- 29+ ^ ^ ότερον το0 Δίωνος- άλλ' ουδέ το τοΟ
τοις έγγόνοις έφ' ώι έκΐάστου έτους μηνΓός 33+ , , .' α , , , * , , „. . Λ,

7 *'„-,,« , ,Γ πατρός Αγανοστρατου αοεσκει, οιοτι τα αλλα ουο

- - και μηνός ΠανάΊμου ιστάμενου δω- 2ο + ,

, , , , , „ , ασυνοετως έπονται,

σουντι και αυτοί και οι] λοιποί οι γεγονοτες όο ^ ι )

,- ,~α -η λκ'τ^γ Λοιπόν τί συμβαίνει; 0 πενΟεοος του ΑγαΟο-

1ο - - εκ τας θυγατρος] μου Λαοοαμειας, Κα[ρ- '

τιδάμας------] Κρατησίλοχος Δω- 21 + τράτου ανώνυμο; ών δι ή μας συνέγραψε τήν οια-

ροκλείδας και οί έκ τοΰ]των γινόμενοι διδόντ[ω 38 Οήκην. 'Αφήκε τήν ούσίαν και τοις έν τω στίχω

έκαστος αυτών τάν συμβολάν] ά'νπερ κα τάσ[σηι 13 άναφερομένοις - λωι, Δωροκλει, Δεξ[ι - (το ξ

6 νόμος κτλ.. είναι άμφίβολον), οί πιθανώς εγγονοί (τοΟ υίοΟ

ν, (—. , „, , παίδες) αϋτου* ύπήονον, και τη κόρη Ααοδααεία ή

Στίν· * λ. ν· τα οεοντα επισκευας η άλλως, „ / „ , _ . , 0 ,. , „ „ , ' '

λ „ΤΤ π οπο ~ - » τοις υιοις αυτής στ. 1 / υιοι η εγγονοί;). Ιό ο ο-

ποί. 16 XII /, ουο9 τήζ τε σκηνής επεσκενασαν ; λ > \ , >

{ ,. νομα τοΟ πατοός της Λαοοαμειας φαίνεται εκ του
τα χρηζοντα. , α Γ . . , Γ, , ,.

ν , ο „ Τ_ νττ7 β0ί1Κ , , στι/ου ϋ οτι ην [Δωροκμειδας. α? ου ο ΑγαΟο-

Στίν. 3 πρβ. 10 XII7 ΌΖ 25 τενκ στέρνα πα- , -> ,Λ .π. , , ,

,«. γ , η - , ο. / στρατού εκλήθη. Γ/κ τούτων ποοτεινοαεν ως συμ-

ρεξει κ\αι καΐταλειψας παραδώσει. , , , 11 '

γ, , ν /. ο λ- >υ ' πληρωσιν τοΟ προτέρου στευ,αατος 1(5 XII 6 330)

Στιν. Ο' ποο. την οιαθηκην της Επίκτητης , *, .

1,1 οευτερον τοόε:

10 XII3 330 29- δίδωμι δραχμάς τριοχιλίας τώι ' (Επίκτητα)*

προδεδηλωμένωι κοινώι . . . ώστε δφείλεσ'&αι αύτάς \
επι τοις νπάρχουσί μοι 'αντοκλήτοις' χωρίοις. Χ [ΔωΡοχ]λείδας I (Κρατησίλοχος)'
Στίγ· 6" ένέτω κτλ.' όμοια εν ει ή αυτή " '----"- , ~

Λ·' ~ ' Λ Γ Κ I I χ Λαοδά^εια^ί Αγαθοστρατοζ)*

έπιγραφή στ. 41 καΐ έν τοις έπομένοις.Έκ ταύτης ' ~~—~—ΓΤίΓι „ Γ—— :---———-

παρελάβομεν και το τέμενος (των τιρωων).

Τό Μμ}*» (στ.9) *α!« (10) σημαίνει &**τ«ν. Ή |πίγ?α?ή αδτη ύπέστη πολλά; βλάβας, άλη-

Στίν. ΊΙ' ποβ. τήν Έπικούοου οιαθηκην Διογ. η~ 1 ι\ - ^ ~ γ δ- > ϊ"

- ' 1 1 ' 1 1 ι ϋως μετα πολλής και τολμηρας φαντασίας ϋα ηου-

Λαέρτ. ΓΙΟ (Σαιιηι, 8ΐϊίΙυη^Θη II 16, 14): κατά , , , -. , , , ,

ι 1 &ι ' νατο τις να συμπλήρωση τα κενά αποοιόων την

τάδε δίδωμι τά έααυτοϋ πάντα 'Αμυνομάχωι Φίλο- , ?~ » „ <ττ ~ <μ ,

™ λ ακοιοη εννοιαν του κειυ,ενου πμεις ο ως ποωτοι

κράτος 5αζ^ καί Γί/ιοκράτβί Δημητρίου Πο- πε?ιο?[ζό[Λε0χ 'είς πχ?α-η?ήτε;ς) α^ίνες

ταμ/ω ... και τήν σημείωσιν προς τόν στ. 5. ^ 4?βρ[Αήν τοΤς |πιγινομένόις σο^ω-

Συνεπληρώσαμεν ήδη όνόματά τινα έκ της δια- ^ς ς π£?αιτέ?ω ^χ^. Ό στι'χ0ς ΙΟ'διά

θήκης της Έπικτήτης" παρατίθεμεν δέ μέρος της ^ ^„ α Ιμφανίϋβι του ποώτου αέοους· εστι

ενεαλογιας , ηντινα παρέχει η ενοοςοτατη αυτη τ&0το . ^ το- χών συγ_

της θήρας έπιγραφή γενών. Τό δεύτερον μέρος είναι ή άρ/ή της δια-

Γρίννος θήκης, ήτις προεκάλεσε τήν αΐτίαν τοΟ νόμου.

Έπΐτήτα^Φοίνιξ Ό Έπικτήτης υιός Άνδραγόρας συνήγαγε

~ (^Οαν,εν πΡό της^ ^ ^ν άνδοείου τών συγγενών (XII3 330 22), ό δέ

ϋπικτητης και τοιν νιων) ' 1 '

Δωροκλείδας, μια γενεά νεώτερος κατά το στέμμα,
ίσως δέ μόλις διαφέρων τη ηλικία, τοΤς κληρονό-
μοις αύτοΐί διέταςε πληρωμάς ή συμβολάς, οφει-
λομένας τω αύτώ κοινώ, ου κα! ούτος ό νόμος

ΆγαΟόστοατος Άνδραγόρας Έπιϊέλεια , '>~>γι > ·

(κληρονόμο υπάρχει και ό περι της Επίκτητης. Φαίνεται η

Καρδάρας Κρατησίλοχος Δίων Δωροχλείδ^Γ έπιγραφή οΰ πλέον ή μια γενεά νεωτέρα της

Κρατησίλοχος Άνδραγόρας Επιτελεία ^,Άρίσταρχο

(απέθανε πρό (απέθανε αετα (έπίκληρο;) '
της Επίκτητης) τόν Κρατησί-

λο/ον, πρό της

Έπικτήτης)
loading ...