Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 140
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0147
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Άγγελίαι.

Ηερχεχόιιενα: Λ') Ειδήσεις περί των ανασκαφών της Κερκύρας του 1914· υπό Κ. Ρωμαίου. Β') Μυτιλήνης και καταληφθεισών νήσων του
Αιγαίου- ΰπό Ν· Κνπαρίσση. Γ') Άνασκαφαί του "Ωδείου του Περικλέους· υπό Π. Καστριώτον. Δ') Θεσσαλίας· δπό Ά.
' Αρβανι τοπούλον.

Α ). Ειδήσεις περί τών άνασκαφών τής Κερκύρας

τοϋ 1914.

Ιίϊς τοεϊς το'πους της άρχαίας πόλεως έγένοντο έν Κέρκυρα εφέτος
έπί 45 περίπου ημέρας άνασκαφαί: ίν τω χώρω του ναοϋ του λεγο-
μένου συμβατικώς της Γοργούς, εις τά πέριξ του ναοΰ παρά τό Καρ-
δάκι και τρίτον έντός της βασιλικής έπαύλεο>ς (ΜθΠ Γβρ08) έπί
χώρου περιβαλλομένου 'ΰπό ίκανώς ϊσχυροΰ τείχους, όστις διά τοΰτο
πιθανώτατα Οά ητο ή άκρόπολις της παλαιάς Κερκύρας.

Ό ναός της Γοργούς άπεκαλύφθη εντελώς κατά την βορείαν πλευ-
οάν, όπου διατηρούνται σχεδόν πάντες οί θεμέλιοι λίθοι της περιστά-
σεως. Μεταξύ της βορείας ταύτης πλευράς και του άναλημματικοΰ
τοί'/ου ευρέθη πολυάριθμον υλικόν έξ άρχαίων κτιρίων, πιθανώς στοών,
χρησιμοποιηθέν εις μεταγενεστέρους '/ρόνους δι* άγνωστον προορισμον.
Δύο ενεπίγραφοι λίθοι συνελέ·/Οησαν εντεύθεν. Έπί του ενός αναφέ-
ρεται το γένος τών Χερσικρατιδών, έλκόντων τήν καταγωγήν άπό τοΰ
περίφημου οΐζιστοΰ της πόλεως, τοΰ έκ Κορίνθου Χερσικράτους συγ-
χρόνου τοΰ Άρ'/ίου, τοΰ οίκιστοΰ τών Συρακουσών. Έπί τοΰ έτέρου
έχομεν άναθηματικήν έπιγραφήν εις τήν Αρτέμιδα. Ευνόητον είναι,
ότι διά της μοναδικής ταύτης ευκαιρίας δεν λύεται τό ζήτημα της έν
τω ναώ λατρευομένης θεότητος. Άξιολογώτατα ήσαν έτι τά εΰρή-
ματα περιέργου πηλίνης ύδρορρόης και δύο μεγάλα τεμάχια άναγλύ-
φων κοσμούντων τήν υπέρ τόν πρόναον ζωοφόρον.

Παρά τό Καρδάκι ευρέθησαν μερικά τεμάνια έκ τών πήλινων
ακρωτηρίων τοΰ ναοΰ, ά'τινα ησαν ώς φαίνεται Νϊκαι η κόοαι άπλώς,
τών κατά τό τέλος τοΰ 6ου αιώνος χρόνων. Ατυχώς δέν κατωρθώθη
νά βεοαιωθή δι' επιγραφής ή έν τω ναώ λατρευομένη Οεότης.

Έντος της Ακροπόλεως έβεβαιώθησαν αί έπί τοΰ βράχου θεμελιώ-
σεις μεγάλου ναοΰ (45x25), ολίγον μικροτέρου τοΰ της Γοργοΰς.
Αξιόλογα ήσαν κα'ι ένταϋθα πήλινα της στέγης, ό>ς κολοσσιαϊαι κε-
φαλαί λεόντων και γοργόνων, αϊτινες άπετέλουν έναλλασσόμεναι τήν
ύδρορρόην καθ' όμοιον τρόπον πρός τήν τοΰ Απόλλωνος έν Θέρμω.

Κωνσταντίνος Ά. 'Ρωμαΐος.

Β'). Μυτιλήνης καϊ καταληφθεισών νήσων
τοϋ Αίγαίον.

Μία έκ τών πρώτων φροντίδων της Γενικής Διοικήσεως τών υπό
ένδοξου Ελληνικοί στόλου καταληφθεισών νήσων τοΰ Αιγαίου ΰπήρ-
ξεν ή περισυλλογή και διάσωσις τών έν αύταϊς έγκατεσπαραένων άο-
χαιοτήτων, αϊτινες ουδεμιάς ήξιοΰντο προσοχής υπό της Τουοκικής
κυβερνήσεως. Τοΰ έργου δέ τούτου άνατεθέντος εις έμέ, περιηγήθην
πάσας τάς νήσους, άρξάμενος άπό της Θάσου, ήτις βραδύτερον άπε-
σπάσθη άπο της Γενικής Διοικήσεως τών νήσων και προσεκολλήθη εις
τήν της Μακεδονίας.

Εν Θάσο), εκτός της πολυτίμου αρχαιολογικής συλλογής της άπό

έτών έκεϊ ΰπαρχούσης, άφ' ενός μεν άνευρέθησαν και άλλαι πολλά1
αρχαιότητες κατά τάς υπό της έν Αθήναις Γαλλικής Αρχαιολογικής
Σχολής ένεργηθείσας αυτόθι διά τών εταίρων αϋτής κ.κ. Ανθ]011 και
ΡΪΟΕΓΟί άνασκαφάς, δημοσιευόμεναι ύπ' αυτών, άφ' έτέρου δε έδωρή-
Οησαν τώ Έλληνικώ κράτει ικανής σπουδαιότητος αρχαιολογικά! συλ-
λογαί υπό τής διευθύνσεως τοΰ έν ©άσο> Βακουφίου, και υπό τών ομο-
γενών Θασίων κ. Πολυγνοίτου Κλωνάρη και τοϋ ϊατροΰ κ. Δημη-
τριάδου.

Έν Αήμνφ περισυνελέξαμεν ίκανάς αρχαιότητας, έν αίς υπάρχει
σπουδαία έξ "Ιμβρου προερχομένη ενεπίγραφος άνάγλυπτος νεκρική
στήλη, άριστης διατηρήσεως και παρελάβομεν τήν υπό τοΰ φιλογε-
νοΰς κ. '08. Παντελίδου δωρηθεϊσαν τω κράτει άρχαιολογικήν συλ-
λογήν, άποτελουμένην έκ πλείστων πήλινων αρχαίων, επιγραφών και
νομισμάτων. Ωσαύτως δέ Ιν Λήμνω ευρισκόμενος μετέβην διά τοΰ
ΰπ' άοιθ. 15 τοοπιλλοβόλου και έξήτασα τήν κατά τήν άνατολικήν
παραλίαν τής Λήμνου βυθισθεϊσαν κατά τάς αρχάς τοΰ 2ου πΧ αιώ-
νος νησίδα, ης καθωρίσαμεν μετά τοΰ κυό'ερνήτου αϋτοϋ κ. Χρυσάνθου
τό τε βάθος και τό σχήμα και ήτις είναι ή νήσος τοΰ Φιλοκτήτου
Χρύσηα.

Έκ Σαμο&ράκης,'Ίμβρου και Τενέδου, άς λεπτομερώς περιηγή-
θημεν, συνελέξαμεν πάντα τά κινητά αρχαία και έκομίσαμεν μετά τών
έκ Λήμνου αρχαίων εις Μυτιλήνην.

Ού'τω μόνον έν Θάσιο κατελίπομεν έπί τόπου τάς άρχ_αιότητας,
διότι ένεκα τής πληθύος και τής σπουδαιότητος αυτών είναι δυνατόν
νά άποτελεσθή άξιόλογον έπιτόπιον Μουσεϊον.

Ωσαύτως έν Χίο) υπάρχει σπουδαία αρχαιολογική συλλογή, ιδία
έξ έπιγραφών άποτελουμένη, ης ή ΐδρυσις οφείλεται κατά μέγα μέρος
εις τόν άοίδημον γυμνασιάρχων Χίου Γ. Ζολώταν και τών έπιγραφών
τών οποίων ή δημοσίευσις έγένετο Οπο τής λογίας αϋτοΰ θυγατρός δε-
σποινίδος Αιμιλίας Γ. Ζολώτα έν τώ περιοδικώ «'ΑΟηνα». Έν Χίω
έγένοντο έ'τι έπιτυχεϊς άνασκαφαί υπό τοΰ κ. Κ. Κουρουνιώτου έξωθι
τοΰ χωρίου Λατόμι και πλησίον τών χωρίων Πυργί και Όλύμπων
εις τό νοτιοίτατον άκρον τής Χίου ένθα άνεσκάφη ό περίβολος και μέ-
ρος τών θεμελίων τοΰ ναοΰ τοΰ Φαναίου Απόλλωνος, άνακαλυφθέν-
των και έξήκοντα περίπου αργυρών δραχμών και διωβόλων Χίου τής
5ης πΧ έκατονταετηρίδος.

Έν Μυτιλήνη πλήν τών άρχαίων, άτινα έκομίσαμεν έκ τών νήσων
κα'ι τά όποϊα~ένεκα ελλείψεως καταλλήλου οικήματος έχομεν εισέτι
κεκλεισμένα έντός κιβωτίων έν τινι δωματίω τοΰ Διοικητηοίου, υπήο-
χον και έπιτόπιοι συλλογαί έν τω Γυμνασίω και έν τη ίεοά Μη^ο-
πόλει. Έκ τών άρχαίων τούτων ό)ς και ]έκ τών κου,ισΟέντων έκ τών
άλλων νήσων εΤναι δυνατόν νά άποτελεσθή άξιόλογος άρχαιολογική
συλλογή, μέλλουσα νά πλουτισΟη και υπό τών ευοεθησομένων εισέτι
άρχαίων διά τών γενησομένων εις τάς νεκροπόλεις τής Μυτιλήνης
άνασκαφών.

Έν Μυτιλήνη κατά τό θέρος τοΰ 1913 ένήργησα δοκιμαστικάς
άνασκαφάς έν τώ φρουρίω τής πόλεως, κείμενο) έπί μικράς χερσονή-
σου, ήτις Οπό συγγραφέων αναφέρεται ώς νησίς έν ίστορικοϊς χρόνοις.
Ατυχώς κατά τάς άνασκαφάς ουδέν άξιον λόγου ευρέθη πλήν μικοοΰ

12 11 14.
loading ...