Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 168
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0175
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικοί έπιγραφαί- ύπο Ά. Σ. ' Λρβανιτοπονλλον.

ΑΕ 1914

"Εδοξε τη ι πόλει τη ι Γοννέων [θεω-
ροδόκον έλέσθαι κατά τό ψήφισ-
μα, δ ήνεγκαν οί θεωροί των ΆΘην[αί
ων Σωσιγένης και ; Αρχεπτόλεμο[ς"
και άναγράψαι τό ψήφισμα εις £σ]τή-
λην λιθίνην και θεΐναι εις τό ιε-
ρόν της Αθηνάς" θεωροδόκος Νί-
καιος Άριστοκράτους εκών προσ-
εδέξατο' κΰριον. Εύκλής Εύκλέου
Ποτάμιος εΐπεν επειδή τίνες τους
υπό της πόλεως εκπεμπόμενους
σπονδοφόρους θεωροδοκοϋντες
φανεράν καθιστάσι την προς τό[ν
δήμον εύ'νοιαν και φιλανθρωπίαν,
καθήκει δέ τώι δήμωι μηθενός λεί-
πεσθαι των εις τιμήν και χάριν ανη-
κόντων προς τούς εύεργετεϊν τον
δήμον αΐρου μένους - τύχη αγαθήΓ
δεδόχ(θ)αι τήι βουλή ι ■ τούς προέ-
δρους, οΐτινες αν λ(ά)χωσιν προεδρεΰ-
ειν εις την έπιοϋσαν έκκλησίαν,
χρ[η]ματίσαι περί τούτων, γνώ-
μην δέ ξυμβάλλεσθαι τής βουλής
εις τον δήμον δτι δοκεΐ τήι βου-
λήΐ" δσοι θεωροδοκοΰντες τυγ-
χάνουσιν έν ταϊς πόλεσιν, ταϊς
άποδεδε(ι)γμέναις σπονδάς
τών τε Ελευσίνιων και Παναθη-
ναίων και Μυστηρίων, ύπάρχειμ
μεν αυτούς ήδη προξένους
τοΰ δήμου τοϋ Αθηναίων, είναι
δέ αύτοϊς, φιλοτιμουμένοις
εις την πόλιν, και άλλο αγαθόν
εύρέσθαι παρά τοϋ δήμου, οτου
άν δοκώσιν άξιοι είναι" τούς δέ
σπονδοφόρους τούς έπαγγέλ[[Α]]ον-
τας τά τε Ελευσίνια και τά Πα-
ναθήναια και Μυστήρια προσαπο-
φέρειν εις τό Μητρώιον έν τ[οΐ]ς λό-
γοις τά ονόματα τών θεωροδο-
κούντων πατρόθεν, δταν και
τάς πόλεις τάς άποδεξαμένας
τά]ς σπονδάς άποφέρωσιν, δπως
και] τούτων γινομένων οΐ τε φιλο-
τίμως πρ]ός την πόλιν διακείμε-
νοι γνωστό]! [κα]9ιστώνται και ό δή-
μος πάσι φιλάνθρωπος] φαίνηται

(τέρμα).

έτερον δέ της βουλής τών Αθηναίων άπο στί/- 0
-47" το όλιγολόγον τών επαρχιωτών Γοννέων, αν-
θρώπων απλούστερων, ώς γεωργών, ποιμένων καί
πολεμιστών τά πολλά, εύρηται εις χαρακτηριστικήν
αντίθεσιν προς την μακρολογίαν τών λογίων Αθη-
ναίων, ήτις άλλως άπητεΐτο, είναι δέ και καλλιε-
πεστάτη' ενθυμίζει όμως ή διαφορά αύτη τάς μομ-
φάς του Αριστοφάνους, καταριθμουντος ταΐς Ά-
θήνησι πληγαΐς και το ψήφισμα μακρόν το περί
ού ό λόγος θά ήτο μακρότερον ετι, άν δεν παοελί-
ποντο προ του Εύκλής του στίχ. 9 τά συνήθη
παρ' Άθηναίοις τυπικά έπι δεινός άρχοντος κτλ."
άπο δέ της άρχης του τών Γοννέων ψηφίσματος
ελλείπει παραδόξως το Αγαϋ"ηι τνχηι, όπερ ίσως
άπεδίοετο γραπτώς έπϊ του μετώπου μετ' άλλων
κοσμημάτων.

0 δέ νοΟς τών ψηφισμάτων τούτων είναι ό έξης*
οί Αθηναίοι, επιθυμούντες νά προσελκύωσι ξέ-
νους εις Αθήνας καϊ τον έορτασμόν τών παρ' έαυ-
τοΐς Ελευσίνιων, Παναθηναίων καί Μυστηρίων νά
άναγάγωσιν εις Πανελλήνιον έορτήν, έςαπέστελλον
εις διαφόρους πόλεις σπονδοφόρους, ίνα τελώσι
την έπαγγελίαν τών εορτών τούτων, ύποδηλουντες
διά του ύπουργήματος τών έπαγγελλόντων ότι θεω-
ρουσι τάς έορτάς ταύτας ίσαςϊας τοις Όλυμπίοις,
έν οίς οί έπαγγέλλοντες ϋ'εωροι έκαλουντο ειδικώς
σπονδοφόροι (πρβ. π.χ. Παυσ. Ε' 15, 10).

Κατά δέ την προκειμένην περίστασιν ώπλισαν
τούς εαυτών σ-ον^ογόρους διά τοΰ περί ου ό λόγος
ψηφίσματος, ίνα το αυτό περιαγάγωσιν άνά τάς
φιλίως οπωσδήποτε, εννοείται, διακειμένας αΰτοΐς
πόλεις, και δημιουργήσωσιν εύκολώτερον θεωρο-
δόκους, ώς χορηγουντες μέν αύτοίς ήδη άμα τη
αποδοχή τής θεωροδοκίας την προςενίαν του Αθη-
ναίων δήμου μετά τών σύν αυτή τιμών, ύπισχνού-
μενοι δέ αύτοίς, φιλοτιμουμένοις, και άλλα αγαθά,
έςαπτοντες δέ την φιλοδοξίαν αύτών διά τής προ-
σαγωγής και γνωστοποιήσεως τών ονομάτων εκά-
στου μετά τοΟ πατρόθεν καί τοΟ εθνικού έν Αθή-
ναις. Κατά ταύτα είναι δυνατόν νά εύρεθή και έν
άλλαις πόλεσι το ψήφισμα τούτο τών Αθηναίων,
ή τμήματα αύτοΟ νά άναπληρωθώσιν έκ τούτου.

Ή δέ πάλις τών Γοννέων είναι μέν βέβαιον ότι
άπεδέξατο τάς σπονδάς καί την έπαγγελίαν, καίτοι
τοΰτο δέν αναγράφεται διαρρήδην εν τώ ψηφί-
loading ...