Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 169
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0176
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Θεσσαλικαι έπιγραφαί- ΰπδ Ά. Σ. ' Αρβανιτοπονλλου. 169

σματι, ώς αναγράφεται έν τώ γνωστώ, τώ έν Μα-
γνησία τη έπϊ Μαιάνδρω εύρεθέντι, άλλα τήν άπο-
οοχήν έξέφρασεν ανεπισήμως" διότι τούτο ύποοει-
κνύει ή ένταΟθα αναγραφομένη άπόφασις αυτών
περί εκλογής θεωροδόκου πολίτου Γοννέως, της
πόλειυς αυτής μή άναλαβούσης την θεωροδο/ίαν,
προς αποφυγήν βεβαίως δαπανών φαίνεται λοιπόν
εκ τούτων δτι οί Γοννεΐς δεν ΰπεσχέθησαν την άπο-
στολήν επισήμων θεωρών εις Αθήνας εξ εαυτών
προς συμμετοχήν εις τάς έκεΐ έορτάς. Περί τών
λεπτομερειών, τών κατά τήν θεωρίαν, σπονδοφο-
ρίαν κα'ι θεωροδοκίαν, λέγομεν τά δέοντα έν τοις
ύπομνήμασι κατά στίβους.

Στίχ. 1-2. Τον αύτόν τύπον ψηφίσματος άπην-
τήσαμεν άνω έν άριθ. 101' δυστυχώς το τελευ-
ταΐον τοΟτο ψήφισμα είναι λίαν έφθαρμένον και
ελλιπές, παρέχει δε πολλάς δυσχέρειας προς άνα-
πλήρωσιν και κατανόησιν' άλλ' εκ του περί ού ό
λόγος βεβαιοΟται ότι δ ένταΰθα εκλεγείς, ώς έκών
προσδεξάμενος και εγκριθείς, θεωροδόκος Νίκαιος,
έγένετο ϊρβο ]ΐΐΓβ πρόξενος τών Αθηναίων ούτω
συμβιβάζονται τά έν τώ ύπ' αριθ. 101 ψηφίσματι
δύο ύπουργήματα, του έκεΐ αναφερομένου, οντος
πιθανώτατα Γοννέως ούχί ξένου, διαμένοντος έν
Γόννοις έπί χρόνον τινά εκάστοτε, εκλεγέντος μεν
θεωροδόκου ξένης πόλεως, ίσως τών Αθηναίων επί-
σης, άναγνωρισθέντος δε και ώς προξένου αυτής
έν Γόννοις" ούτω τό συμπληρωθέν έκεΐ μετ' αμφι-
βολίας Έρικεινέα δεν δύναται νά είναι πιθανόν
άντ'ι δε του συμπληρωθέντος τής πόλεως θά εκείτο
έθνικόν τι, π.χ. Άϋηναίων. Περί τούτων θά είπω·
μεν έ'τι τά δέοντα έν τή αναγραφή συμπληρωμα-
τικών παρατηρήσεων εις άπάσας τάς δημοσιευθεί-
σας εκ Γόννων έπιγρα^άς, άφ'οδ περατωθή ή έκ-
δοσις αυτών.

Αξιον παρατηρήσεως είναι δτι έλλείπει ένταυθα
ή αναγραφή τών άρχάντων της πόλεως" τοΰτο δύ-
ναται νά έρμηνευθή έκ τών προειρημένων, καθ' ά
οί Γοννεϊς άνεπισήμως άπεδέξαντο τήν έπαγγελίαν
τών Αθηναίων, έν ώ τδ ψήφισμα αύτών, το εύρε-
θέν έν Μαγνησία τή έπι Μαιάνδρω, έξαντλεΐ πάσαν
τυπικότητα και έπισημότητα , καταδηλουν τήν
προθυμοτάτην συμμετοχήν τών Γοννέων εις τά
Αευκοφρύηνα τών Μαγνήτων έκείνων.

Στίχ. 2-4. Η έκλογή θεωροδόκου τελείται

κατά τδ ψήφισμα, δ έκόμισαν οί έξ Αθηνών σπον-
δοφόροι' ή προσθήκη αύτη δεν είναι άπλώς τυ-
πική, άλλ' έχει λόγον τήν βεβαίωσιν του ό'τι οί
Γοννεΐ; άναγνωρίζουσι και έπικυροΰσι τήν έκλο-
γήν του Νικαίου ώς προξένου τών Αθηναίων έν
Γόννοις, καθ'ά έκ τών στί/. 29-31 εξάγεται" έν
τώ μνημονευθέντι ύπ'αριθ. 101 ψηφίσματι έκορά-
'ζεται διαρρήδην ή εγκρισις και έπικύρωσις έλέσ&αι
πρόξενον ΑΦηναίων και βεωροδόκον (ένν. αυτών).

Τδ δε ψήφισμα τών Αθηναίων έκόμισαν δύο, δ
Σωσιγένης και δ 'Αρχεπτόλεμος, ους οί Γοννεΐς
καλοΰσι θεωρούς, έν ώ τδ ψήφισμα τών Αθηναίων
αποκαλεί αυτούς έν στίχ. 12 και 36 (πρβ. και στ.
27 και 43) σπονδοφόρονς· ή διαφορά αύτη τής
προσωνυμίας 'νέχει τινά ψυχρότητα τών Γοννέων,
μή άναγνωριζόντων τήν ύπδ τών Αθηναίων κα-
θιερουμένην προσωνυμίαν, καίτοι οί τελευταίοι ού-
τοι προσπαθουσι νά δικαιολογήσωσιν αύτήν, ύπα-
ναγράφοντες δις τους τοιούτους ώς κομιστάς σπον-
δών παρ' έαυτοΐς δ'μως οί Αθηναίοι άποκαλόΟσι
τους έπαγγέλλοντας άνευ προσχήματος σπονδοφό-
ρους και δια τους είρημένους σκοπούς και κατά
τινα μεγαληγορίαν, ώς οντάς του γένους τών Εύ-
μολπιδών και Κηρύκων, έξ ων οί σπονδοφόροι εκ-
πέμπονται \ Άλλ' οί Γοννεΐς τοσούτον αύστηρο'ι
δείκνυνται, ώστε και τους έκ Μαγνησίας τής επί
Μαιάνδρω άποσταλέντας ονομάζουσιν άπλώς απε-
σταλμένους άνδρας, ουδέ Φεωρούς κάν φαίνεται
λοιπόν οτι οί Γοννεΐς μόνον τους έπαγγέλλοντας
τά Όλύμπια άνεγνώριζον ώς σττονόονόρους, -.ους
δ' έξ Αθηνών άποσταλέντας έκάλεσαν ΰ·εωρούς
άπλώς ή διά τινα Φίλανθρωπίαν, ή ένεκα τής κοι-

1 Είναι ή φράσις του ψηφίσματος αυτών τών γενών έν 16 II 1
605' τούτου δύναται νά συμπληρωθη τό εις τούς εκπεμπόμενους εξ
έαυτώ[ν σπονδοφόρονς οϋ/ί άγα&ούς, ως συμπληροΐ ό ΚοΙίΙβΓ.
Και οί λογισμοί Έλευσινόθεν άποκαλούσιν αυτού; δις σπονδοφόρονς
εις μυστήρια τά μ[εγάλα\' μοί είναι αγνωστον διά τί ό ΚοΙίΙβΓ δέν
συνεπλήοωσεν όαοίως έν τη δευτέρα περιπτώσει, έν ή άφηκεν απλώς
σπον]δοφόροις εις μυστήρι[α — - - -" έ/. του περί ου ό λόγος ψη-
φίσματος συνάγομεν ότι Μυστήρια άπλώς καλοϋσιν οί Αθηναίοι έορ-
τήν διάαοοον τών ' Ελευσίνιων άλλ' ή παρουσία τών σπονδοφόρων έν
τε τώ έκ Γο'ννων κα'ι έν 'Λττικοϊς ψηφίσμασι δηλυϊ δτι τά μεγάλα
Μυστήρια έκαλοϋντο και άπλώς Μυστήρια· βλ. τα ημέτερα υπομνή-
ματα εις στί/. 25-35 του περί ου ό λο'γος ψηφίσματος. Σημειωτέον
δ' δτι τούς σπονδοφόρους τούτους άπέγραφεν ό ίεροφάντης, καθ' ά δηλοΐ
τό ύηφισμα τών Ιίύμολπιδών κα'ι Κηρύκων τοις άποδημοΰσιν επι τας
οπονδοφορίας διατελεί μετ εννοίας (ένν. δ ίεροφάντης) απογράφων
τήν επαγγελίαν.
loading ...