Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 174
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0181
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
174 Θεσσαλικαι έπιγραφαί νπο Ά. Σ. ' Αρβανιτοπονλλον.

ΑΕ 1914

λ' άνευ των λόγων, οΰς φέρει ο είρημένος, έξέ- ναι τον ταμίαν ά[π]ό των [της πόλεως

φρασε κατόπιν ο \νϊ11ιβ1πΐ, δημοσιεύ'σας έν τή ΑΕ 5 π]ροσόδων διαποστεΐλαι δ[έ και προς

1912 253 χωρίον του Ησυχίου, έξ ου καταδεί- τί1ν [Κ]ιε[ρ]ιέων πόλιν τά δ[εδομένα φι-

< ~ ,,,,__» „~. α-_„.,γ/ λάνθρωπΓαΙ τοις δικασταΓϊς και τώι

κνυται οτι υπήρχον παρα τοις αρχαιοις οικαι κα- * ι λ » ι β

«ν , » λ /ο ,, λι λ , ι γρ|ΓαΤ]μμ[α1τε[ΐ1 αυτών τους ένίάρχους τα-

λουμεναι αναρολιμοι, ήτοι αι καθ υπερθεσιν και ^ε,^^τί ί ι ^ ■= ι νΛ

' , Υ°]^[ζ]' τοΰ[τ]ο τό (ψ)ήφισμα κΓΰριον κριται

αναοοΛτιν.

' . , ,„ „ , —ί Λ, 10 Παίρμενίων Μικΰθου, ΞενΓοκράτης Οίνί-

Στίχ. 11-18. Περί του ονόματος Κορραγος βλ. μ ι - Αϊ - γ ν '

κ ι 1 ι , λ οι~ λ γ\" α/η ον' Μν]ασιας Φιλινιου- προν[οησηναι δε και πρ-

τά ποοειοηυ,ένα έν τοις ύπ άοιθ. 8/'10ο'149- 1Μ , ν , ,

γ ι ιι ■ > ος την π]ολιν την Κιεριεων [γραψαι, οπως τε-

165 Α ώγΐ5>ίσι/.α<τι' τά λοιπά όνόυ,ατα είναι γνωστά α- 3 ~ ,η τ 5, Γί - * , , ,

ιυ.,α. ^ι^υΐΑΛ^.. γ"*· ι οηι εν τη ι α]γορα, ου αν α[ιρωνται, και παρ εκει-

καί κοινά έν Θεσσαλία- τό πατρικόν του έν στίχ. νοις τόδε τό ψήφισμ]α

13 γραμματέως φαίνεται εκ των ΰπολειφθέντων (τέρμα),
ιχνών ότι ήτο Στρατόνικος, καίτοι μόλις χωροΟσι

κατά τό τέρμα του λίθου τά ούο τελευταία γράμ- μαρμάρου ύπομέλανος, αριστερά μόνον ακέραιος,
ματα" ή γραφή Ισοπολείτεία άπαντα ομοίως και έν εκ δυο τμημάτων, ανηκόντων άλλήλοις, συναρμο-
τφ ύπ' αριθ. 64 ψηφίσματι και εϊναι χαρακτηρι- σθεΐσα. Ύψ. 0-16, πλατ. 0-20, παχ. 0-05.
στικον της ύφ' ένός συντάξεως καϊ ύφ' ενός -/αρά- Ή επιγραφή έχαράχθη άβαθώς και σχεδόν κα-

ςεως των ψηφισμάτων αμφοτέρων έν στίχ.18 διε- λώς, εκάστου στίχου περιορισθέντος μεταξύ τεσ-
κρίναμεν ίχνη του έκτος αγκυλών τεθέντος Α.— σάρων, άνά δύο διπλών, οριζοντίων χαραγών, ήγμέ-
Περϊ δικαστών έκ Κιερίου διαλαμβάνουσι και τά νων λίαν ελαφρώς διά του κανόνος και ούχι παν-
ύπ' άριθ. 77" 81' 82' 234 ψηφίσματα. ταχου ευδιάκριτων" τά πλείστα τών γραμμάτων

διατηροΟσι πορφυράν προς το ρόδινον άποκλίνου-
Άριΰ. 234 (είκ. 3· καταλ. άριΰ. 181). Στήλη σαν βαφήν 6ψ. αυτών 0-03-0-012, διάστ.0-003.

Σφάλματα του χαράκτου ύπάρχουσιν έν στ. 2,
έ'νθα προ του ΤΟ διακρίνονται ίχνη Σ διορθωθέν-
τος άτελώς' φαίνεται λοιπόν οτι είχε γράψει έκεΐ
άλλο τι π.χ. έτά ή έν καϊ διώρθωσεν ει]ς το ίε\ρόν
εν στίχ. 7 το τελικόν Α του φιλάν&ρωπα φαίνεται
ότι είχεν άποδοθή διά βαφής μόνον, ή μόλις είχε
χαραχθή κα'ι άπετρίβη' έν στίχ. 8 παρέλιπε το
πρώτον Α τοΟ γραμματεΐ' έν στίχ. 9 έλησμόνησε
νά χαράξη τήν έ'σω κεραίαν του Υ, άφείς Υ μόνον,
ή εϊχεν άποδώσει αυτήν διά βζφής.

Έν στίχ. 11 δεν δύναται νά τεθή τό αντονς, τό
10 Κί^^^'""-.·' "' μεν διότι ό χώρος δεν έπαρκεΐ προς ύποδοχήν το-

σούτων γραμμάτων, υπολογιζόμενης έξ άλλων στί-
χων της εις γράμματα μεγίστης δυνάμεως έκάστου,
το δε διότι υπονοούνται ευχερώς οί ταγοί, άφ' ού
φαίνεται πιθανόν ότι δ'ις άνεγράφοντο, έν στίχ. 9
και [2]' έν τέλει του στίχ. 14 μετά τά ίχνη Λ του

Είκ. 3 (επιγρ. άριΰ. 234)· ψήφισμα των Γοννέων νπερ Κιεριεων δικαστών. τελίΧΟΟ Α έσώθη έπ'όλίγον κενή έπίφάνεΐα, καϊ δή

γ.-ι γ α. ο\ \ 3 / ί τοσούτον, ώστε-θά ύπελείποντο ίγνη γοαυιμάτων,

[1][- - - προνοηυηναι δε τους εναρ]- Κ 111 11

[2] [χους ταγούς, δπως καϊ τό ψήφισμα τοϋτο] άν ^Ά?7™· έπειδή δ'μως δεν ύπελείφθησαν, εΐκά-

1 άναγρα]φη[ι εις κίονα λιθίνην και τε- '^°Ρ·εν '6"·'· έπερατουτο ένταυθα πιθανώτατα ή έπι-

θηι ε'ι]ς τό ΐε[ρόν της Αθηνάς- τήν δε εσο- Υ?α?ή·

μ]ένην εις τα[ϋτα δ]α[πάνην δοϋ- Τό ψήφισμα είναι ακριβώς συνέχεια του προη-

22 12 14.
loading ...