Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Seite: 179
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0186
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1914

Θεσσαλικοί έπιγραφαί' ύπδ Ά. Σ. Άρβανιτοπούλλου. 179

Σφάλματα τοΰ χαράκτου υπάρχουσα έν στίχ.4,
ένθα εγραψεν ύποδέξασταΐ' τούτο είναι ίσως δεί-
γμα κοινοτέρας προφοράς τοΰ Θ έν τοιαύτη θέσει,
καθ' ά καΐ σήμερον έν τη κοινή λαλιά προφέρεται
το ΣΟ ώς ΣΤ, π. χ. άστενής άντι άσϋ^ενής^ έν
στ. 9 έγραψε ΚΑΚ άντί ΚΑΓ ίχνη τινά γραμμά-
των ύπέρ τον στίχ. 1 διακρίνονται, άλλ'ουχί όλως
βέβαια' προ του Λ της άρχής του στίχ. 2 διακρί-
νονται ί'/νη Α, έν τέλει δέ του στίχ. 4 μετά το Ρ
ύπάρχει ίχνος Ο.

Έκ των περισωΟέντων γραμμάτων έν στίχ. 2-4
βεβαιούμεθα ότι πρόκειται περι έπισήμου υποδοχής
τιμωμένων προσώπων, του ρήματος έχοντος έν-
ταυθα την παρ' ήμΐν συνήθη έννοιαν του φιλοφρό-
νως, έοοταστικώς και έπισήμως εΐσάγειν προσερ-
χομένους σπουδαίους άνδρας- οί πρΌ αύτοΰ άρα
στίχοι θά είχον περίπου οΰτοις, ώς συνεπληρώσα-
μεν αυτούς, -πιτασσομένης προσκλήσεως τών τι-
μωμένων εις την κοινήν τράπεζαν ή έστίαν καί
εστιάσεως αυτών.

Προς τίνας δέ θά άπεδίδοντο τοιαΰται τιμαί;
προς μεγάλους εύεργέτας, ή επισήμους αντιπρο-
σώπους πόλεώς τίνος, ή θεωρούς εΐοικώτερον ή
σπονδοφόρους' άλλ'έν τω ψηφίσματι τών Γοννέων,
τω εύρεθέντι έν Μαγνησία τη επί Μαιάνδρω, καίτοι
γίνεται προθυμοτάτη ύποδοχή τών θεωρών, αποδί-
δεται αύτοΤς έπαινος μόνον και έκεχείριον τουναν-
τίον δ' έν τω ψηφίσματι τών Φαλανναίων υπέρ
δικαστών έκ Μητροπόλεως της άνω θετταλίας, οδ
έμνήσθημεν έν τοις άνω άριθ. 233 σελ. 173 σημ.1,
λέγεται εν στίχ. 28-29 καλέσαι δε αυτούς και έ\πϊ
την κοινήν έστίαν τους ταγού ς κτλ..

Κατά ταΰτα δύναται ευλόγως τό ψήφισμα τοΟτο
νά ταχθή έν τοις δικαστικοΐς" εν στί/. 2-3 θά
ήρμοζε και ή συμπλήρωσις κα\λέσαι δ[έ τους δι\-
καστά\ς κτλ., υπονοουμένου μετ'αύτών και τοΟ
γραμματέως βεβαίως" άλλ' έχει κάλλιον το αυ-
τούς , ως π εοιλααβάνον πάντας' οί δικασταΐ άλλως
θά άνεΐέροντο πολλάκις έν τοις προηγουμένοις.

Έν στίχ. 10-11 κατονομάζονται οί ταμίαι ώς
έ'ναρχοι, όπερ ασύνηθες μέν, άλλ' ορθόν ήττον
πιθανή θά ήτο ή συμπλήρωσις τούς ένιάρχους | τα-
γούς], διότι πρόκειται περι δαπάνης, ήν αρμόδιοι
νά καταβάλλωσιν ήσαν οί ταμίαι, έν ώ οί ταγοί θά
έπέβλεπον εις την έκτέλεσιν τών έπιτασσομένων.

Μεταξύ τοΟ Λ καί Ε τοΟ στίχ. 12 ό χαράκτης
ύπερεπήδησεν άνωμαλίαν του λίθου, άφείς μικρόν
κενόν διάστημα κατά την σημειωθεΐσαν παυλαν.

Άριϋ>. 240 (είκ. 9· καταλ. άριΰ. 175). Στήλη
μαρμάρου λευκοφαίου, ένιαχου ύπομέλανος, ίκα-
νώς εύθρύπτου, άνω μόνον άποκεκομμένη, ένιαχου
δ' όπισθεν άπεσχ_ισμένη' κατωτάτω είναι έσχημα-
τισμένη καθ' ό'λον σχεδόν τό πλάτος ώς λήγουσα
εις βραχύν γόμφον, ίνα άρμοσθή επί τόρμου βά-
θρου, ή επί βράχου τών εγγύς του ναου της Αθη-
νάς. Ύψ. σωθέν 0-607, πλ. 0-368, πάχ. 0Ό8.

Ή έπιγραφή έχαράχθη άβαθώς καί έπιμελώς,
άλλ άπετρίβη ίκανώς, περί τό μέσον μάλιστα καί
δεξιά, ενεκά τε του εύθρύπτου της ύλης καί της
πάλαι έν ύπαίθρω παραμονής της στήλης" ύψ.
γραμμ. 0-006-0-012, δ ιάστιχ. 0-004,

Πολλαχου διετηρήθησαν μόλις σκιαί τίνες τών
γραμμάτων, μετά δυσχέρειας διακρινόμεναι καί
ένιαχου* δυνάμεναι νά συγχέωνται προς ποικίλα
γράμματα" έν τοις τοιούτοις έτηρήσαμεν τό σύ-
στημα του' νά άναγράφωμεν εξω τών αγκυλών
πάντα τα ασφαλώς καί αναμφισβητήτως συναγό-
μενα, έστω τινά μετά δυσχέρειας συγκομιζάμενα,
γράμματα.

Ο προσδιορισμός του ψηφίσματος δεν είναι εμ-
φανής, διότι ή έν τέλει αναγραφή του τυπικού, κα-
θ'ο καί Ό στρατηγός τών Περραιβών μνημονεύεται
καί ό ιερεύς του ΆσκληπιοΟ καί ή έννομος έκκλη-
σία, ής προστατοΰσιν.οί ταγοί, είναι ασυνήθης" έν
τώ άνω ΰπ' άριθ. 90 ψηφίσματι (πρβ. καί άριθ.
91) ευρομεν άναγεγραμμένα πάντα ταΟτα έν άρχη
ψηφίσματος ύπέρ μεγάλων εύεργετών' ό'μοιον τυ-
πικον τούτω λανθάνει έν τώ ύπ' άριθ. 88 Β ψηφί-
σματι, άλλ' έκ της φθοράς καθίσταται άβέβαιον,
άν πρόκηται περί δικαστών ή μεγάλου ευεργέτου.
Ή προς άνάθεσιν της στήλης καί έν τή πατρίδι
του τιμωμένου ή τών τιμωμένων διαταγή δεν δύ-
ναται νά χρησιμεύση ώς διαγνωστικον κατατάξεως,
διότι άπαντα έν ποικίλοις ψηφίσμασιν.

Άλλ' έκ του μνημονευθέντος άνω έν άρι 0. 233
ψηφίσματος τών Φαλανναίων ύπέρ διχαστών έκ
Μητροπόλεως ευρηται καθ' ό'λα ό'μοιον τυπικόν,
ήτοι έν στίχ. 38 κέ. έδό'&η ή προξενιά καί ή
πολιτεία ίερητεύοντος τον 'Ασκληπιού κτλ." τοΰ-
loading ...